m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 13:07:54
I Zamawiający
ZamawiającyDom Pomocy Społecznej "Budowlani"
- adresElekcyjna 6, 01-128 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 836-66-62
- faks(0-22) 836-66-62 w.301
- e-mailsekretariat@dpsbudowlani.pl
- adres internetowyhttp://www.dpsbudowlani.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Adriana Puławska
- adresDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokal235A
- telefon(0-22) 836-66-62
- emaila.pulawska@dpsbudowlani.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdriana Puławska
- adresDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokal235A
- telefon(0-22) 836-66-62
- emaila.pulawska@dpsbudowlani.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokal235A
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDom Pomocy Społecznej "Budowlani", Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
- lokalsekretariat
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6.”
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest ochrona i dozorowanie budynku i terenu Domu Pomocy Społecznej „Budowlani” w Warszawie przy ul. Elekcyjnej 6, zwanym dalej „DPS” .
2. Realizacja przedmiotu zamówienia nastąpi zgodnie z postanowieniami projektu umów - Załączniki nr 2 i 2a do ogłoszenia.
3. Zaleca się dokonanie wizji lokalnej DPS. Wizja lokalna może być przeprowadzona
po wcześniejszym umówieniu się Wykonawców z Zamawiającym.
4. Dodatkowe obowiązki Wykonawcy wynikające z klauzuli społecznej:
Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie
art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych polegającą na zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę, przez Wykonawcę lub Podwykonawcę, osób wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca lub Podwykonawca przez cały okres wykonywania przedmiotu umowy zatrudniał na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy co najmniej 1 osobę, świadczącą pracę związaną z wykonywaniem czynności niezbędnych do realizacji zamówienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy, tj.: czynności związane z koordynacją zadań pracowników ochrony. Powyższy warunek zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na umowę o pracę nowych pracowników lub oddelegowanie do realizacji zamówienia zatrudnionych już u Wykonawcy lub Podwykonawcy pracowników, jak również poprzez zawarcie umowy o pracę tymczasową na podstawie ustawy z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnieniu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1563 z późn. zm.). Sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o której mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone w projekcie umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do ogłoszenia.

Termin realizacji zamówienia od dnia 02.11.2020 r. od godz. 7.00 rano do dnia 01.10.2021 r. do godz. 7.00 rano.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania (ogłoszenie wraz z załącznikami) dostępne są na stronie www.dpsbudowlani.pl w zakładce: zamówienia publiczne/ zamówienia na usługi społeczne.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania11 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych.
Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą oryginał aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia – załącznik nr 4 do ogłoszenia – podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji, dostępny na stronie www.dpsbudowlani.pl w zakładce: zamówienia publiczne/ zamówienia na usługi społeczne.

II. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, które dotyczą:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności – Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do prowadzenia działalności w zakresie ochrony osób i mienia. Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji ważnej i aktualnej koncesji wydanej przez MSW na prowadzenie działalności w zakresie ochrony osób i mienia.

2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej – Wykonawca wykaże, że posiada ubezpieczenie w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1 000 000,00 zł.
Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentacji dokumenty potwierdzające (wraz z potwierdzeniem opłacenia składki), że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

3. zdolności technicznej lub zawodowej – Wykonawca:
a) wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował w pełni sprawnymi niezależnie od siebie działającymi środkami łączności wewnętrznej i zewnętrznej,
b) wykaże, że dysponuje co najmniej jedną osobą zdolną do wykonania zamówienia,
tj. posiadającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe dla kierownika zmiany – kwalifikowany pracownik ochrony, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r.
o ochronie osób i mienia;
c) wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje (co najmniej od roku) co najmniej jedno oddzielne zamówienie o wielkości i charakterze porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. świadczenie usług całodobowej ochrony i dozorowania budynku, np.: domu pomocy społecznej, domu opieki, podmiotu wykonującego działalność leczniczą, szpitala, zakładu opiekuńczo-leczniczych, o powierzchni użytkowej budynku co najmniej 6000,00 m2 o wartości rocznej co najmniej 150000,00 zł brutto każde.

Na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży wraz z ofertą oryginał aktualnego na dzień składania ofert oświadczenia – załącznik nr 3 do ogłoszenia – podpisanego przez osobę upoważnioną do reprezentacji, dostępny na stronie www.dpsbudowlani.pl w zakładce: zamówienia publiczne/ zamówienia na usługi społeczne.

Dowodami potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie są:
- referencje lub inny dokument potwierdzający należyte wykonanie usługi, z tym,
że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
- oświadczenie Wykonawcy – jeśli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji lub innych dokumentów, o którym mowa powyżej. Jeśli Wykonawca składa oświadczenie, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania poświadczenia.

W przypadku, gdy Wykaz usług lub dowody potwierdzające czy usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie będą budziły wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego pomiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio Zamawiającemu.

III. Zamawiający wykluczy z postępowania (na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych) Wykonawców, którzy nie wykażą spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy
Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy na podstawie art. 25 ust. 5 ustawy
w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie
w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz. U. z 2020 r. poz. 814) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1228).

Na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia Wykonawca złoży wraz z ofertą:
Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.dpsbudowlani.pl zakładka: zamówienia publiczne / zamówienia na usługi społeczne
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-09-28 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-09-28, 10:30, Dom Pomocy Społecznej „Budowlani”, ul. Elekcyjna 6, 01-128 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |