m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 17:06:12
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
- adresPowstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 76 11
- faks(0-22) 325 40 07
- e-mailbemowo.wzp@um.warszawa.pl.
- adres internetowyhttp://www.bemowo.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Anna Kaczorowska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal367
- telefon(0-22) 443-76-14
- emaila.kaczorowska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAneta Paziewska
- adresDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokal234
- telefon(0-22) 44-37-809
- emailapaziewska@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bemowo m.st. Warszawy, Powstańców Śląskich 70, 01-381 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Nasadzanie drzew, krzewów i roślin cebulowych oraz 3 letnia pielęgnacja nasadzonego materiału roślinnego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest realizacja usług polegających na nasadzeniu drzew, krzewów, roślin cebulowych oraz 3 letniej pielęgnacji nasadzonego materiału roślinnego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bemowo m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.15.00-7
77.21.16.00-8

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium10000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału w postępowaniu zostaną uznane za spełnione, jeżeli Wykonawca wykonał (a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje) w sposób należyty w okresie ostatnich 3 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej:
a) jedną1 usługę polegającą na nasadzeniu drzew i krzewów na terenach miejskich, o wartości brutto tej usługi nie mniejszej niż 70 000,00 PLN;
b) jedną1 usługę polegającą na pielęgnacji2 drzew i krzewów na terenach miejskich, o wartości brutto tej usługi nie mniejszej niż 70 000,00 PLN;
albo zamiennie:
c) co najmniej jedną1 usługę polegającą na nasadzeniu i pielęgnacji2 drzew i krzewów na terenach miejskich, o wartości brutto tej usługi nie mniejszej niż 140 000,00 PLN, z zastrzeżeniem, że wartość nasadzeń nie może być mniejsza niż 70 000,00 PLN oraz wartość pielęgnacji nie może być mniejsza niż 70 000,00 PLN.
1 Przez jedną usługę rozumie się zakres prac wykonanych w ramach jednej umowy;
2 Przez pielęgnację drzew i krzewów Zamawiający rozumie łącznie co najmniej: podlewanie, odchwaszczanie, cięcia, nawożenie, wykonanie oprysków, wymianę opalikowania drzew.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji na zachowanie żywotności materiału roślinnego, przy którym wykonywane były prace pielęgnacyjne P(G) 30 %
Elektromobilność – zapewnienie realizacji zamówienia przy użyciu co najmniej jednego pojazdu elektrycznego lub pojazdu napędzanego gazem ziemnym P(E)10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-20
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://umw.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-20 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-20, 10:30, siedziba Zamawiającego, sala nr 421
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-14


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |