m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 13:33:40
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy
- adresRogalińska 2, 01-206 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 535-61-21
- faks(0-22) 535-61-24
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.zopo-wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Bromińska
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa
- lokal12
- telefon(0-22) 535 61 26
- emailabrominska@dbfo-wola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychJolanta Tolak
- adresDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa
- lokal12
- telefon(0-22) 535 61 27
- emailjtolak@dbfo-wola.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa
- lokal12
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m.st. Warszawy, Rogalińska 2, 01-206 Warszawa
- lokal12
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup paliwa gazowego, obejmującego dystrybucję i zakup gazu
Opis zamówienia
Zakup paliwa gazowego, obejmującego dystrybucję i zakup gazu
dla szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Wola m.st. Warszawy na lata 2021-2023
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Wola
Główny przedmiot (CPV)09.00.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 09.12.00.00-6
09.12.30.00-7
65.21.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania36 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)Data rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2023-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
dostęp do internetowego serwisu obsługi klienta30 %
Zatrudnienie na umowę o pracę min 1 osoby ze stwierdzeniem stopnia niepełnosprawności na min. 1/2 etatu.10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-25
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.dbfo-wola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-25 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-25, 09:30, Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |