m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-21 , 09:54:50
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Wawer m.st. Warszawy
- adresŻegańska 1, 04-713 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443-69-72
- faks(0-22) 443-70-45
- e-mailwawer.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.wawer.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aneta Ryniec
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
- telefon(22) 443 69 73
- emailaryniec@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagdalena Czubińska
- adresDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal203
- telefon(0-22)4436865
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokal513
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Wawer m.st. Warszawy, Żegańska 1, 04-713 Warszawa
- lokalparter budynku
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zagospodarowanie zielenią terenu zlokalizowanego u zbiegu ulic Kosmatki i Stoczniowców w Warszawie
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są prace polegające na: - wykonaniu zabiegów pielęgnacyjnych istniejących drzew i krzewów; - usunięciu młodych drzew (obw 8-29 cm)- 6 szt. i krzewów -191 m2, zgodnie z dokumentacją projektową; - przygotowaniu terenu pod nowe nasadzenia; - zakupie, transporcie i dokonaniu nasadzeń: drzew liściastych (4 szt.), krzewów iglastych (58 szt.), krzewów liściastych (1952 szt.), bylin i traw ozdobnych (265 szt.) zgodnie z dokumentacją projektową; - wykonaniu łąki kwietnej o powierzchni 473 m2 i trawnika o powierzchni 475 m2 zgodnie z dokumentacją projektową; - pielęgnacji nasadzeń oraz łąki i trawnika w okresie gwarancyjnym. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia przedstawiono w załączniku nr 1 do SIWZ
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, Dzielnica Wawer
Główny przedmiot (CPV)77.31.00.00-6
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej - Nie

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych - Nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający - Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył /powierzyli przeprowadzenie postępowania- Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających - Nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – Nie

I.1) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.2)WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy): Nie
I.3) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL): TAK
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement-2
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Tak
http://www.wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement-2

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać: Elektronicznie - Nie

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Nie

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: Tak
Inny sposób: w formie pisemnej

Adres:
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy - Urząd Dzielnicy Wawer Zespół Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, 04-713 Warszawa lub punkt podawczy ww Urzędu STANOWISKO od 04 do 12, odpowiednio do stanowiska w którym dostępny jest pracownik Urzędu

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: Nie

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Numer referencyjny: UD-XIII-ZZP.271.37.2020.ARY

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: NIE

II.4) Całkowita wartość zamówienia (bez VAT):

II.5) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: TAK
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych prac w zakresie nie przekraczającym 40% zakresu zamówienia podstawowego. Wykonawca wykona je na warunkach odrębnie uzgodnionych.


SEKCJA III:
INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów


III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:


III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa

Określenie warunków: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie zrealizował co najmniej jedno zadanie obejmujące zagospodarowanie zielenią przestrzeni publicznej o wartości zadania nie mniejszej niż 150 000 zł brutto. Poprzez zadanie rozumie się zawartą umowę. Spełnienie ww. warunku Zamawiający oceniał będzie na podstawie wykazu usług, określonego w pkt 6.2.1 SIWZ, sporządzonego wg wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ i załączonych dowodów, o których mowa w pkt 6.2.2 SIWZ (złożonych na wezwanie Zamawiającego). Uwaga: Wykonawca wykazując się doświadczeniem uzyskanym w ramach konsorcjum może się nim wykazać jedynie w takim zakresie w jakim był bezpośrednim wykonawcą części wskazanego zadania. 2) Wykonawca musi dysponować osobą, do sprawowania nadzoru merytorycznego nad realizacją zadania, tj. pełnienia funkcji inspektora nadzoru terenów zieleni, posiadającą wykształcenie wyższe w specjalności architekt krajobrazu lub ogrodnictwo lub leśnictwo lub ukończone studia podyplomowe w jednej z tych specjalności, legitymującą się zaświadczeniem SITO/NOT lub OSTO lub innym równoważnym o uprawnieniach kwalifikacyjnych w zakresie inspektora nadzoru terenów zieleni, a także posiadającą doświadczenie w nadzorowaniu lub kierowaniu co najmniej dwoma pracami w zakresie tworzenia lub rewitalizacji elementów i obiektów zieleni zlokalizowanych w parkach, ogrodach lub innych terenach zieleni, obejmujących każda z nich w szczególności wykonanie nasadzeń roślinności i trawników. Spełnianie ww. warunku oceniane będzie na podstawie przedłożonego wykazu osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp.
Zamawiający przewiduje fakultatywne podstawy wykluczenia:
podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy Pzp.

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu


III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy. W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. 2. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy – dotyczący innych podmiotów w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU WPOSTĘPOWANIU:
1. Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, opracowany według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. 2. Dowody dotyczące usług wymienionych w wykazie określonym w poz. 6.2.2, określające, czy zostały one wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są: 1) referencje; 2) inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 3) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa w pkt 1 i 2; 3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (zał. nr 6 do SIWZ).

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP


III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy - załącznik nr 3 do SIWZ. 2. Pełnomocnictwo, dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 3. Pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia) – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 4. W szczególności pisemne zobowiązanie innych podmiotów do oddania wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, sporządzone wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów - oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 5. Dokument składany bez wezwania, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z sesji otwarcia ofert): 1) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustawy – oryginał (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 8 do SIWZ). W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie, wyżej wymieniony dokument musi złożyć każdy wykonawca. 2) wraz z oświadczeniem wykonawca może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Ww. oświadczenie należy złożyć w oryginale w punkcie podawczym Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy – Urzędu Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1, parter – wejście główne do budynku, STANOWISKO nr od 04 do 12, odpowiednio do stanowiska w którym dostępny jest pracownik Urzędu. UWAGA. Jeżeli wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, ww. oświadczenie zawierające taką informację – zaznaczony wariant pierwszy w polu wyboru – może złożyć wraz z ofertą. 6. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (działających w ramach konsorcjum, spółki cywilnej), oddzielnie musi złożyć: 1) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - załącznik nr 4 do SIWZ; 2) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej – załącznik nr 8 do SIWZ. Pozostałe dokumenty, formularze i oświadczenia składa pełnomocnik reprezentujący wszystkich wykonawców. 7. Wymagania dot. podmiotów zagranicznych: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.4 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 3) Jeżeli inny podmiot, w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w poz. 6.2.5 SIWZ składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ww. podmiot ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

IV. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: Nie

V. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: Nie

VI. Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej – Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: Nie

VII. Informacje na temat umowy ramowej: Umowa ramowa będzie zawarta: nie

VIII. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp Tak

IX. ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, na zasadach określonych w opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, w zakresie terminu wykonania całości zamówienia lub jego części, zakresu rzeczowego wykonywanych prac, związanych z: 1) wystąpieniem warunków atmosferycznych i zdarzeń losowych uniemożliwiających prowadzenie prac. Termin zakończenia prac ulega przedłużeniu o liczbę dni, co do których Wykonawca udokumentował zaistnienie przeszkody w wykonaniu przedmiotu umowy; 2) koniecznością wykonania prac dodatkowych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania oraz zakończenia przedmiotu zamówienia i wynikającej stąd zmiany terminów wykonania zadania oraz wynagrodzenia; 3) działalnością ze strony osób trzecich lub użytkowników nieruchomości przyległych do terenu prac, mającą bezpośredni lub pośredni wpływ na zakres rzeczowy prac, sposób ich wykonania, terminy wykonania prac będących przedmiotem niniejszej Umowy; 4) koniecznością wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej.

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu Polski

X. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
XI. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
XII. Informacje dodatkowe:

1. Wykonawca lub podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić, na podstawie umowy o pracę o której mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, osoby wykonujące bezpośrednio prace wymienione we wzorze umowy (załączniku nr 2 do SIWZ). 2. Otwarcie ofert 29.09.2020 r. o godz. 12.00 online. UWAGA! W związku z ograniczeniami związanymi z epidemią COVID-19 – w celu zapewnienia jawności otwarcia ofert– transmisja online z ich otwarcia będzie udostępniona pod adresem: http://www.wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres udzielonej gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement-2
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-29 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-29, 12:00, online: http://www.wawer.warszawa.pl/pl/vprocurement
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |