m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-17 , 16:01:22
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Poliszkiewicz
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal366
- telefon(0-22) 443 76 17
- emailppoliszkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychIwona Kuba
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal336
- telefon(0-22) 53 37 783
- emaili.kuba@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalwww.bemowo.waw.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalstanowisko podawcze 1 lub 2, parter
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Uporządkowanie nieruchomości
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest uporządkowanie nieruchomości stanowiących własność m.st.Warszawy, położonych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa Bemowo
Główny przedmiot (CPV)90.60.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW
A. SKŁADANYCH NA ETAPIE SKŁADANIA OFERT.
1. Formularz „Oferty” sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2
do SIWZ.
2. Oświadczenie, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ, składane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy.
3. W przypadku, gdy ofertę w imieniu Wykonawcy podpisuje(ą) osoba(y) inna(e) niż ujawniona(e) w dokumentach rejestrowych, do oferty należy załączyć dokument lub dokumenty, z którego(ych) będzie wynikać zakres umocowania.
B. SKŁADANYCH SAMODZIELNIE PRZEZ WYKONAWCĘ.
Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji (zamieszczonej
na stronie internetowej Zamawiającego www.bemowo.waw.pl), o której mowa
w art. 86 ust. 5, ustawy przekazują Zamawiającemu oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej,
o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia zostanie przekazany przez Zamawiającego wraz z informacją z sesji otwarcia ofert. Wraz ze złożeniem oświadczenia Wykonawcy mogą przedstawić dowody,
że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji
w postępowaniu o udzielenie zamówienia. (W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia – oświadczenie składa każdy
z Wykonawców występujących wspólnie). Oświadczenie w formie wskazanej
w Rozdziale VI lit. C ust. 3 należy złożyć w miejscu wskazanym w Rozdziale XI pkt 1 SIWZ.
C. FORMA SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ OŚWIADCZEŃ
I DOKUMENTÓW:
1. Oferta, o której mowa w Rozdziale VI lit. A, ust. 1 musi być złożona w formie pisemnej w postaci papierowej pod rygorem nieważności;
2. Złożone wraz z ofertą:
1) Oświadczenie o którym mowa w Rozdziale VI część A ust.2 musi być złożone w formie pisemnej w postaci papierowej
2) Dokument, z którego wynikać będzie zakres umocowania musi być złożony w formie oryginału, poświadczonej notarialnie za zgodność z oryginałem kopii, sporządzonego przez notariusza odpisu lub wyciągu z dokumentu w postaci papierowej
3. Wszystkie pozostałe dokumenty i oświadczenia, o których mowa w niniejszym Rozdziale, muszą być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej
za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej lub elektronicznej. Za dokumenty złożone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem rozumie się dokumenty złożone w formie pisemnej (w postaci papierowej) lub w formie elektronicznej (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym). Poświadczenia tych dokumentów dokonuje odpowiednio podmiot, którego te dokumenty dotyczą (Wykonawca, Wykonawca wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia, podwykonawca).
4. W przypadku wezwania Wykonawcy do złożenia/uzupełnienia dokumentów, o których w ust.2 , Zamawiający dopuszcza możliwość złożeni tych dokumentów w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
5. Wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym muszą zostać złożone wraz z tłumaczeniem na język polski;
D. WYKONAWCY WSPÓLNIE UBIEGAJĄCY SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA:
1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji zobowiązani są ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich
w postępowaniu na zasadach określonych w art. 23 ustawy oraz załączyć
do oferty stosowne pełnomocnictwo.
2. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VI część A, ust 2, podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa niezależnie każdy z tych Wykonawców w zakresie braku podstaw wykluczenia.
3. W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia oświadczenie, o którym mowa w Rozdziale VI lit. B podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji danego Wykonawcy, składa niezależnie każdy
z tych Wykonawców w zakresie brak przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy.
UWAGA:
Oferta składana przez spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U.2019 r. poz. 1145 ze zm.) oraz zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Elektromobilność20 %
zatrudnienie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osoby z grupy społecznie marginalizowanej 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-25
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bemowo.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-25 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-25, 10:30, Siedziba Zamawiajacego, pok. 423a
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |