m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 07:40:50
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Piętosa
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailapietosa@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Ochrona obiektów oraz mienia ZRiKD
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna:
a) obiektów ZRiKD oraz mienia ruchomego w tych obiektach przed kradzieżą, włamaniem, dewastacją, aktami wandalizmu;
b) zapleczy budów oraz ciężkiego sprzętu znajdującego się na ulicach Warszawy, będącego własnością ZRiKD;
c) ochrona bezpieczeństwa, życia, zdrowia i nietykalności cielesnej osób przebywających na terenie obiektów ZRiKD, wykonywana zgodnie z przepisami regulującymi wykonywanie usług ochronnych, z zachowaniem należytej staranności.
Przedmiotowe usługi ochronne mają być realizowane zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia oraz zapisami umowy stanowiącej załącznik nr 2 do Ogłoszenia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm.st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 79.71.30.00-5
79.71.50.00-9

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

a) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:

Wykonawca musi posiadać aktualną koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej
w zakresie usług ochrony osób i mienia w zakresie wskazanym w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 838).

b) sytuacji ekonomicznej lub finansowej:

Wykonawca musi posiadać opłaconą polisę lub inny dokument ubezpieczenia wystawiony przez ubezpieczyciela potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości co najmniej 2 000 000,00 zł.

c) zdolności technicznej lub zawodowej:

- Wykonawca musi wykazać, że wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) minimum trzy usługi ochrony fizycznej osób i mienia, każda o wartości minimum 2.500.000,00 zł brutto.
- Wykonawca musi dysponować minimum 30 osobami do wykonywania ochrony posiadającymi kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej oraz minimum 1 osobą pełniącą obowiązki kierownicze posiadającą kwalifikacje pracownika ochrony fizycznej, skierowanych do realizacji przedmiotu zamówienia – zatrudnionymi na podstawie umów o pracę.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-10-02
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zrikd.waw.pl
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-10-02 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-10-02, 12:15, siedziba zamawiającego - sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |