m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://aukcje.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 13:28:13
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wola m.st. Warszawy
- adresal. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44 35 682
- faks(0-22) 44 35 600
- e-mailzp.wola@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Serafin - Chwała
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
- telefon(0-22)4435684
- emailachwala@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Maciejewski
- adresDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal48
- telefon(0-22) 5048353
- email
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa
- lokal220
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola”, (znak sprawy: 30/ZP/20).
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola w następujących lokalizacjach: Al. Solidarności 90, ul. Jana Olbrachta 7, ul. Syreny 18, Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3, ul. Żelazna 99. 2. Wykaz obiektów, objętych stałą, bezpośrednią ochroną fizyczną : a) Al. Solidarności 90 - ochrona będzie pełniona przez dwóch pracowników w systemie 24–godzinnym, dodatkowo jednego pracownika w dniach pracy Urzędu: od wtorku do piątku przez 8 h w godzinach 8:00-16:00, a w poniedziałki przez 10 h: od 08:00-18:00 oraz jednego pracownika w soboty podczas ceremonii ślubnych w godzinach od 9:00-18:00 (wykaz sobót i godzin w których odbywać się będą ceremonie ślubne przesyłany będzie przez Zamawiającego miesiąc wcześniej). b) ul. Żelazna 99 ochrona będzie pełniona przez dwóch pracowników w dniach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku przez 12 h w godzinach 07:00-19:00 z możliwością przedłużenia do godziny 21:00 po wcześniejszym powiadomieniu Wykonawcy. c) ul. Syreny 18 ochrona będzie pełniona przez jednego pracownika w dniach pracy Urzędu: od poniedziałku do piątku przez 8 h w godzinach 08:00-16:00. 3. Przewidywana liczba roboczogodzin dla zamówienia wynosi - razem: 24280 h, dla obiektów wskazanych poniżej, tj.: 1) Al. SOLIDARNOŚCI 90 ( 1 obiekt), a) 2 stanowiska, ilość godzin 24, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 305, b) 1* stanowisko: - ilość godzin w dniach wtorek – piątek 8, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 168, - ilość godzin w poniedziałki 10, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 43. c) 1** stanowisko, ilość godzin w soboty 9, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 42. 2) ul. Żelazna 99 ( 1 obiekt), 2 stanowiska, ilość godzin w dniach poniedziałek – piątek 14***, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 208. 3) ul. Syreny 18 ( 1 obiekt), 1 stanowisko, ilość godzin w dniach poniedziałek – piątek 8, ilość dni w okresie obowiązywania umowy 208. * służba w ograniczonym czasie pracy dotyczy tylko dni pracy Urzędu, ** służba w ograniczonym czasie pracy dotyczy tylko dni i godzin w których odbywają się ceremonie ślubne, *** czas pracy od 07:00 do 19:00 możliwość przedłużenia czasu pracy o dwie godziny po wcześniejszym uprzedzeniu Wykonawcy. 4. Lista obiektów, podlegających ochronie w sieci monitoringu – system sygnalizacji włamania i napadu bez objęcia stałą, bezpośrednią ochroną fizyczną: 1) ul. Jana Olbrachta 7 – magazyn Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dla Dzielnicy Wola, 2) ul. Syreny 18 – siedziba Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Wola poza godzinami pracy Urzędu, 3) Skwer Kardynała Wyszyńskiego 3 – siedziba Wydziału Sportu, Promocji i Komunikacji Społecznej dla Dzielnicy Wola, 4) ul. Żelazna 99 – siedziba Urzędu Dzielnicy Wola poza godzinami pracy Urzędu. 5. Obowiązki wykonawcy 1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia dotyczącej usług ochrony osób i mienia z wyłączeniem zadań określonych w umowie w zakresie działania Grupy Interwencyjnej. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcy zadań określonych w umowie wyłącznie w zakresie działania Grupy Interwencyjnej. 2) W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizację usług w zakresie działania grupy interwencyjnej podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług dotyczących grup interwencyjnych przez Podwykonawcę. 3) Grupy interwencyjne Wykonawcy zobowiązane są przyjeżdżać do Obiektów na każdy sygnał alarmowy, wyemitowany przez pracowników ochrony Obiektu, użytkowników Obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od powiadomienia w dni robocze od godz. 8:00 do godz. 18:00. 6. Szczegółowy opis, zakres i sposób realizacji przedmiotu zamówienia zawierają: Formularz cenowy i wzór umowy wraz z załącznikami. Dokumenty te są zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.wola.waw.pl i stanowią załączniki do ogłoszenia. 7. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Zamawiający wymaga, aby osoby realizujące Przedmiot Umowy i wykonujące czynności ochrony fizycznej w obiektach Zamawiającego były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli tego zatrudnienia oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zawarte są we wzorze umowy. 8. Przez cały okres realizacji umowy Wykonawca zobowiązany jest posiadać aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą , niż 5.000.000,00 PLN (słownie: pięć milionów złotych) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na jedno lub wszystkie zdarzenia. 9. Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami - w zakresie formalno-prawnym: Anna Serafin-Chwała - tel. 22 44-35-684, Alina Czajkowska - tel. 22 44-35-683, - w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia: Krzysztof Maciejewski – tel. 22 44-35-688, Jerzy Grzegorzewski tel. 22 44-35-695.
10. Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy ale nie wcześniej niż od dnia 30.10.2020 r. od godz.12:00 do dnia 31.08.2021 r. do godz. 12:00.
11. Wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej (stanowiący załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu) wraz z Załącznikami można pobrać ze strony internetowej Zamawiającego: www.wola.waw.pl
12. Podwykonawcy: 1) Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę części zamówienia dotyczącej usług ochrony osób i mienia z wyłączeniem zadań określonych w umowie w zakresie działania Grupy Interwencyjnej. Zamawiający dopuszcza powierzenie podwykonawcy zadań określonych w umowie wyłącznie w zakresie działania Grupy Interwencyjnej. 2) Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy, wskazał Zamawiającemu czy zamówienie wykona własnymi siłami, czy też zamierza powierzyć Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, tj w zakresie działania Grupy Interwencyjnej – należy wówczas wskazać firmę Podwykonawcy.
13. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały. Wykonawca może dostarczyć Wniosek za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 2188 ze zm), osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
Urząd Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, al. "Solidarności" 90, 01-003 Warszawa, Wydział Obsługi Mieszkańców - punkt kancelaryjny.
14. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 10.000,00 zł. (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). 2. Wykonawca, który nie wniesie w wyznaczonym terminie wadium, nie zostanie dopuszczony do udziału w licytacji. 3. O ostatecznym terminie na wniesienie wadium Zamawiający powiadomi Wykonawców wraz z zaproszeniem do udziału w licytacji elektronicznej. 4. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 5. Zgodnie z art. 45 ust. 7 ustawy Pzp, wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem, na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Wola: w Banku Handlowym, Nr 23 1030 1508 0000 0005 5003 6118. Za termin wniesienia wadium w pieniądzu przyjmuje się datę i godzinę wpływu środków na rachunek Zamawiającego. Przez wpłatę przelewem Zamawiający rozumie udzieloną bankowi dyspozycję Wykonawcy, obciążenia jego rachunku wymaganą kwotą i uznania tą kwotą rachunku Zamawiającego – art. 63c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Prawo bankowe (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2357 ze zm.).
15. Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający, przewiduje możliwość istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. Zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian wskazane są we wzorze umowy.
16. KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH NA PODSTAWIE PRZEPISÓW PRAWA Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane. Kto administruje moimi danymi? • Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), Pl. Bankowy 3/5. • Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl. Dlaczego moje dane są przetwarzane? • Wynika to bezpośrednio z konkretnego przepisu prawa, tj. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz aktów wykonawczych do niej wydanych; ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu tych danych, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach lub jest niezbędne do wykonania zadania w interesie publicznym albo w ramach sprawowania władzy publicznej. • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach: ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego. • Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe. Jeśli Pani/Pan tego nie zrobi, nie będziemy mogli zrealizować Pana/Pani sprawy . Jak długo będą przechowywane moje dane? Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wymagany przepisami prawa, tj. przez okres wynikający z przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, tj. okres niezbędny do realizacji celu/celów określonych powyżej, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego. Kto może mieć dostęp do moich danych? Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być: a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności: • podmioty świadczące na rzecz Urzędu m.st. Warszawy usługi informatyczne, pocztowe; • każdy zainteresowany odbiorca - informacje o Wykonawcach, którzy uczestniczyli w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego są jawne na podstawie ustawy Pzp oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej. • podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa; b) organy publiczne i inne podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie przepisów prawa; Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych? • Ma Pani/Pan prawo do: 1. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych; 2. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych; 3. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy: • dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane; • nie ma podstawy prawnej do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych; • wniosła Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania; • Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem; • Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa. 4. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 5. sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy łącznie spełnione są następujące przesłanki: • zaistnieją przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją; • dane przetwarzane są w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, z wyjątkiem sytuacji, w której Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzanie danych osobowych, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; 6. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych. • Nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa Dzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-10-30, data zakończenia: 2021-08-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień500,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Czas trwania 1 etapu (w minutach)15
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
1. Wykonawca, pobiera ze wskazanej w Ogłoszeniu o przedmiotowej licytacji strony internetowej www.wola.waw.pl wzór Wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji wraz z załącznikami. Następnie, w przypadku zainteresowania udziałem w licytacji elektronicznej, składa Wniosek wraz z załącznikami w Siedzibie Zamawiającego. Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej należy złożyć do dnia 30.09.2020 r. do godz. 12:00. Złożenie Wniosku jednocześnie oznacza akceptację warunków licytacji i postanowień wzoru umowy.
2. W trakcie licytacji Wykonawca podaje cenę brutto (z VAT) za wykonanie całego zamówienia. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców. 3. Minimalne postąpienie wynosi 500,00 zł. 4. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy (udostępniony na stronie internetowej Zamawiającego). Ceny jednostkowe brutto w formularzu cenowym mają zostać określone tak, aby łączna cena zamówienia brutto była co najwyżej równa cenie oferty, która wygrała licytację elektroniczną. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 685020,95 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Zamawiający, po weryfikacji złożonych Wniosków oraz oświadczeń i dokumentów, informuje Wykonawców o wyniku kwalifikacji oraz zaprasza do składania ofert (postąpień) wszystkich Wykonawców spełniających warunki udziału w postępowaniu. 2. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom, tj. Wykonawcom spełniającym warunki udziału w postępowaniu, zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we Wniosku. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. 3. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy - określony przez siebie.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
1) Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania: 1) posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10; 1) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit. 2) w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit; 3) zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie; 5) posiadać dostęp do Internetu: min. 512 Kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
Wzór Umowy nr WOL/WAG-B/X/2/2/9-239-2020-2021- zawarta w dniu ……………. r. pomiędzy Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą przy pl. Bankowym 3/5 w Warszawie, NIP 5252248481, Regon 015259640-00138, zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: ……………………- Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m.st Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m. st. Warszawy nr ………….. z dnia ………….. r. oraz ……………………….. - Zastępcę Burmistrza Dzielnicy Wola m. st. Warszawy działającego na podstawie pełnomocnictwa Prezydent20m. st. Warszawy nr ……………… z dnia ………….. r. a ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną przez: …………………………………………………………………………………………………………… zwanych dalej „Stronami”, zaś każdy z osobna „Stroną”. w wyniku rozstrzygniętego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), w trybie licytacji elektronicznej, które to zamówienie wpisano do Rejestru Zamówień Publicznych pod nr ………/ZP/20 w dniu ……………, została zawarta umowa o następującej treści: § 1 Przedmiot umowy Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia w obiektach administracyjnych Urzędu m. st. Warszawy Dzielnicy Wola, zwanych dalej „Obiektami”, określonych w załączniku nr 1 do Umowy. § 2 Termin realizacji Termin realizacji praw i obowiązków wynikających z Umowy strony ustalają na okres od dnia podpisania umowy ale nie wcześniej niż od dnia 30.10.2020 r. od godz.12:00 do dnia 31.08.2021 r. do godz. 12:00. § 3 Obowiązki Wykonawcy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do: 1) zapewnienia bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach obiektów Urzędu, wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy, 2) ochrony obiektów i pomieszczeń Urzędu, o których mowa w pkt 1 przed dostępem do nich osób nieuprawnionych, 3) ochrony mienia Urzędu przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, w obiektach wymienionych w załączniku nr 1 do umowy, 4) wykonywania powierzonych mu zadań z najwyższą starannością, mając na uwadze nie tylko ochronę osób i mienia znajdujących się w budynku Zamawiającego, ale również jego dobre imię w kontaktach z interesantami, 5) należytej ochrony danych osobowych przetwarzanych przez jego pracowników, w ramach nadanych im upoważnień a także ochrony obszarów przetwarzania danych osobowych według wykazu obszarów przetwarzania danych osobowych otrzymanego od Zamawiającego, 6) zapobiegania zakłóceniom porządku na terenie Urzędu oraz powiadamiania pracownika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego właściwego ds. ochrony osób i mienia oraz osoby odpowiedzialnej za administrowanie obiektem o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku, 7) niezwłocznego powiadamiania organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie Urzędu i zabezpieczenia miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania, 8) całodobowej kontroli ruchu osobowego w godzinach i poza godzinami pracy Urzędu oraz ruchu materiałowego na terenie obiektów o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy, 9) prowadzenia dokumentacji ochronnej przewidzianej w Tabeli służby ochrony Urzędu, stanowiącej załącznik nr 2 do Umowy, a zwłaszcza dziennika zmiany zawierającego dane o czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany, obsadzie personalnej zmiany oraz o rozmieszczeniu poszczególnych pracowników ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań, a także prowadzenia na bieżąco elektronicznego raportu zmiany zwierającego wszystkie istotne informacje dotyczące przyjęcia, przebiegu i przekazania służby ochronnej, 10) obsługi systemów zabezpieczenia technicznego, zainstalowanych w obiekcie przy Al. Solidarności 90 oraz przy ul. Żelaznej 99 w Warszawie, systemów sygnalizacji alarmu pożaru, systemu monitorowania instalacji technicznych i zagrożeń w budynku oraz reagowania na sygnały alarmowe, 11) obowiązkowego kierowania pracowników ochrony, zatrudnionych w obiektach wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy na szkolenia w zakresie obsługi systemów zabezpieczeniowych i alarmowych organizowanych przez Zamawiającego, 12) dysponowania Centrum Monitorowania Sygnałów Alarmowych do dozoru sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 13) dysponowania zmotoryzowanymi i wyposażonymi w środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej Grupami Interwencyjnymi do wykonania zadań określonych w Procedurze działania grupy interwencyjnej stanowiącej zał. nr 6 do Umowy. 2. Odpowiedzialność Wykonawcy za powierzone mienie Zamawiającego w Urzędzie rozpoczyna się w dniu przejęcia ochrony fizycznej Urzędu, określonym w § 2 Umowy. 3. W przypadku powzięcia informacji o nieterminowym wypłacaniu wynagrodzenia za pracę przez Wykonawcę jego pracownikom świadczącym usługi ochrony osób i mienia w obiektach wymienionych w załączniku nr 1, Zamawiający może powiadomić Państwową Inspekcję Pracy. 4. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania Umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe, wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności wewnętrznej i zewnętrznej oraz ubiory służbowe, zgodne z Tabelą służby ochrony Urzędu stanowiącą załącznik nr 2, umożliwiające wykonanie Umowy z należytą starannością, a w szczególności zobowiązany jest do zatrudniania kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających ważne legitymacje kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, wystawione przez Wykonawcę, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy – przez podwykonawcę, niezbędne do realizacji Umowy, zgodnie z listą imienną tych pracowników, określoną w załączniku nr 7, do Umowy oraz do poddania pracowników procedurze uzyskania upoważnień do przetwarzania danych osobowych. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia w składzie każdej 24 godzinnej zmiany, w obiekcie przy al. Solidarności 90, minimum dwóch osób, ze znajomością obsługi komputera w stopniu podstawowym (włączenie komputera, sprawdzenie poczty, odpisanie na maile, przeglądanie internetu). 6. Wykonawca zobowiązany jest do codziennej kontroli higieny osobistej pracowników realizujących zamówienie. Zamawiający wymaga, aby pracownik ochrony realizował umowę przy największych standardach kultury i higieny osobistej, określonych w Tabeli służby ochrony stanowiących załącznik nr 2 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego naruszenia zasad określonych w załączniku nr 2 przez pracownika ochrony, Wykonawca niezwłocznie zastępuje takiego pracownika innym pracownikiem spełniającym określone zasady. 7. Wykonawca, jest zobowiązany do comiesięcznego raportowania stanu zatrudnienia ww. osób przez cały okres realizacji zamówienia, w terminie do 5 dnia każdego miesiąca. 8. Zamawiający i Wykonawca zastrzegają sobie możliwość zmiany osób przewidzianych do wykonania zamówienia. Zmiana taka nie stanowi zmiany umowy. 9. Wykonawca jest zobowiązany, każdorazowo w przypadku zmiany osób wykonujących czynności w ramach umowy, okazać Zamawiającemu w terminie 3 dni od daty dokonania przedmiotowej zmiany, kopie umów o pracę osób skierowanych do realizacji czynności z niniejszej umowy. Wykonawca dostarczając Zamawiającemu, w celu okazania, kopie umów o pracę ma obowiązek ograniczenia przekazywanych danych osobowych do imienia i nazwiska oraz informacji o zatrudnieniu w pełnym wymiarze czasu pracy. Pozostałą część danych Wykonawca zanonimizuje. 10. Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, kopia dokumentu stanowi załącznik nr 10 do Umowy. 11. W przypadku gdy Wykonawca powierzy realizację usług w zakresie grup interwencyjnych podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do posiadania aktualnej koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług grup interwencyjnych przez Podwykonawcę, kopia dokumentu stanowi załącznik nr 11 do Umowy. 12. Przed przystąpieniem do wykonania zamówienia Wykonawca jest zobowiązany do podania nazw/imion i nazwisk oraz danych kontaktowych podwykonawców i osób do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiającego niezwłocznie o wszelkich zmianach danych, o których mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację usług. § 4 Podwykonawstwo 1. Powierzenie przez Wykonawcę realizacji zadań określonych w Umowie podwykonawcy, spełniającemu wymagania ustawowe wymaga zgody Zamawiającego, wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności. 2. Zamawiający zastrzega sobie obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę przedmiotu umowy, z wyjątkiem możliwości zlecenia podwykonawcy działań grup interwencyjnych. 3. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przeniesienia wierzytelności ani zobowiązań wynikających z Umowy na osobę trzecią. 4. Podwykonawca zobowiązany jest przestrzegać obowiązków nałożonych na Wykonawcę niniejszą umową w zakresie powierzonych mu zadań co Wykonawca zapewni poprzez zawarcie stosownych postanowień w umowie z Podwykonawcą. § 5 Zasady i tryb wykonywania czynności 1. Zasady i tryb wykonywania czynności określonych w § 3 ust. 1 określa Tabela służby ochrony Urzędu, stanowiąca załącznik nr 2 do Umowy oraz Grafik służby. 2. Wykonawca oświadcza, że grupy interwencyjne Wykonawcy przyjeżdżać będą do obiektów wymienionych w pkt 1 i 2 załącznika nr 1 na każdy sygnał alarmowy, wyemitowany przez pracowników ochrony obiektu lub system sygnalizacji napadu i włamania, w czasie nie dłuższym niż 10 minut od powiadomienia i postępować zgodnie z procedurą działania grupy interwencyjnej określoną w załączniku nr 6 do Umowy. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego próbnego zaalarmowania grupy interwencyjnej raz w miesiącu. 3. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia transmisji sygnału alarmowego, o którym mowa w ust. 2, z chronionego obiektu do grupy interwencyjnej przez cały czas realizacji Umowy. 4. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania przepisów wewnętrznych obowiązujących w ochranianym obiekcie, a zwłaszcza instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego stanowiącej załącznik nr 3, instrukcji alarmowej stanowiącej załącznik nr 4 i instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami określonej w załączniku nr 5 do Umowy, a także instrukcji postępowania na wypadek pożaru i instrukcji bezpieczeństwa pożarowego. Zamawiający wymaga od każdego pracownika Wykonawcy złożenia „Oświadczenia o zapoznaniu z przepisami dotyczącymi instrukcji bezpieczeństwa p.poż., którego wzór Wykonawca otrzyma od Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany także do stosowania się do poleceń odpowiedniego pracownika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego właściwego ds. ochrony osób i mienia. 5. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia stałego nadzoru i kontroli nad realizacją zadań przez pracowników ochrony Wykonawcy w obiektach Urzędu określonych w załączniku nr 1 do umowy, tak, by nieprzerwanie był w stanie udzielić osobom wymienionym w ust. 4 pełnej i odpowiadającej stanowi faktycznemu informacji na temat stanu ochrony fizycznej tychże obiektów. 6. W ramach niniejszej umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo zmian w zakresie organizacji służby ochronnej, określonej w załączniku nr 2 do Umowy, w granicach określonych w tym załączniku, przekazywanych w formie pisemnej przez pracownika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego Urzędu, właściwego ds. ochrony osób i mienia. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji związanych z działalnością Zamawiającego, o których dowiedział się przy wykonywaniu Umowy, w szczególności wszelkich informacji dotyczących stanu bezpieczeństwa obiektów i mienia Zamawiającego. Wykonawca zobowiąże swoich pracowników do bezwzględnego zachowania w tajemnicy informacji w powyższym zakresie. § 6 Ochrona danych osobowych 1. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych określone w przepisach Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 2. Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. 3. Zamawiający, w trybie art. 28 RODO, powierza Wykonawcy dane osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 4. Wykonawca będzie przetwarzał powierzone na podstawie umowy następujące rodzaje danych osobowych: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, nr telefonu, nr dowodu osobistego, nr rejestracyjny pojazdu oraz dane dotyczące następujących kategorii osób: pracownicy Zamawiającego, wykonawcy i podwykonawcy usług i robót wykonywanych na rzecz Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Wola, wyłącznie w/w celu realizacji umowy. 5. Wykonawca zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji niniejszej umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o którym mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisów z zakresu ochrony danych osobowych. 6. Wykonawca zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych. 7. Wykonawca zobowiązuje się do nadania stosownych upoważnień do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji niniejszej Umowy oraz prowadzenia i aktualizacji ich rejestru. 8. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy danych, o której mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO, przetwarzanych w zakresie Umowy i nieudostępniania ich innym podmiotom, także w postaci zagregowanych danych statystycznych, zarówno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu. 9. Wykonawca może powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania Umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiającego, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 10. Podwykonawca, o którym mowa w ust. 9, winien spełniać te same wymogi i obowiązki, jakie zostały nałożone na Wykonawcę w niniejszej Umowie, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych. 11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za niewywiązywanie przez podwykonawcę ze spoczywających na nim obowiązków ochrony danych osobowych. 12. Przekazanie powierzonych danych osobowych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne polecenie Zamawiającego, chyba, że obowiązek taki nakłada na Wykonawcę prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Wykonawca. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiającego o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 13. Wykonawca jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie z treścią Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu ochrony danych osobowych, a w szczególności za udostępnienie powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym. 14. Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do natychmiastowego, tj. bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 godzin od pozyskania informacji o stwierdzeniu próby lub faktu naruszenia poufności danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy, powiadomienia Zamawiającego o tym fakcie, w formie pisemnej 15. Wykonawca na pisemne żądanie Zamawiającego umożliwia mu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania i ochrony danych osobowych. Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 2 dni. 16. Wykonawca po zakończeniu Umowy usuwa wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie Umowy, oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie w ciągu 7 dni. Po wykonaniu zobowiązania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, Wykonawca powiadomi Zamawiającego pisemne o fakcie usunięcia danych. 17. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia naruszania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. 18. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za ewentualne skutki działania niezgodnego z prawem w zakresie ochrony danych osobowych. 19. Wykonawca odpowiada za szkody rzeczywiste wyrządzone Zamawiającemu lub osobom trzecim na skutek niezgodnego z Umową przetwarzania danych osobowych. 20. W przypadku naruszenia przepisów RODO i Ustawy a także przepisów wykonawczych, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w następstwie, którego Zamawiający zostanie obciążony karą finansową lub zobowiązany do wypłaty odszkodowania, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu Zamawiającemu poniesionych z tego tytułu strat. 21. Zamawiający zastrzega sobie możliwość rozwiązania Umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia w przypadku stwierdzenia łamania przez Wykonawcę warunków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji Umowy. 22. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać postanowień Polityki Bezpieczeństwa Informacji (PBI) wprowadzonej zarządzeniem nr 483/2018 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 20 marca 2018 i zapoznać z PBI pracowników skierowanych do realizacji niniejszej umowy. Potwierdzeniem zapoznania się z PBI będzie oświadczenie podpisane przez pracownika Wykonawcy o zapoznaniu się z PBI. § 7 Rozkład pracy 1. W chronionych obiektach Wykonawca zobowiązuje się prowadzić listy obecności osób ochraniających obiekt, zgodne z miesięcznymi rozkładami pracy. Zmiany w rozkładzie pracy należy zgłaszać Zamawiającemu najpóźniej w chwili ich dokonania w formie pisemnej notatki służbowej, z podaniem przyczyny. 2. Wykonawca zobowiązany jest do wcześniejszego powiadomienia i uzyskania akceptacji dokonywanej zmiany w obsadzie pracowników ochrony. Akceptacji dokonuje właściwy pracownik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego ds. ochrony osób i mienia. 3. Wykonawca zobowiązuję się dostarczyć, zatwierdzony pisemnie miesięczny grafik służby ochrony, pracownikowi Wydziału Administracyjno - Gospodarczego ds. ochrony osób i mienia nie później niż do ostatniego dnia miesiąca poprzedniego. Grafiki służby ochrony stanowią integralną część umowy. 4. W przypadku wprowadzania nowych pracowników ochrony przez Wykonawcę w trakcie trwania umowy Wykonawca zobowiązany jest w terminie siedmiu dni do przeszkolenia tych pracowników ze znajomości obsługi technicznej urządzeń w tym w szczególności: - system sygnalizacji alarmu pożaru; - system wizualizacji zdarzeń pożarowych - systemu sygnalizacji włamania i napadu; - systemu kontroli dostępu; - stanowiska obsługi systemu monitoringu wizyjnego. 5. Kontrola znajomości obsługi tych urządzeń dokonywana jest przy obecności wyznaczonego pracownika ze strony Wykonawcy oraz pracownika Wydziału Administracyjno - Gospodarczego właściwego ds. ochrony osób i mienia. W przypadku negatywnej oceny kontrolowanego pracownika Wykonawca zobowiązany jest w ciągu 24 godzin do wprowadzenia nowego pracownika ochrony. § 8 Odpowiedzialność Wykonawcy 1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody w obiektach, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy, wyrządzone w wyniku kradzieży, włamania, celowego działania pracowników Wykonawcy na szkodę Zamawiającego lub nienależytego wykonania Umowy przez Wykonawcę, oraz za szkody powstałe w wyniku niedbalstwa oraz wyrządzone wobec osób trzecich przez Wykonawcę w trakcie realizacji Umowy. 2. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wystąpieniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, pożar z przyczyn zaistniałych w urządzeniach technicznych) lub związane z wystąpieniem nadzwyczajnych okoliczności (rozruchów, zamieszek, strajków, demonstracji, działań wojennych, lub obronnych), pod warunkiem bezzwłocznego powiadomienia o ich powstaniu Zamawiającego. 3. W razie zagrożenia dla mienia w chronionych obiektach, Wykonawca zobowiązany jest podjąć czynności zmierzające do zapobieżenia powstaniu szkody, a w razie jej zaistnienia do ograniczenia jej rozmiarów oraz do natychmiastowego powiadomienia przedstawicieli Zamawiającego, Policji, ewentualnie Straży Pożarnej. 4. Wstępne dochodzenie oraz sporządzenie przez Zamawiającego protokołu szkód musi odbyć się przy udziale przedstawiciela Wykonawcy natychmiast po zaistniałym zdarzeniu. Zamawiający określa w protokole rodzaj i przybliżoną wartość skradzionych przedmiotów lub tych, które uległy uszkodzeniu albo zniszczeniu. 5. Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres realizacji niniejszej umowy aktualną polisę ubezpieczeniową od odpowiedzialności cywilnej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą, niż 5 000.000 PLN (słownie: pięć milionów ) z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na jedno lub wszystkie zdarzenia. 6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania i zaniechania osób, za pomocą których realizuje Umowę jak za swoje własne. 7. Prawo przeprowadzania kontroli realizacji Umowy, w tym do bieżącej kontroli służby ochronnej i dokumentacji ochronnej w imieniu Zamawiającego przysługuje pracownikowi Wydziału Administracyjno – Gospodarczego ds. ochrony osób i mienia. § 9 Wynagrodzenie 1. Za przedmiot Umowy Zamawiający zapłaci wynagrodzenie w oparciu o poniższe ryczałtowe ceny jednostkowe zgodnie z formularzem cenowym Wykonawcy, stanowiącym Załącznik nr 12 do umowy: 1) stawka za roboczogodzinę w obiektach wymienionych w pkt 1 załącznika nr 1: ……. złotych (słownie: ………… zł) brutto w tym należny podatek od towarów i usług (VAT), 2) stawka za 1 miesiąc monitoringu obiektów wymienionego w pkt 2 załącznika nr 1: …………… złotych (słownie: …………….. zł) brutto w tym należny podatek od towarów i usług (VAT). Wynagrodzenie za realizację przedmiotowego zamówienia nie przekroczy ogółem wartości ……………. zł brutto (słownie: …………………zł ) w tym należny podatek od towarów i usług (VAT). 2. Wynagrodzenie za świadczone usługi wypłacane będzie miesięcznie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę za faktyczną liczbę pracowników oraz roboczogodzin w okresie jednego miesiąca pełnienia ochrony w Obiektach wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji umowy, płatne będą po wykonaniu prac w każdym miesiącu, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr …………………….. w terminie 21 dni od jej złożenia w siedzibie Zamawiającego tj. w Wydziale Administracyjno - Gospodarczym dla Dzielnicy Wola. Wykonawca wystawi faktury na : Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481. Odbiorca: Dzielnica Wola m.st. Warszawy, al. Solidarności 90, 01-003 Warszawa. 3. Wynagrodzenie będzie płatne miesięcznie, według stawki określonej w formularzu cenowym za faktyczną liczbę godzin pełnienia ochrony przyjętą przez Zamawiającego poprzez pisemne potwierdzenie wykonania bez zastrzeżeń przedmiotu umowy. Należność miesięczną za usługę świadczoną przez Wykonawcę, Zamawiający będzie przekazywał przelewem na konto Wykonawcy nr:…………………………………………………………….. 4. W przypadku przekazywania faktury za pośrednictwem Platformy Elektronicznej Fakturowania (https://faktura.gov.pl/platforma-PEF) Wykonawca zobowiązany jest do poprawnego wypełnienia pól oznaczonych „numer umowy” oraz „referencje kupującego” w dokumencie e-faktura. 5. Potwierdzenia wykonania usługi dokonuje pisemnie pracownik Wydziału Administracyjno - Gospodarczy właściwy ds. ochrony osób i mienia. 6. Faktury za poprzedni miesiąc dostarczane będą do Wydziału Administracyjno – Gospodarczego dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, do piątego dnia roboczego kolejnego miesiąca, wraz z oświadczeniem Wykonawcy o wypłacie wynagrodzeń pracownikom ochrony realizującym zadania wynikające z Umowy za okres objęty fakturą, podpisanym przez osobę uprawnioną do reprezentacji Wykonawcy, według wzoru określonego w załączniku nr 8 do Umowy. Niezłożenie oświadczenia będzie skutkować niewypłaceniem wynagrodzenia. 7. W przypadku, gdy złożenie oświadczenia nastąpi w innej dacie niż złożenie faktury, termin 21 dni, o którym mowa w ust. 2, biegnie od daty późniejszej. 8. Strony zgodnie stwierdzają, że za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo pokrywania kar umownych z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy bez wcześniejszego wezwania Wykonawcy do zapłaty kar umownych. 10. Wykonawca wyraża zgodę na pomniejszenie płatności z tytułu przedłożonej faktury o wysokość kary umownej określonej w wystawionej nocie obciążeniowej. 11. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 12. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 13. Miasto Stołeczne Warszawa oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy. 14. Zamówienie wynika z budżetu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na 2020 r.: Dział 750, Rozdział 75023, § 4300 i § 4530, zadanie B/X/2/2/9 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej m.st. Warszawy na lata 2020 – 2050. § 10 Nadzór Strony ustalają, że nadzór nad realizacją Umowy oraz do kierowania pracami wynikającymi z niniejszej Umowy upoważniony jest: 1) w imieniu Zamawiającego – pracownik Wydziału Administracyjno - Gospodarczyego właściwy ds. ochrony osób i mienia w Dzielnicy Wola ……………….. nr tel. …………….. oraz …………….nr tel. ……………………… 2) w imieniu Wykonawcy - upoważniona pisemnie przez Wykonawcę ……………… nr tel. ……………. e-mail: ………………… § 11 Kary umowne 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20 % łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, określonego w § 9 ust. 1, za rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym z przyczyn określonych w § 6 ust. 19. 2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdorazowy przypadek nienależytego wykonania umowy w wysokości 2% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, za miesiąc, w którym do takiego przypadku doszło. 3. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych na podstawie ust. 2 przekroczy 10% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, Zamawiający może rozwiązać Umowę w trybie natychmiastowym i żądać od Wykonawcy kary umownej, o której mowa w ust. 1. 4. Mając na uwadze wizerunek Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do terminowej wypłaty pracownikom ochrony wynagrodzeń z tytułu wykonywania zadań ochrony w obiektach administracyjnych Urzędu – najpóźniej do piątego dnia roboczego każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym były wykonywane. Wykonawca zobowiązany jest zapłacić Zamawiającemu karę w wysokości 0,1% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 9 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia. W przypadku wątpliwości Zamawiającego, dokumentami, jednoznacznie potwierdzającymi terminową wypłatę wynagrodzeń pracownikom ochrony, są oświadczenia wszystkich pracowników ochrony o dokonaniu wypłaty na ich rzecz w terminie (pokwitowania wypłaty). 5. Przez nienależyte wykonanie Umowy rozumie się wszelkie naruszenia prawa i postanowień Umowy, a zwłaszcza przekroczenie czasu dojazdu grupy interwencyjnej określonego w § 5 ust. 2 Umowy, zaniedbania powstałe przy realizacji umowy ze strony Wykonawcy, które spowodują straty lub narażenie na straty w ochranianym mieniu lub substancji budynku, a w szczególności zaniedbanie lub zaniechanie podjęcia działań mających na celu ochronę mienia Zamawiającego przed kradzieżą lub zniszczeniem, niepodjęcie stosownych działań mających na celu zmniejszenie do minimum powstałych szkód bądź też niewłaściwe zabezpieczenie miejsca zdarzenia oraz nie powiadomienie stosownych służb o wystąpieniu zagrożenia lub szkody, prowadzenie ochrony osób i mienia w sposób niezgodny z Tabelą Służby stanowiącą załącznik nr 2 do Umowy. 6. W przypadku rozwiązania Umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca ponosić będzie odpowiedzialność, o której mowa w § 8 ust. 1, przez kolejne 72 godziny od chwili rozwiązania Umowy. 7. Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych za poniesioną szkodę. 8. Łączna wysokość kar umownych naliczanych na podstawie niniejszej umowy nie może przekroczyć 40% łącznej kwoty wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 9 ust. 1. 9. Strony przewidują możliwość kumulacji kar umownych. § 12 Rozwiązanie i odstąpienie od umowy 1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 2. W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części Umowy. 3. Niezależnie od przypadku i okoliczności wskazanych w innych postanowieniach umowy Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania umowy w drodze wypowiedzenia z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku: 1) Powtarzającego się nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę, co najmniej trzy przypadki stwierdzone w ciągu 1 miesiąca realizacji umowy. 2) Naruszenia przez Wykonawcę obowiązku zachowania tajemnicy przewidzianej w Umowie. Wypowiedzenie umowy zostanie dokonane w formie pisemnej w terminie 30 dni od dnia stwierdzenia zaistniałych przesłanek do wypowiedzenia umowy z 7 dniowym wyprzedzeniem. § 13 Utrata koncesji W przypadku utraty przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia Umowa wygasa, z dniem utraty koncesji co rodzi skutki przewidziane w przypadku rozwiązania Umowy z winy Wykonawcy, określone w § 11 ust. 1, 3 i 6 umowy. § 14 Klauzula społeczna 1. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych , Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby realizujące Przedmiot Umowy i wykonujące czynności ochrony fizycznej w obiektach Zamawiającego na podstawie umowy o pracę, zgodnie z ustawą z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1320). 2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany przedstawić Zamawiającemu, najpóźniej w ciągu 3 dni od daty podpisania umowy, oświadczenie wraz z listą osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę realizujących Przedmiot Umowy i wykonujących czynności określone ust. 1, które zawierać będzie co najmniej: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3. Na żądanie Zamawiającego Wykonawca lub Podwykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie udokumentować fakt zatrudnienia osób wskazanych w oświadczeniu. W celu udokumentowania zatrudnienia tych osób Zamawiający może żądać, aby Wykonawca lub Podwykonawca przedłożył Zamawiającemu wskazane poniżej dowody: 1) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji umowy czynności, których dotyczy ww. oświadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 2) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy; 3) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub Podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.) oraz przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1781). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 4. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w ust. 1, wykonujących czynności związane z realizacją Przedmiotu Umowy. Zmiany te nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu § 15 ust. 2 umowy. 5. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobami biorącymi udział przy realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany powiadomić pocztą elektroniczną Zamawiającego o tym fakcie w ciągu 2 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło wygaśnięcie/rozwiązanie stosunku pracy oraz przedstawi nowe oświadczenie wraz z aktualną listą osób, o której mowa w ust. 2. W przypadku nagłej zmiany pracowników, Wykonawca lub Podwykonawca powiadomią telefonicznie Zamawiającego o tym fakcie oraz jednocześnie przedstawia nowe oświadczenie wraz z aktualną listą osób, o której mowa w ust. 2. 6. Do każdej faktury Wykonawca lub Podwykonawca dołączy oświadczenie, że ww. osoby są zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę i Wykonawca nie zalega na ich rzecz z wypłatą należnego wynagrodzenia. 7. W przypadku niezatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę ww. osób na podstawie umowy o pracę (w okresie realizacji umowy) Zamawiający ma prawo żądać (za każdą osobę) kary umownej w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania osób na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.) oraz liczby dni w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, określonego w ust. 1. Wykonawca lub Podwykonawca wyraża zgodę na potrącenie kary umownej z wynagrodzenia. 8. Wykonawca lub Podwykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszej umowy, o których mowa w ust. 2 i następnych, przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), tj. poinformował ww. osoby, ze ich dane osobowe w zakresie wskazanym w ust. 2 i następnych zostaną udostępnione Zamawiającemu w celu związanym z realizacją niniejszej umowy. § 15 Postanowienia końcowe 1. W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2019 poz. 1145, ze zm.), przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., oraz przepisy ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U.2020 poz. 838). 2. Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności w postaci aneksu do umowy podpisanego przez strony. 3. Nie stanowią zmiany umowy w rozumieniu ust. 2 i art. 144 - Prawa zamówień publicznych: 1) zmiana adresów Zamawiającego i Wykonawcy wskazanych w umowie; 2) zmiana numeru rachunku bankowego wykonawcy; 3) zmiana osób wskazanych w § 10; 4) zmiana lub utrata mocy aktów prawnych przywołanych w treści umowy. W każdym takim przypadku Wykonawca ma obowiązek stosowania się do obowiązujących aktów przepisów prawa. 4. Zmiany wskazane w ust. 3 pkty 1-3 są dokonywane w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia strony i wywołują skutek od dnia dostarczenia drugiej stronie. 5. Niezależnie od okoliczności określonych w art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy na etapie jej realizacji w następujących sytuacjach: 1) Zmiany kadry, tj. osób które będą uczestniczyły wykonywaniu zamówienia, w szczególności z powodu zdarzeń losowych, tj. śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, przy czym nowe osoby skierowane do realizacji umowy muszą posiadać co najmniej kwalifikacje zgodne z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 7 umowy; 2) Zmniejszenia wynagrodzenia z tego powodu, że wykonanie części zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w dniu zawarcia umowy lub z powodu rezygnacji z wykonania części zamówienia; 3) Zmiany wewnętrznych przepisów Zamawiającego wpływających na treść załączników nr 1-9 do wzoru umowy, tj. zmiany treści tabeli służby ochrony, instrukcji kontroli ruchu osobowo-materiałowego, instrukcji alarmowej, instrukcji dotyczącej zasad gospodarki kluczami w Urzędzie m.st. Warszawy-Dzielnicy Wola oraz procedury działania grupy interwencyjnej; 4) Zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy z powodu zdarzeń, tj. rozwiązanie umowy łączącej go z Wykonawcą, jego likwidacja, nienależyta staranność stwierdzona przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem iż jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w zamówieniu. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia; 5) Ograniczenie zakresu usług spowodowanego zaprzestaniem z korzystania z któregoś z obiektów i wynikające z tego zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu rozliczenia umowy. 6. Ewentualne spory dotyczące realizacji postanowień Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny, właściwy dla siedziby Zamawiającego. 7. Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których, 2 przeznaczone są dla Zamawiającego i 1 dla Wykonawcy. § 16 Wykaz załączników Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki: 1) Wykazy obiektów podlegających ochronie- załącznik nr 1, 2) Tabela służby ochrony Urzędu - załącznik nr 2, 3) Instrukcja kontroli ruchu osobowo-materiałowego - załącznik nr 3, 4) Instrukcja alarmowa - załącznik nr 4, 5) Instrukcja dotycząca zasad gospodarki kluczami - załącznik nr 5, 6) Procedura działania grupy interwencyjnej – załącznik nr 6, 7) Imienna lista osób przeznaczonych do realizacji zamówienia - załącznik nr 7, 8) Wzór oświadczenia o wypłacie wynagrodzeń - załącznik nr 8, 9) Kserokopia aktualnej polisy ubezpieczeniowej – załącznik nr 9, 10) Aktualna koncesja – załącznik nr 10, 11) Aktualna koncesja podwykonawcy – załącznik nr 11, 12) Formularz cenowy. Wykonawca Zamawiający ……………………………………………….. ……………………………………….
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnił niniejszy warunek jeśli wykaże, że jest uprawniony do prowadzenia działalności regulowanej w zakresie ochrony osób i mienia, tj: posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r poz. 838).
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczegółowych wymagań w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP.
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wykonawca składa Wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. 2. Ponadto, na podstawie art. 2f w związku z art. 76 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca wraz z wnioskiem jest zobowiązany do złożenia nw. oświadczeń i dokumentów: 1) oświadczenia o którym mowa w części III.3) niniejszego ogłoszenia, tj.: a) aktualnego na dzień składania Wniosków oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu w zakresie określonym przez Zamawiającego w części III.1) niniejszego Ogłoszenia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do Wniosku. b) aktualnego na dzień składania Wniosków oświadczenia Wykonawcy stanowiącego wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania w zakresie określonym przez Zamawiającego w części III.2) niniejszego Ogłoszenia, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 do Wniosku. 2) dokumentu (np. Pełnomocnictwa, odpisu z właściwego rejestru np. Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej lub umowę spółki cywilnej itp.) potwierdzającego, że Wniosek został podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy, jeżeli nie wynika to z innych załączonych do Wniosku dokumentów. 3) aktualną koncesję na prowadzenie działalności regulowanej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej: stałej lub doraźnej oraz polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.2020, poz 838 ). 3. Informacje dla Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wykonawca zagraniczny składa oświadczenia i dokumenty zgodnie z zapisami niniejszego Ogłoszenia, ze szczególnym uwzględnieniem, aby dokumenty złożone wraz z Wnioskiem potwierdzały, iż Wniosek została podpisany przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania Wykonawcy. 4. Informacje dla Wykonawców składających Wniosek wspólnie (np. konsorcjum lub spółka cywilna): 1) Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (Wykonawcy występujący wspólnie, w rozumieniu art. 23 ustawy Pzp) są zobowiązani do ustanowienia Pełnomocnika, do: - reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, albo - do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego. 2) Oryginał pełnomocnictwa lub sporządzonego przez notariusza odpisu pełnomocnictwa, powinien być załączony do Wniosku i zawierać w szczególności wskazanie: - postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, - wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby, - ustanowionego Pełnomocnika oraz zakresu jego umocowania. 3) Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. 4) Wykonawcy występujący wspólnie składają jeden Wniosek, przy czym oświadczenie, o którym mowa w pkt. 2 ppkt 1 lit. b), składa każdy z Wykonawców oddzielnie. Oświadczenie to potwierdza brak podstaw do wykluczenia z postępowania w zakresie, określonym przez Zamawiającego, - pozostałe oświadczenia i dokumenty składają wszyscy Wykonawcy wspólnie. 5. Wykonawcy składają Wnioski zgodnie z wymaganiami niniejszego Ogłoszenia. 6. Wykonawca może złożyć tylko jeden Wniosek na całość zamówienia. 7. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej pod rygorem nieważności, tj. napisany na maszynie do pisania, komputerze lub wyraźnym pismem drukowanym, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów. 8. W terminie określonym w Ogłoszeniu Wykonawca składa Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami wskazanymi w pkt 2 z zastrzeżeniem iż: Oświadczenia, o których mowa w pkt 2 ppkt 1 lit. a)-b) należy złożyć w oryginale - formie pisemnej. Pełnomocnictwo należy złożyć w formie oryginału lub sporządzonego przez notariusza odpisu pełnomocnictwa. 9. Wniosek oraz wszystkie oświadczenia i dokumenty podpisuje Wykonawca albo uprawniony lub upoważniony przedstawiciel Wykonawcy. Za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną lub czytelnie imię i nazwisko osoby(-ób) upoważnionej(-ych) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej. 10. Dokumenty lub oświadczenia o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U. poz. 1126 ze zm.) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, składa się w oryginale (w formie pisemnej) lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia, sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 11. W przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje Pełnomocnik, do Wniosku musi być załączone pełnomocnictwo określające jego zakres. Pełnomocnictwo musi być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 12. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w ww. Rozporządzeniu, sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 13. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę podpisującą Wniosek. 14. Wykonawca powinien umieścić Wniosek wraz z wymaganymi załącznikami w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane na Zamawiającego oraz będzie posiadać następujące oznaczenie: Wniosek na: Wykonanie usługi sprzątania w obiektach Urzędu Dzielnicy Wola m.st. Warszawy - numer postępowania: 30/ZP/20, nie otwierać przed ............................(w miejsce kropek wpisać wyznaczony termin i godzinę składania Wniosków). Poza oznaczeniami podanymi powyżej wskazane jest podanie nazwy i adresu Wykonawcy (adresu do korespondencji wraz z nr telefonu kontaktowego). 15. Zamawiający nie ujawni informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania Wniosków zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie Wniosek wraz z załącznikami może zostać ujawniony/udostępniony zainteresowanym, zgodnie z art. 96 ustawy Pzp. 16. Dokumenty stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa powinny zostać umieszczone w oddzielnej kopercie i opatrzone klauzulą „TAJNE – NIE UDOSTĘPNIAĆ - INFORMACJE STANOWIĄ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2020-09-30 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2020-10-14 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2020-10-14 godzina 10:15
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 14.10.2020 r. o godzinie 10:00.
14.10.2020 r. o godz. 10:15, gdy w podstawowym czasie nie zostanie złożona żadna oferta lub, gdy w ciągu 3 min. od złożenia oferty przez jednego z Wykonawców nie zostanie złożona żadna inna oferta, nie wcześniej jednak niż po upływie 15 min od otwarcia licytacji elektronicznej. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |