m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 09:19:06
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy
- adresJagielońską 23, 03-719 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 818-67-41
- faks(0-22) 818-67-41
- e-mailzamow@zgn-praga-pn.pl
- adres internetowyhttp://www.zgn-praga-pn.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Michałowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
- telefon(22) 818-67-41
- emailzamow@zgn-praga-pn.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychBeata Kownacka
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal10
- telefon(0-22)2054123
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, Jagielońską 23, 03-719 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie porządku i czystości na terenach zielonych usytuowanych na działkach ewidencyjnych gruntu zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy. Oznaczenie sprawy : DNZP.261.83.2020
Opis zamówienia
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach zielonych usytuowanych na działkach ewidencyjnych gruntu zarządzanych przez ZGN w Dzielnicy Praga-Północ m.st. Warszawy.
Szczegółowy sposób realizacji przedmiotu zamówienia określono w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami stanowiącymi jej integralną część tj. Projekcie umowy – Załącznik Nr 3 do siwz wraz z załącznikami tj. Wykaz adresowy terenów zielonych do sprzątania – Załącznik Nr 1 do umowy; Opis przedmiotu zamówienia – Załącznik Nr 2 do umowy, Protokół odbioru robót – Załącznik Nr 4 do umowy Zlecenie – Załącznik Nr 5 do umowy; Protokół wprowadzenia – Załącznik Nr 6 do umowy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-12-01, data zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu.
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu – obligatoryjne przesłanki wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt. 13-23 pzp oraz przesłanki fakultatywne wskazane przez Zamawiającego w Rozdziale Va niniejszej siwz tj. art. 24 ust. 5 pkt. 1, pkt. 2, pkt.4 oraz pkt.8 pzp;
2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
a) Sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie niższą niż 150 000 zł.
b) Zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:
 wykonał należycie lub wykonuje należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie,
co najmniej 3 usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych w tym terenach zielonych, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli 1 z wykonawców wykaże, że wykonał należycie lub wykonuje należycie co najmniej 3 usługi w zakresie utrzymania porządku i czystości na terenach zewnętrznych w tym terenach zielonych, trwające nieprzerwanie przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 dysponuje do realizacji zamówienia: sprzętem niezbędnym do należytego wykonania zamówienia w tym: odkurzaczem do zbierania psich odchodów, chwytakami do zbierania śmieci.

 dysponuje bezpośredniej realizacji przedmiotu zamówienia co najmniej 10 osobami, z których jednej osobie zostaną powierzone do realizacji obowiązki nadzoru i koordynacji nad wykonywaniem prac (wymóg zatrudnienia osób w oparciu o umowę o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy – pełnego etatu, przez cały okres realizacji umowy.

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych w Rozdziale XIX ust. 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia opublikowanej na stronie internetowej Zamawiającego.

Dokumenty wymagane w postępowaniu zostały określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia opublikowanej na stronie Zamawiającego.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-21
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: ------
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgn-praga-pn.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-21 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-21, 11:00, Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Praga Północ m.st. Warszawy, ul. Jagiellońska 23, 03-719 Warszawa, pok. 1
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-15


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |