m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-21 , 12:37:30
I Zamawiający
ZamawiającySzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
- adresCegłowska 80, 01-809 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-02-47
- faks(0-22) 834-18-20
- e-mailzp@bielanski.med.pl
- adres internetowyhttp://www.bielanski.med.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Janusz Kurek
- adresSzpital Bielański im. ks. J.Popiełuszki Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Cegłowska 80, 01-809 Warszawa
- lokal107 (pawilon H)
- telefon(0-22) 569-02-47
- emailzp@bielanski.med.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Usługa serwisowania aparatu do angiografii (utrzymanie w ruchu) dla Szpitala Bielańskiego - ZP-58/2020
Opis zamówienia
serwisowanie aparatu do angiografii
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawsiedziba Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)50.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 50.42.10.00-2
50.41.00.00-2
50.43.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania48 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium9000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:

6. Warunki udziału w postępowaniu.

6.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

6.1.1. nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp. oraz na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1, 4 i 8 ustawy Pzp.

Zasady dotyczące wykluczenia dotyczą także wspólników konsorcjum lub innych podmiotów, na których zasoby powołuje się Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu;

6.1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

a) sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia: suma gwarancyjna min. 500 000,00 PLN;

b) zdolności technicznej lub zawodowej.

Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że:

B1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał lub wykonuje:

– co najmniej 2 (dwie) usługi obejmujące swoim zakresem serwisowanie/przeglądy/konserwacje aparatury medycznej (tożsamej lub zbliżonej co do rodzaju aparaturze wskazanej przez Zamawiającego) świadczone w sposób ciągły o okresie minimum 1 roku (jeden rok).

Przez ciągłość należy rozumieć związanie Wykonawcy z podmiotem, na którego rzecz świadczy/ył usługi o okresie minimum 1 roku, lub w przypadku braku związania umową – ciągłość rozumianą jako świadczenie usług (przeglądów lub napraw zakończonych przeglądem) w sposób powtarzalny o okresie min. 1 roku;

B2) dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, co najmniej:

B2.1) 1 osobą posiadającą uprawnienia z zakresu obsługi i pomiarów urządzeń elektrycznych;

B2.2) 1 osobą posiadającą przeszkolenie z zakresu serwisowania/przeglądów aparatury medycznej wystawione przez producenta aparatury będącej przedmiotem przeglądów/napraw;

6.3. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

6.4. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt 6.1.2.b niniejszej SIWZ.

W stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

6.5. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:

1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;

4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.

W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, pod warunkiem że podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. W związku z powyższym w sytuacji gdy warunek z pkt 6.1.2.b będzie spełniany nie przez Wykonawcę lub wspólników konsorcjum, ale przez inny podmiot, to podmiot ten musi być podwykonawcą części usług. (cd. dalej)

III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(cd. z cz. III.1.1)

6.6. Wykonawca, powołujący się na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, winien przedłożyć dokumenty wskazane w pkt 7.3 dotyczące tych podmiotów.

6.7. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w pkt 6.3 niniejszej SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

6.7.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia;

6.7.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–23 i ust. 5.

7. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających brak podstaw wykluczenia oraz/lub spełnienie warunków udziału w postępowaniu (dokumenty składane wraz z ofertą):

7.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania lub/oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Oświadczenie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ).

Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ), o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, sporządzone zgodnie ze wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu Wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, tj. rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy jednolity europejski dokument zamówienia.

Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) należy przesłać w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z poniższymi zasadami:

— w części IV Kryteria kwalifikacji Wykonawca wypełnia tylko sekcję,

— w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (JEDZ) składa każdy z Wykonawców wspólnie się ubiegających o zamówienie. Dokumenty te muszą potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Analogiczny wymóg dotyczy JEDZ-a składanego przez podwykonawcę, na podstawie art. 25a ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

Oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (JEDZ) winno:

a) zostać wypełnione przez Wykonawcę stosując postanowienia instrukcji Urzędu Zamówień Publicznych, która zamieszczona jest pod niżej wskazanym adresem internetowym:

https://www.uzp.gov.pl/data/assets/pdf_file/0014/31361/JEDZ-instrukcja.pdf

b) zostać wypełnione przy wykorzystaniu systemu dostępnego poprzez stronę internetową: https://ec.europa.eu/tools/espd/

lub za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace poprzez link:

https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet

lub poprzez inne dostępne narzędzia lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i utworzenie dokumentu elektronicznego.

[Uwaga: Złożenie JEDZ wraz z ofertą na nośniku danych (np. CD, pendrive) jest niedopuszczalne, nie stanowi bowiem jego złożenia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną];

c) zawierać informacje konieczne do wykazania braku podstaw do wykluczenia

(cd. dalej)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(cd. z cz. III.1.2)

d) po stworzeniu lub wygenerowaniu go przez Wykonawcę zostać podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, wystawionym przez dostawcę kwalifikowanej usługi zaufania, będącego podmiotem świadczącym usługi certyfikacyjne – podpis elektroniczny, spełniające wymogi bezpieczeństwa określone w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579);

e) zostać złożone w formacie danych: .pdf .

f) JEDZ składany na wezwanie w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp – nie wymaga szyfrowania a jedynie postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

8. Oświadczenie wymagane po zamieszczeniu przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp:

8.1. oświadczenie Wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, do której przynależy inny Wykonawca składający ofertę w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia za pośrednictwem platformy Marketplanet OnePlace poprzez link: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej z innym Wykonawcą biorącym udział w przedmiotowym postępowaniu. Oświadczenie musi zawierać co najmniej numer postępowania. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca, wraz ze złożeniem oświadczenia, może złożyć dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w przedmiotowym postępowaniu.

9. Wykaz dokumentów i oświadczeń wymaganych przez Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest z zastosowaniem art. 24 aa ustawy Pzp.

Zgodnie z art. 24aa. ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje oceny ofert, a następnie bada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

Zgodnie z art. 26 ust 1 ustawy, Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń i/lub dokumentów:

9.1. Na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia i potwierdzenie warunków udziału w postępowaniu:

9.1.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

9.1.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

9.1.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

(cd. dalej)

III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

(cd. z cz. III.1.2)

9.1.4. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

9.1.5. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;

9.1.6. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne;

9.1.7. oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r., poz. 716);

9.1.8. opłaconą polisę odpowiedzialności cywilnej na kwotę min. 500 000,00 PLN, a w przypadku jej braku, inne dokumenty potwierdzający że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i posiadania mienia (odpowiedzialność deliktowa i kontraktowa), obejmującą swoim zakresem szkody osobowe i rzeczowe, powstałe w związku z realizacją kontraktu z włączeniem ochrony za szkody, tj.:

— powstałe w związku z wykonywaniem czynności zawodowych wymagających posiadania odpowiednich uprawnień zawodowych (np. elektryk) związanych z realizacją tego zamówienia,

— w mieniu powierzonym w ramach wykonywania zamówienia.

W przypadku wygaśnięcia polisy w okresie obowiązywania umowy udzielenia zamówienia publicznego objętego niniejszym postepowaniem, Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Zamawiającemu kopie polisy wraz z dowodem uiszczenia składki na następne roczne okresy ubezpieczenia w terminie: do dnia poprzedzającego upływ bieżącego okresu ubezpieczenia;

9.1.9. wykaz wykonanych usług, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 2 do formularza oferty, spełniających wymagania określone w pkt 6.1.2. b1 SIWZ, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy dostawy te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy;

9.1.10. wykaz osób, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 3 do formularza oferty, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, spełniających wymagania określone w pkt 6.1.2. b2 SIWZ, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami.

9.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1–9.1.4 SIWZ, składa odpowiednio:

9.2.1. dla dokumentu wskazanego w pkt 9.1.1 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (cd. dalej)

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

(cd. z cz. III.1.3)

9.2.2. dla dokumentów wskazanych w pkt 9.1.2–9.1.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.3. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 9.3, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż, odpowiednio: 6 miesięcy / 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

9.4. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w pkt 9.1.1 składa dokument, o którym mowa w pkt 9.3.1 w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli

W kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

9.5. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1–9.1.4 niniejszej SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę dokumenty.

9.6. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dokumentów, o których mowa w pkt 9.1.1–9.1.4, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, Zamawiający skorzysta z posiadanych dokumentów, o ile są one nadal aktualne.

9.7. Dokumenty sporządzone w języku obcym muszą być składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

9.8. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia:

9.8.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia ustanawiają Pełnomocnika, zwanego w niniejszej specyfikacji Pełnomocnikiem, do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. W takim przypadku, do oferty należy załączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza;

9.8.2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 1 powinno jednoznacznie wskazywać:

a) jakiego postępowania dotyczy;

b) jacy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia;

c) podmiot pełniący funkcję pełnomocnika;

d) jakie czynności w postępowaniu ma prawo wykonywać pełnomocnik.

9.8.3. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, spełnianie przez nich warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie łącznie, badanie braku podstaw do wykluczenia przeprowadzane będzie w odniesieniu do każdego z Wykonawców. (cd. dalej)

III.1.5)Informacje o zamówieniach zastrzeżonych
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1)Informacje dotyczące określonego zawodu
III.2.2)Warunki realizacji umowy:

(cd. z cz. III.1.3)

9.8.5. Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia, czyli dokumenty, o których mowa w pkt 9.1 niniejszej SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

9.8.6. Dokumenty, o których mowa w pkt 9.2 niniejszej SIWZ składa pełnomocnik, jeśli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie oceniona jako najkorzystniejsza.

9.9. Inne wymagane dokumenty, składane przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

— dowód wniesienia wadium.

(Zamawiający wymaga złożenia wadium w wysokości: 9 000,0 PLN. W przypadku Wykonawców, którzy wnoszą wadium w innej walucie niż PLN, Zamawiający przeliczy ich wartość według średniego kursu NBP na dzień zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji na lampę RTG10 %
czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia (zdalna)5 %
czas reakcji serwisu od momentu zgłoszenia (fizyczna)10 %
kwalifikacje zawodowe12 %
termin płatności2 %
utylizacja części1 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-21
Cena: 25,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: kasa w siedzibie Zamawiajacego - nie dotyczy wersji elektronicznej
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://szpitalbielanski.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-21 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-21, 10:15, siedziba Zamawiającego, pawilon H, pokój 107
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2010-09-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |