m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi
Wartość zamówieniaPoniżej 750 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-18 , 17:07:16
I Zamawiający
ZamawiającyOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresgen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 571-50-00
- faks(0-22) 571-50-50
- e-mailzamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.ops-wola.waw.pl/opswola/
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Barańska-Solich
- adresOśrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, gen. J. Bema 91, 01-233 Warszawa
- lokal14
- telefon(0-22) 571 50 30
- emailzamowieniapubliczne@ops-wola.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniup. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.
Opis zamówienia
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1 Przedmiotem zamówienia są usługi pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania, doręczania przesyłek listowych oraz zwrotu przesyłek niedoręczonych, nadawanych przez Zamawiającego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) oraz przepisami wykonawczymi do powołanej ustawy.
2 Przedmiot zamówienia określony został we Wspólnym Słowniku Zamówień następującym kodem i nazwą : 64110000-0 Usługi pocztowe; 64112000-4 Usługi pocztowe dotyczące listów.
3 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu.
4 Z uwagi na specyficzny charakter przedmiotu umowy i brak możliwości oszacowania dokładnej liczby przesyłek Zamawiający nie jest zobowiązany do wykorzystania w 100 % wartości umowy, o której mowa powyżej, na co Wykonawca wyraża zgodę i nie będzie dochodził roszczeń z tytułu niewykonanej części umowy.
5 Zapłata należności nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w umowie/fakturze, w terminie 21 dni od daty wystawienia faktury. Wykonawca zobowiązuje się wysłać fakturę Zamawiającemu niezwłocznie, najpóźniej w następnym dniu roboczym po jej wystawieniu przesyłką poleconą, priorytetową.
6 Wykonawca może również złożyć fakturę w postaci elektronicznej za pośrednictwem Platformy elektronicznego fakturowania - adres PEF / numer PEPPOL : 5252248481. W razie wyboru drogi elektronicznej w polach „referencja nabywcy” (<cbc:BuyerReference>) oraz „numer umowy” efaktury należy wpisać numer Umowy będącej podstawą do wystawienia faktury, poprzedzając go prefiksem „OP/WO/” .
7 Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno - prywatnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 2191) nie wyraża zgody na odbieranie lub przesyłanie za pośrednictwem platformy innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.
8 Wykonawca przygotuje wzór umowy, po czym przedłoży Zamawiającemu do ewentualnych poprawek i akceptacji. Zamawiający po dokonaniu wspomnianych czynności odeśle Wykonawcy wzór do akceptacji. Wzór umowy, o którym mowa powyżej musi zawierać Istotne postanowienia umowy wymienione w Rozdziale VIII Ogłoszenia o zamówieniu.
9 Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość zwiększenia wartości umowy, gdy łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) i jest mniejsza od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.
INFORMACJA O ZAMÓWIENIACH PODOBNYCH:
Zamawiający przewiduje udzielenie, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu Wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu usług zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego – w ramach kontynuacji przedsięwzięcia opisanego w Ogłoszeniu o zamówieniu, zgodnie ze sposobem realizacji określonym w opisie przedmiotu zamówienia i istotnymi postanowieniami umowy. Przewidywana wartość tych usług nie przekroczy 50% wartości zamówienia podstawowego.
Zamówienie, o którym mowa powyżej zostanie udzielone na podstawie odrębnej umowy lub umów zawartych z dotychczasowym Wykonawcą po przeprowadzeniu negocjacji. Zamówienie dodatkowe może być udzielone również w trakcie realizacji zamówienia podstawowego.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawteren całego kraju oraz za granicą
Główny przedmiot (CPV)64.11.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 64.11.20.00-4


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1 posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania :
Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania uprawnień do wykonywania działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług pocztowych.
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawcy wykaże, że został wpisany do rejestru operatorów pocztowych, o którym mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041) oraz jest uprawniony do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej oraz zagranicą.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek musi zostać spełniony przez każdego wykonawcę odrębnie.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie dołączonego do oferty dokumentu potwierdzającego w/w okoliczności (dokument w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem).
2 posiadają wiedzę i doświadczenie do wykonania przedmiotowego zamówienia;
Warunek ten zostanie spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonał lub wykonuje (dot. świadczeń okresowych lub ciągłych) min. 2 usługi pocztowe w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wartości brutto po min. 170.000,00 zł każda oraz udokumentuje należyte wykonanie tych usług. Podana wartość musi dotyczyć jednostkowej umowy.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie dołączonego do oferty Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie; (dokumenty potwierdzające należyte wykonanie w oryginale lub potwierdzone za zgodność z oryginałem).
3 dysponują odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do realizacji zamówienia,
Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje:
a) w granicach administracyjnych m. st. Warszawy placówkami świadczącymi usługi pocztowe, z których adresaci będą mogli odbierać awizowane przesyłki listowe. Placówki te winny być czynne we wszystkie dni robocze, minimum 5 godzin dziennie, w tym co najmniej raz w tygodniu do godziny 19:00,
b) na pozostałym obszarze kraju placówkami świadczącymi usługi pocztowe, z których adresaci będą mogli odbierać awizowane przesyłki listowe czynnymi we wszystkie dni robocze minimum 5 godzin dziennie, zlokalizowanymi w każdej gminie (przynajmniej jedna placówka na gminę) oraz rozmieszczonymi w miastach w taki sposób, by co najmniej jedna placówka przypadała na 20 000 mieszkańców.
c) placówką/ami świadczącą usługi pocztowe znajdującą się nie dalej niż 2 km od:
- Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy ul. J. Bema 91;
- Działu Pomocy Osobom Bezdomnym znajdującym się przy ul. Karolkowej 58A w Warszawie,
do której/ych m.in. będą zanoszone przez Zamawiającego przesyłki listowe.
Spełnienie warunku opisanego powyżej będzie oceniane na podstawie oświadczenia Wykonawcy.
4 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna). W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.
5 W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w ust. 2 - 3 winien spełniać co najmniej jeden z tych Wykonawców. Natomiast wymóg określony w ust. 1 każdy z nich.
6 Szczegółowe postanowienia dotyczące w szczególności przesłanek wykluczenia, odrzucenia ofert i unieważnienia postępowania znajdują się w Procedurze udzielania zamówień publicznych w oparciu o art. 138 o ustawy Pzp Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA:

1. W celu potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert:
1.1. oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do Ogłoszenia o zamówieniu,
1.2. dokument potwierdzający dokonanie wpisu do rejestru operatorów pocztowych, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1041), wydany przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej potwierdzający, że wykonawca uprawniony jest do świadczenia usług pocztowych na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i zagranicą,
1.3. pełnomocnictwo dla osób składających w imieniu wykonawcy oświadczenia woli lub innego oświadczenia, jeśli umocowanie tych osób do składania oświadczeń w imieniu Wykonawcy nie wynika z dokumentów rejestrowych (np. KRS),
1.4. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje, bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 4 do Ogłoszenia.
2. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1.1.
3. Przedstawione przez Wykonawcę dokumenty i oświadczenia powinny potwierdzać, że Wykonawca spełnia warunki określone przez Zamawiającego.
4. Wymagana forma składanych dokumentów:
4.1. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
4.2. Pełnomocnictwo, o którym w ust. 1 pkt 1.3 powyżej winno być złożone w oryginale lub notarialnie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
4.3. Pozostałe dokumenty, o których mowa w ust. 1 składane są w oryginale lub poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę kopii. Wymagane terminy wystawienia dokumentów są terminami ich faktycznego wystawienia przez właściwe organy, a nie terminem poświadczenia.
4.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokumenty, o których mowa w ust. 1 pkt. 1.1 – 1.3 składa każdy z Wykonawców.
5. W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o przedmiotowym zamówieniu.
6. Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 3, składane jest przez Wykonawcę w formie pisemnej.
Oświadczenia, o których mowa w ust. 1 oraz 3, dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca oraz dotyczące podwykonawców, składane są w oryginale. Dokumenty, o których mowa w ust. 1-3, inne niż oświadczenia, o których mowa powyżej, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia albo podwykonawca, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej.
7. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia zobowiązani są do załączenia do oferty dokumentu ustanawiającego pełnomocnika Wykonawców występujących wspólnie do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w prawie zamówienia publicznego. Dokument ustanawiający pełnomocnika musi być złożony w oryginale lub w postaci notarialnie uwierzytelnionego odpisu.
8. Nie dopuszcza się uczestniczenia danego Wykonawcy w więcej niż jednej grupie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Niedopuszczalnym również jest złożenie przez jednego Wykonawcę równocześnie oferty indywidualnej oraz w ramach grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.
9. Wszelkie czynności Wykonawcy związane ze złożeniem wymaganych dokumentów (w tym m.in.: składanie oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, poświadczanie kserokopii dokumentów za zgodność z oryginałem) muszą być dokonywane przez upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy.
10. W przypadku niezłożenia lub konieczności uzupełnienia lub wyjaśnienia oświadczeń lub dokumentów o których mowa w ust. 1 Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym. Wykonawca, który w wyznaczonym terminie nie złożył, nie uzupełnił lub nie udzielił wyjaśnień dokumentów, o których mowa w zdaniu poprzednim zostanie wykluczony z postępowania.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Posiadanie statusu operatora wyznaczonego30 %
Warunki uzyskania dokumentacji postępowaniaFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ops-wola.waw.pl/opswola/news/606/68/Postepowanie-Nr-SZP-MBS-351-6-20-Zamowienie-na-uslugi-spoleczne/d,ops_wola_zamowienia
Termin i miejsce składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuOferty/wnioski należy składać do dnia 2020-09-28 godzina 14:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert (jesli dotyczy)2020-09-28, 14:30, sala konferencyjna w Siedzibie Zamawiającego ul. J. Bema 91 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |