m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 14:32:33
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agnieszka Ogrodniczek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
- telefon(0-22) 655 45 72
- emaila.ogrodniczek@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAgnieszka Ogrodniczek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
- telefon(0-22) 655 45 72
- emaila.ogrodniczek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokalkancelaria
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
digitalizacja dokumentacji Kat. A Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Opis zamówienia
Zgodnie z SIWP:
3.1 Przedmiotem Zamówienia jest digitalizacja dokumentacji Kat. A Metro Warszawskie Sp. z o.o.
Przedmiotem zamówienia jest digitalizacja (skanowanie) 1105 woluminów dokumentacji Kat. A, znajdującej się w archiwum zakładowym Metra Warszawskiego Sp. z o.o. wraz z konwersją dokumentacji do formatu PDF oraz zapis dokumentacji elektronicznej na dysku zewnętrznym.
Uwaga!
Wskazana ilość 1105 woluminów dokumentacji, jest ilością szacunkową w celu umożliwienia porównania złożonych ofert. Umowa zostanie zawarta do kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację Przedmiotu Zamówienia, a szczegółowe zasady dot. rozliczenia za wykonanie Przedmiotu Zamówienia określa wzór umowy (zał. nr 7 do SIWP).
3.2 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia zawiera Specyfikacja Techniczna (ST) wraz z zał. nr 1, stanowiąca zał. nr 1 do SIWP.

3.5 UWAGA:
Zamawiający organizuje wizję lokalną, aby zainteresowani Wykonawcy mogli zapoznać się z dokumentacją Kat. A Metra Warszawskiego Sp. z o.o., w archiwum zakładowym Metra Warszawskiego Sp. z o.o.
W związku z faktem, iż zachodzi wysokie prawdopodobieństwo szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się wirusa COVID-19 aby przeciwdziałać powyższemu Metro Warszawskie
Sp. z o.o., zaostrzyło przepisy dotyczące ograniczenia (w zależności od potrzeb i możliwości) spotkań o charakterze służbowym na terenie i w obiektach Metra Warszawskiego Sp. z o.o. oraz, że
w przypadku takiego spotkania, każdy przedstawiciel Wykonawcy, musi posiadać ze sobą maseczkę i rękawiczki ochronne.
W związku z powyższym, Zamawiający, poniżej opisuje na jakich zasadach odbywać się będzie wizja lokalna i jej przebieg:
1.Zamawiający informuje, że w dniu ……...09.2020r. w godzinach 10:00 – 13:00 wyznacza spotkanie z Wykonawcami w siedzibie Zamawiającego, ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie, na portierni głównej..
2.Wizja lokalna odbędzie się w obecności pracownika Metra Warszawskiego Sp. z o.o..
3.Brak uczestnictwa na spotkaniu nie wyklucza udziału w postępowaniu przetargowym.
4.Wykonawcy zainteresowani przybyciem na wizję lokalną, proszeni są o przekazanie tej informacji, drogą elektroniczną na adres mailowy zam-eh@metro.waw.pl do dnia …….09.2020r. do godz. 10:00,
5.Zamawiający niezwłocznie powiadomi zainteresowanych Wykonawców drogą elektroniczną (adres mail, z którego otrzymał informację od Wykonawcy) o wyznaczeniu konkretnej godziny dla każdego Wykonawcy.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMetro Warszawskie Sp. z o.o., STP Kabaty, ul. Wilczy Dół 5, Warszawa
Główny przedmiot (CPV)79.80.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-11
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z SIWP:
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust 5 pkt. 1) ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt.13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust.1 pkt.14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art.24 ust.1 pkt.13 d (podstawa prawna art.133 ust.4 ustawy Pzp).
5.1.2 Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej.
W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali co najmniej jedno zamówienie polegające na digitalizacji dokumentacji, łącznie na kwotę minimum 40 000 netto.
5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) Wypełniony formularz cenowy:
1.2.1 w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 6.4.1. SIWP, tj. w formie pisemnej
(w postaci papierowej) – ceny jednostkowe należy wskazać w załączniku do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2a do SIWP,
1.2.2 w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 6.4.2 SIWP, tj. w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego – ceny jednostkowe należy wskazać
w formularzu oferty na platformie zakupowej Zamawiającego.Wykonawca wyceni wszystkie pozycje określone w formularzu cenowym;
2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP),
3) wypełnione oświadczenie o spełnieniu warunków w postępowania (zał. nr 4 do SIWP)
4) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
5) pełnomocnictwo – w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie,
6) Dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu określone
w pkt.5.1.2 SIWP:
 wykaz zrealizowanych usług (zał. nr 5 do SIWP), o których mowa w pkt.5.1.2 SIWP
 dowody potwierdzające, że usługi wskazane w ww. wykazie, zostały wykonane należycie. Dowodami tymi są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych, lub ciągłych nadal wykonywanych, referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
7) Zobowiązanie podmiotów trzecich, na zdolnościach których Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach takich podmiotów, w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.
8) Dokument, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt.4) SIWP dotyczący podmiotów trzecich, na zdolnościach których Wykonawca polega w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu – w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach takich podmiotów.
5.3 Jeżeli jakiekolwiek oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 pkt 4) SIWP są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazane oświadczenia lub dokumenty.
5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 5.2 ppkt.4) SIWP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.5 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) Oryginał, lub kopia poświadczona notarialnie, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;
3) Pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;
4) Korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;
5) Wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia,
a nie pełnomocnika tych Wykonawców;
6) Brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP) i dołączając do wspólnej oferty;
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.6 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1145 z późn. zm.) z późn.zm.) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm ) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.7 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-01
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-01 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-01, 12:30, siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5, pok. nr 101C bud. 3C
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |