m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-21 , 08:38:34
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka
- adresMilenijna 4, 03-125 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 519-33-76
- faks(0-22) 519-33-75
- e-mailsekretariat@zozbialoleka.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Krystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
- emailmotyl@zozbialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrystyna Motyl
- adresSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
- telefon(0-22) 519 33 91
- emailmotyl@zozbialoleka.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaSamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
Adres, na który należy przesyłać ofertySamodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Warszawa-Białołęka, Milenijna 4, 03-125 Warszawa
- lokal109
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
,,Zakup i dostawa sprzętu informatycznego”
w podziale na 5 części”
Opis zamówienia
4.1. Nazwa zamówienia,,Zakup i dostawa sprzętu informatycznego” 4.2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawy i montaż opisane w załączniku nr
1 do SIWZ 4.3. Zamawiający podzielił przedmiot zamówienia na 5 części
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)32.42.00.00-3
Dodatkowe przedmioty (CPV) 30.23.40.00-8
30.23.72.80-5
48.82.20.00-6
48.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)ponizej 214000 Euro

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Nagrywarka Blu-Ray Nośnik danych – Płyty M-DISC BD-R Przełącznik sieciowy 1G, 8 portów Zarządzany przełącznik sieciowy L2 Kable sieciowe (patchcord) Tester sieci RJ45/RJ110,00
2Dysk sieciowy NAS Dysk twardy HDD min 4 TB Dysk twardy SSD min 256 GB0,00
3Serwer Zasilacz awaryjny UPS Tower Zasilacz awaryjny UPS RACK Macierz dyskowa Szafa Rack Akumulator0,00
4Oprogramowania0,00
5Oprogramowania '0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania14 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
nie wymaga się
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
termin wykonania dostawy20 %
długość gwarancji20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-28
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zozbialoleka.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-29 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-29, 10:00, w siedzibie Zamawiającego w pok. nr 146
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |