m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 13:33:24
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Maciej Harowicz
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal106
- telefon(0-22) 56 90 247
- emailmaciek.harowicz@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie ZP-60/2020.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: dostawa odczynników do oznaczeń hormonów wraz z dzierżawą niezbędnej aparatury dla Szpitala Bielańskiego w Warszawie (ZP-60/2020).

Zamówienie podzielono na 2 pakiety.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na dowolną ilość pakietów.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSzpital Bielański
Główny przedmiot (CPV)33.12.70.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.69.65.00-0
30.21.33.00-0
30.23.13.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Pakiet 1: dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemiluminescencyjnego oraz sprzętu do wyposażenia jednego stanowiska komputerowego, drukarką, modułem LIS i komunikacją z oferowanym analizatorem do posiadanego przez Laboratorium systemu informatycznego oraz zabezpieczeniem czynności serwisowych do LIS5000,00
2Pakiet 2: dostawa odczynników do badań immunochemicznych wraz z dzierżawą analizatora immunochemiluminescencyjnego wraz ze sprzętem do wyposażenia jednego stanowiska komputerowego, drukarką, skanerem kodów kreskowych, modułem LIS i komunikacją z oferowanym analizatorem do posiadanego przez Laboratorium systemu informatycznego oraz czynnościami serwisowymi do LIS7000,00
Razem 12000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium12000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu.
6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu
z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1, 4 i 8 Pzp.
6.2. Zamawiający może wykluczyć Wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.
6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze ze strony Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
7. Oświadczenia i dokumenty, jakie ma dostarczyć wykonawca w celu wstępnego potwierdzenia, że spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu (dokumenty dołączane do oferty):
7.1 Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolity europejski dokument zamówienia.
Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z poniższymi zasadami:
 w części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję .
 w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie się ubiegających o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp
Oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (JEDZ) winno:
 zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym: https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf
 zostać wypełnione przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://ec.europa.eu/tools/espd/ lub za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace poprzez link: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.
UWAGA: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną
 zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia
 po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne - podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1579)
 zostać złożone w formacie danych: .pdf
 JEDZ składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp - nie wymaga szyfrowania a jedynie postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Oświadczenie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP:
8.1 oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.
Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace poprzez link: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać numer postępowania oraz oznaczenie części, której oferta dotyczy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

9. Wykaz oświadczeń i dokumentów wymaganych przed udzieleniem zamówienia
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów oraz oświadczeń wyszczególnionych w pkt 9.1 - 9.2 niniejszej SIWZ.
9.1 w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania:
1) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy PZP, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
3) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
4) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;
5) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności,
6) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne,
7) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 716).
9.2 w celu potwierdzenia że oferowane dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego:
1) deklaracja zgodności WE, oferowanych wyrobów medycznych, wystawiona zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679) - z podaniem numeru pakietu oraz pozycji, której dotyczy;
2) materiały producenta, ulotki informacyjne, instrukcje obsługi lub itp., dotyczące oferowanego sprzętu, potwierdzające parametry wymagane przez Zamawiającego określone w Opisie przedmiotu zamówienia (z podaniem numeru pakietu oraz pozycji której dotyczy).
Jeżeli powyższe materiały zawierają jedynie dane techniczne wystarczające do potwierdzenia wymagań Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza złożenie ich lub ich kopii w języku angielskim i/lub niemieckim bez tłumaczenia na język polski, - z zaznaczeniem numeru pakietu oraz pozycji, której dotyczy.
9.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1 - 9.1.4 niniejszej SIWZ, składa odpowiednio:
1) pkt 9.1.1 - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
2) pkt 9.1.2 - 9.1.4 - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.4 Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż, odpowiednio: 6 miesięcy/ 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
9.5 Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.1.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 9.3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
9.6 W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1 - 9.1.4 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę dokumenty.
9.7 W przypadku wskazania przez wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1 - 9.1.4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one nadal aktualne.
9.8 Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.9 Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:
1) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
2) Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać:
a) jakiego postępowania dotyczy;
b) jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;
c) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika;
d) jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.
3) W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców.
4) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę regulującą ich współpracę.
5) Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
6) Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.
9.10 Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:
1) dowód wniesienia wadium.


Wymagania dotyczące wadium.
12.1 Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 12 000,00 zł (słownie: dwanaście tysięcy i 00/100 złotych), tj.:
Nazwa części Kwota wadium
PAKIET 1 5 000,00
PAKIET 2 7 000,00

12.2 Niewniesienie wadium do upływu terminu składania ofert lub wniesienie w sposób nieprawidłowy, spowoduje odrzucenie oferty wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b ustawy Pzp.
12.3 Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą uznania środków pieniężnych na rachunku bankowym Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert (tj. przed upływem dnia i godziny wyznaczonej jako ostateczny termin składania ofert).
12.4 Z treści gwarancji/poręczenia winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
12.5 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
a) pieniądzu;
b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych,
e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 359 ze zm.).
12.6 Wadium wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek Zamawiającego: Bank Pekao S.A., konto nr: 37 1240 6074 1111 0010 6073 3378, z adnotacją: "Wadium - ZP-60/2020”.
W przypadku Wykonawców, którzy wnoszą wadium w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku gdy w dniu publikacji ogłoszenia, NBP nie opublikował średnich kursów walut Zamawiający przyjmie pierwszy opublikowany po tej dacie średni kurs NBP;
12.7 Wadium w formie niepieniężnej powinno być wniesione w oryginale w formie elektronicznej opatrzonej podpisem kwalifikowanym. Wniesienie dokumentu wadium w postaci elektronicznej powinno obejmować przekazanie tego dokumentu w takiej formie w jakiej został on ustanowiony przez gwaranta, tj. oryginału dokumentu. Z treści dokumentu winno wynikać bezwarunkowe zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 ustawy Pzp na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą.
12.8 Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej termin wniesienia wadium jest terminem uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert.
12.9 W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia konieczne jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp.
12.10 Wymienione gwarancje i poręczenia nie mogą wprowadzać żadnych dodatkowych warunków merytorycznych.
12.11 Wadium wniesione przez jednego ze wspólników Konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.
12.12 Zwrot wadium.
12.12.1 Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy Pzp.

(UWAGA. Zastosowana numeracja wynika z numeracji użytej w SIWZ)
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
parametry techniczne40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-01
Cena: 20,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa Szpitala, pokój nr 105, pawilon H (nie dotyczy bezpłatnej wersji dostępnej na stronie internetowej Zamawiającego)
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.bielanski.bip-e.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-01 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-01, 10:05, Szpital Bielański, pok. nr 107, pawilon H
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |