m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 09:18:48
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresJagielońską 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 818-67-41
- faks(0-22) 818-67-41
- e-mailzamow@zgn-praga-pn.pl
- adres internetowyhttp://www.zgn-praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Artur Zakrzewski
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 205-41-66
- emailzamow@zgn-praga-pn.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Szyszka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal9
- telefon(0-22) 2054126
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie porządku i czystości na nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie. Oznaczenie sprawy: DNZP.261.82.2020
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w dwóch budynkach mieszkalnych z halami garażowymi oraz terenami zewnętrznymi utwardzonymi i terenami zielonymi, położonymi na ogrodzonych i zamykanych bramami nieruchomościach przy ul. Ząbkowskiej 22/24/26 i ul. Ząbkowskiej 23/25 w Warszawie w terminie od dnia 1 grudnia 2020 r do dnia 30 listopada 2021 r. Powierzchnia do sprzątania: wewnątrz budynków 12.344 m2; hal garażowych 8.953 m2 zewnątrz budynków: utwardzona 5.970 m2, terenów zielonych-4.134m2. Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część tj. Projekcie umowy – Załącznik Nr 3 do siwz wraz z załącznikami tj. Opisie przedmiotu zamówienia-załącznik Nr 2 do umowy oraz Zakresie i minimalnej częstotliwości prac porządkowych do wykonania w nieruchomości ul. Ząbkowska 22/24/26-załącznik Nr 3A do umowy oraz Zakresie i minimalnej częstotliwości prac porządkowych do wykonania w nieruchomości ul. Ząbkowska 23/25 - załącznik Nr 3B do umowy, Protokole odbioru robót zał. do faktury za miesiąc… sporządzonym w oparciu o zakres i minimalną częstotliwość prac porządkowych do wykonania w nieruchomości ul. Ząbkowska 22/24/26 – Załącznik Nr 4A do umowy oraz , Protokole odbioru robót zał. do faktury za miesiąc… sporządzonym w oparciu o zakres i minimalną częstotliwość prac porządkowych do wykonania w nieruchomości ul. Ząbkowska 23/25 – Załącznik Nr 4B do umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-12-01, data zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium6000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu – obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale Va niniejszej siwz tj. art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt. 2, pkt.4 oraz pkt.8 pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 50 000 zł.
b) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 wykonał należycie lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
co najmniej 3 usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenach do nich przylegających, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości w budynkach i na terenach do nich przylegających, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 dysponuje do realizacji zamówienia: sprzętem niezbędnym do należytego wykonania zamówienia w tym: sprzętem do mechanicznego czyszczenia hal garażowych.

 dysponuje bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 6 osobami (wymóg zatrudnienia osób w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy – pełnego etatu, przez cały okres realizacji umowy.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych w Rozdziale XIX ust. 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty wymagane w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej na stronie Zamawiającego.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-20
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ------
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-20, 12:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, pok. 1
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |