m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 08:59:30
I Zamawiający
ZamawiającyCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
- adresKonwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 628 07 12
- faks(0-22) 635 62 92
- e-mailsekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dagmara Całka
- adresCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
- lokal
- telefon697 720 053
- emaildagmara.calka@cps.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDagmara Całka
- adresCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
- lokal
- telefon697 720 053
- emaildagmara.calka@cps.srodmiescie.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Przygotowanie
i świadczenie usług integracji sensorycznej i konsultacji psychiatrycznych dla uczestników projektu
„Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin”, współfinansowanego ze środków Europejskiego
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020
Opis zamówienia
Przedmiotem
zamówienia jest „Przygotowanie i świadczenie usług integracji sensorycznej i konsultacji
psychiatrycznych dla uczestników projektu „Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin”,
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020” Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 2 następujące części: Część nr 1: Zajęcia integracji sensorycznej; Część nr 2: Konsultacje
psychiatryczne; Część nr 1 zamówienia: Zajęcia integracji sensorycznej Przedmiotem zamówienia jest
przeprowadzenie diagnozy 5 (pięciorga) dzieci w zakresie integracji sensorycznej i przeprowadzenie
zajęć integracji sensorycznej dla 5 (pięciorga) dzieci na podstawie planu terapii wynikającej z diagnozy
przez jedną osobę (specjalistę). W okresie od zawarcia umowy z wybranym wykonawcą do 1 listopada
2020 roku powinny zostać przeprowadzone diagnozy pięciorga dzieci, natomiast zajęcia integracji
sensorycznej będą się odbywać w okresie od 2 listopada 2020 roku do 31 maja 2021 roku (średnio 1 raz
w tygodniu, po 45 minut). Dla każdego dziecka zaplanowano od 10 do 15 zajęć. Łącznie na okres 2
listopada 2020 roku - 31 maja 2021 roku przewidziano 68 godzin (36h w 2020r., 32 h w 2021 r.). 1.
Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy z wybranym wykonawcą do 31 maja 2021 r.
Część nr 2 zamówienia: Konsultacje psychiatry Przedmiotem zamówienia jest udzielanie przez 1 (jedną)
osobę specjalistycznych świadczeń zdrowotnych dla dzieci w wieku 6-18 lat w wymiarze 46 (czterdziestu
sześciu) godzin w okresie 1 października – 20 grudnia 2020 r. Termin realizacji zamówienia: od dnia
zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą do 20 grudnia 2020 r.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)80.00.00.00-4
Dodatkowe przedmioty (CPV) 80.34.00.00-9
85.12.12.70-6

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Zajęcia integracji sensorycznej;0,00data zakończenia: 2021-05-31
2Konsultacje psychiatryczne;0,00data zakończenia: 2020-12-20
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-25 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-25, 10:00, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
"Paleta szans i możliwości śródmiejskich rodzin" i otoczenia, współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego 2014-2020
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |