m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 17:06:35
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- e-mailzampubl@tw.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Sanocka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 532 60 47
- emailmsanocka@tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMałgorzata Sanocka
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 532 60 47
- emailmsanocka@tw.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
- lokal101
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa
- lokal101
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług odbioru, transportu oraz przetwarzania odpadów komunalnych powstających w obiektach Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. na terenie m. st. Warszawy.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług odbioru, transportu i przetwarzania odpadów komunalnych powstających w obiektach Tramwaje Warszawskie sp. z o.o. na terenie m.st. Warszawy. Lokalizacje obiektów Zamawiającego wskazane zostały w rozdziale II SIWZ. Na terenie obiektów Zamawiającego odpady komunalne zbierane są selektywnie w podziale na frakcje: 1. papier (kody i nazwy odpadów*: 20 01 01 - Papier i tektura, 15 01 01 - Opakowania z papieru i tektury); 2. szkło (kody i nazwy odpadów*: 20 01 02 - Szkło, 15 01 07 - Opakowania ze szkła); 3. metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (kody i nazwy odpadów*: 20 01 39 - Tworzywa sztuczne, 20 01 40 - Metale, 15 01 02 - Opakowania z tworzyw sztucznych, 15 01 04 - Opakowania z metali, 15 01 05 - Opakowania wielomateriałowe); 4. bioodpady (kody i nazwy odpadów*: 20 01 08 - Odpady kuchenne ulegające biodegradacji); 5. odpady zmieszane (niesegregowane) (kod i nazwa odpadu*: 20 03 01 - Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne); 6. odpady zielone (kod i nazwa odpadu*: 20 02 01 - Odpady ulegające biodegradacji); 7. odpady wielkogabarytowe (kod i nazwa odpadu*: 20 03 07 - Odpady wielkogabarytowe). Szacowaną liczbę odbiorów pojemników o danej pojemności w podziale na frakcje i obiekty/lokalizacje wyszczególniono w rozdziale II SIWZ.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp do kwoty 60 000,00 złotych (PLN) netto, polegających na powtórzeniu podobnych usług w zakresie odbioru, transportu oraz przetwarzania odpadów komunalnych powstających w obiektach Zamawiającego. Ewentualne zamówienia podobne zostaną udzielone na zasadach analogicznych dla zasad przewidzianych w SIWZ.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawObiekty Zamawiającego zlokalizowane na terenie m. st. Warszawy.
Główny przedmiot (CPV)90.50.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Wykaz i krótki opis warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp) oraz art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

2. spełniają warunek udziału w postępowaniu dotyczący uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, tj:

2.1. posiadają wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO), o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, z późn. zm.) w zakresie transportu odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia oraz ważne zezwolenie właściwego organu na zbieranie odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, z tym, że zezwolenie jest ważne pod warunkiem złożenia przez Wykonawcę do właściwego organu wniosku o zmianę posiadanej decyzji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), do dnia 5 marca 2020 r. lub uzyskanie decyzji wskutek złożenia ww. wniosku.

2.2. posiadają jeden z następujących dokumentów: 1) ważne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów komunalnych o kodach objętych przedmiotem zamówienia, 2) umowę zawartą z podmiotem posiadającym ważne zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów o kodach objętych przedmiotem zamówienia, z tym, że zezwolenie jest ważne pod warunkiem złożenia przez podmiot, którego zezwolenie dotyczy, do właściwego organu wniosku o zmianę posiadanej decyzji, o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 1592 ze zm.), do dnia 5 marca 2020 r. lub uzyskanie decyzji zmieniającej wskutek złożenia ww. wniosku.


2.3. posiadają wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie m.st. Warszawy, o kodach objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z art. 9c ust. 1 ustawy z 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2019 poz. 2010).

3. W przypadku Wykonawców występujących wspólnie, warunki udziału w postępowaniu określone w pkt 2 Wykonawcy mogą spełnić łącznie – z zastrzeżeniem, że część zamówienia, z którą wiąże się obowiązek posiadania uprawnień, o których mowa w pkt 2. musi realizować ten z Wykonawców, który udokumentuje ich posiadanie.

4. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:

4.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”, z uwzględnieniem wytycznych zawartych rozdziale I SIWZ;

4.2. dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze – zgodnie z rozdziałem I SIWZ;

4.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej – zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (tekst jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1292 z późn. zm.) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony;


5. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art 86 ust. 5 ustawy Pzp, będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

6. Szczegółowe zasady składania dokumentów i oświadczeń, zostały opisane w rozdziale I SIWZ.1. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, tj.:

1.1. w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1.1.1. aktualnych dokumentów potwierdzających uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności;

1.2. w zakresie braku podstaw wykluczenia:

1.2.1. informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);

1.2.2. odpisu z właściwego rejestru lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

1.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

1.2.4. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;

1.2.5. jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:

1.2.5.1. pkt 1.2.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i 21 ustawy Pzp – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);

1.2.5.2. pkt 1.2.2 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2.6. jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1.2.5, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób
uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

1.2.7. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 1.2.1, składa dokument, o którym mowa w ppkt 1.2.5.1, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp (z uwzględnieniem przepisu art. 133 ust. 4 ustawy Pzp). Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby – wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających o udzielenie zamówienia:

2.1. JEDZ w postaci elektronicznej, opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie – dokumenty te powinny potwierdzać brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu;

2.2. oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

2.3. dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu składa ten lub ci Wykonawcy, którzy potwierdzają spełnianie warunku w określonym tam zakresie lub wszyscy Wykonawcy łącznie;

2.4. dokumenty i oświadczenia potwierdzające brak podstaw wykluczenia Wykonawcy z postępowania składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie;

3. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

4. Komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych szczegółowo w rozdziale I SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-21, 11:00, Tramwaje Warszawskie sp. z o.o., al. Prymasa Tysiąclecia 102, 01-424 Warszawa, budynek nr 2, pokój 105
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |