m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 07:40:20
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Piętosa
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailapietosa@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa dwóch fabrycznie nowych dwuosiowych samochodów specjalnych zabudowanych podnośnikiem koszowym
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest:
Część 1: dostawa fabrycznie nowego dwuosiowego samochodu specjalnego zabudowanego podnośnikiem koszowym o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1A do SIWZ;
Część 2: dostawa fabrycznie nowego dwuosiowego samochodu specjalnego zabudowanego podnośnikiem koszowym o parametrach wskazanych w Opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiący załącznik nr 1B do SIWZ;
Dostawa dla części 1 i dla części 2 ma być realizowana zgodnie z OPZ i postanowieniami umowy, stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)34.11.40.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1dostawa 1 fabrycznie nowego dwuosiowego samochodu specjalnego zabudowanego podnośnikiem koszowym 0,00
2dostawa fabrycznie nowego dwuosiowego samochodu specjalnego zabudowanego podnośnikiem koszowym 0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-18
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
W postępowaniu może wziąć udział Wykonawca, który spełnia warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj. Wykonawca który wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonał co najmniej jedną dostawę fabrycznie nowego podnośnika koszowego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja30 %
termin realizacji10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zrikd.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-29 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-29, 12:15, siedziba zamawiającego - sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |