m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://zamowienia.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-21 , 12:37:01
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariusz Kacperkiewicz
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 255
- emailmkacperkiewicz@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAdam Ostojski
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal323
- telefon(0-22) 44 36 440
- emailaostojski@um.warszawa.pl
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dzierżawa kserokopiarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dzierżawa kserokopiarek na potrzeby Urzędu m.st. Warszawy – Urzędu Dzielnicy Mokotów, w tym: I. Kserokopiarka typ I – Mono + kolor, formatu A3 – 2 szt. II. Kserokopiarka typu II – Mono + kolor, formatu A3 – 22 szt. III. Kserokopiarka typu III – Mono, formatu A4 – 8 szt. Szczegółowe informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń podane są w Opisie Przedmiotu Zamówienia. Zamawiający przewiduje wykonanie na dostarczonych urządzeniach do 140.000 kopii formatu A4 w czerni i do 10.000 kopii formatu A4 w kolorze w roku 2020 , do 1.910.000 kopii formatu A4 w czerni i do 35.500 kopii formatu A4 w kolorze w roku 2021, do 1.910.000 kopii formatu A4 w czerni i do 35.500 kopii formatu A4 w kolorze w roku 2022. W okresie realizacji zamówienia zamawiający przewiduje wykonanie co najmniej 80% wskazanej w formularzu cenowym ilości kopii. Z uwagi na sposób zapłaty za wykonanie kopii formatu A3 (dwukrotność ceny jednostkowej za kopię formatu A4) nie wyodrębniono przewidywanej liczby kopii formatu A3. Ich liczbę uwzględniono w łącznej ilości wydruków i kopii formatu A4, przy zastosowaniu ww. przelicznika. W trakcie realizacji zamówienia obowiązywać będzie klauzula społeczna: Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa konserwacyjno-serwisowa, przeglądy i konserwacje, naprawa urządzeń.
Miejsce realizacji zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)79.52.10.00-2
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-10-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień2000,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za całość zamówienia. Cena wywoławcza za całość zamówienia wynosi 274 860,00 zł brutto. Minimalne postąpienie wynosi 2.000,00 zł brutto. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie wykonawców biorących udział w licytacji, także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym, że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 20.10.2020 r. o godz. 12:00. Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 30 minut.
Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty i składniki wraz z narzutami, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia. Zamawiający nie zapewnia zwolnienia Wykonawcy z żadnych podatków, opłat, ani nie będzie zwracał żadnych kar należnych z jakiegokolwiek tytułu, cen transportu, czynności, usług, świadczeń, opłat, ceł, podatków itp. Ryzyko konieczności wykonania wszelkich prac towarzyszących, mogących pojawić się w trakcie realizacji zamówienia, ryzyko związane ze zmianami kursów walut, ceł itp., obciąża Wykonawcę i należy uwzględnić je w ofercie. Zaproponowana przez Wykonawcę cena będzie stała w czasie objętym umową. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie, w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto realizacji całego zamówienia. Wykonawca, który zaproponował najniższą cenę brutto realizacji przedmiotowego zamówienia, zostaje zwycięzcą licytacji elektronicznej. Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie. Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę realizacji przedmiotowego zamówienia. Po zamknięciu licytacji elektronicznej, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, Wykonawca, który został zwycięzcą licytacji elektronicznej ma obowiązek przekazać Zamawiającemu wypełniony formularz cenowy dostępny na stronie internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl
Ceny jednostkowe brutto w formularzu cenowym muszą zostać określone tak, aby łączna wartość zamówienia wynikająca z przemnożenia cen jednostkowych i ilości nie przekroczyła wartości wylicytowanej. Wszystkie ceny muszą być wyrażone z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego po dostarczeniu w/w dokumentu.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 274860,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
1. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jeden wniosek o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. Złożenie większej liczby wniosków, spowoduje odrzucenie wszystkich wniosków złożonych przez danego Wykonawcę.
2. Wniosek oraz wszelkie dokumenty wymagane muszą spełniać następujące wymogi:
a) wniosek musi zostać sporządzony w języku polskim z zachowaniem formy pisemnej na maszynie do pisania, komputerze, ręcznie długopisem czytelnym pismem;
b) formularz wniosku i wszystkie załączane dokumenty sporządzone przez Wykonawcę muszą być podpisane; za podpisanie uznaje się własnoręczny podpis z pieczątką imienną przez osobę(-y) upoważnioną(-e) do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym dla formy organizacyjnej;
c) w przypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik do wniosku musi być załączone pełnomocnictwo, określające jego zakres i podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, pełnomocnictwo musi być złożone w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii;
d) pozostałe oświadczenia i dokumenty muszą być oryginałami lub kserokopiami poświadczonymi na każdej stronie za zgodność z oryginałem przez właściwą osobę(-y), zgodnie z zasadą reprezentacji oraz muszą być one sporządzone w języku polskim;
e) poprawki lub zmiany (również przy użyciu korektora) we wniosku, powinny być parafowane własnoręcznie przez osobę (-y) podpisującą(-e) wniosek;
f) dokumenty składające się na wniosek muszą być sporządzone wg wzorów i wymogów;
g) dokumenty sporządzone w języku obcym, muszą być składane wraz z ich tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę. Wzór wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej dostępny na stronie www.mokotow.waw.pl Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w zamkniętej kopercie opatrzonej co najmniej nazwą przedmiotu zamówienia. 3.
3.Operator platformy aukcyjnej przekazuje zakwalifikowanym przez Zamawiającego Wykonawcom informację o sposobie rejestracji na platformie aukcyjnej. Wykonawca zaproszony do udziału w licytacji elektronicznej, który nie składał wcześniej oferty w postępowaniu prowadzonym drogą elektroniczną w systemie http://zamowienia.um.warszawa.pl , zostanie wstępnie zarejestrowany w bazie wykonawców OnePlace przez Zamawiającego i otrzyma prośbę o dokończenie procesu rejestracji, skierowaną na adres e-mail osoby upoważnionej do składania ofert w toku licytacji, podany wcześniej we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej. W trakcie rejestracji Wykonawca otrzyma kod dostępu do platformy aukcyjnej. Otrzymany kod dostępu Wykonawca będzie musiał zmienić na nowy – określony przez siebie.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Komputer użytkownika powinien spełniać następujące wymagania:
1)posiadać zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 7/ Windows 8/ Windows 10;
2)w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows 8 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 10.0 lub nowszą z możliwością obsługi Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit.
3)w przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 10 komputer użytkownika powinien posiadać zainstalowaną przeglądarkę internetową Internet Explorer 11 z obsługą Active X lub przeglądarkę Firefox z obsługą Javy, siłą szyfrowania 128 bit;
4)zainstalowane na komputerze środowisko uruchomieniowe JAVA 32 bit w wersji 1.8.0_191 lub nowszej, pozwalające na przyjmowanie przez użytkownika sesyjnych plików cookie oraz obsługująca szyfrowanie;
5)posiadać dostęp do Internetu: min. 512 kb/s na komputer (zalecane szerokopasmowe łącze internetowe);
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
UMOWA

zawarta w dniu ........................
pomiędzy:
Miastem Stołecznym Warszawa - Dzielnica Mokotów, z siedzibą przy ul. Rakowieckiej 25/27, 02-517 Warszawa, NIP 525-22-48-481, REGON 015259640, zwanym dalej „Zamawiającym”, reprezentowanym przez:

……………………………………...
a
firmą, zwaną dalej Wykonawcą, którą reprezentuje
……………………………………...

w wyniku wyboru oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz. 1843 z pózn. zm.), o treści następującej:

§ 1.
1.Przedmiotem niniejszej umowy jest dzierżawa kserokopiarek, zwanych dalej urządzeniami, o których mowa w Opisie opisie przedmiotu zamówienia, stanowiącym załącznik nr 1 do umowy.
2.Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się w szczególności:
1)dostarczenie, instalacja i uruchomienie urządzeń zgodnie z wymogami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia;
2)zapewnienie możliwości kopiowania i skanowania dokumentów w budynkach Urzędu m.st. Warszawy Dzielnicy Mokotów za pomocą dostarczonych urządzeń w zależności od ich funkcjonalności określonej w opisie przedmiotu zamówienia;
3)szkolenie pracowników Zamawiającego, korzystających z urządzeń w zakresie ich obsługi;
4)obsługa konserwacyjno-serwisowa urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę przez cały okres trwania umowy.
3.Urządzenia dostarczone zgodnie z ust. 2 pkt 1 umowy, pozostają własnością Wykonawcy, będą użytkowane przez Zamawiającego do czasu zakończenia okresu obowiązywania umowy.
4.Postanowienia niniejszej umowy obejmują wykonawstwo wszelkich prac i świadczenie wszelkich usług, w tym także tych, które nie są wyraźnie wymienione w umowie, lecz są konieczne dla wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w ust. 1 i ust. 2.
5.Przedmiot umowy będzie wykonywany w okresie od daty zawarcia umowy do 31 października 2022 r. lub do wyczerpania kwot brutto umowy określonych w § 5 ust. 5 umowy.

§ 2.
1.W ramach realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 Wykonawca uruchomi urządzenia w lokalizacjach wskazanych przez Zamawiającego i podłączy urządzenia do sieci elektrycznej i logicznej.
2.Wykonawca przez cały okres trwania umowy będzie świadczył kompleksową obsługę konserwacyjno-serwisową, której celem jest zapewnienie stałej gotowości do eksploatacji i sprawnego działania urządzeń.
3.Do obowiązków Wykonawcy w ramach kompleksowej obsługi konserwacyjno- serwisowej należy:
1)zapewnienie pełnej obsługi konserwacyjno-serwisowej, tak by urządzenia funkcjonowały prawidłowo i bezawaryjnie. Obsługa konserwacyjno-serwisowa obejmować będzie niezbędne do zapewnienia ciągłego, prawidłowego funkcjonowania: przeglądy, czyszczenie z zewnątrz i wewnątrz, regulacje, naprawy i wymianę uszkodzonych części i podzespołów, wymianę elementów podlegających zużyciu zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia zawartymi w instrukcji obsługi i dokumentacji technicznej;
2)wykonywanie okresowego przeglądu i konserwacji każdego urządzenia z częstotliwością zgodną z zaleceniami producenta, niezależnie od ilości wykonanych przez to urządzenie kopii;
3)niezwłoczne przystąpienie do usuwania awarii powstałych wskutek normalnej eksploatacji urządzenia bądź z powodu wad ukrytych, za które nie odpowiada Zamawiający;
4)dostawa i wymiana wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, rekomendowanych przez producenta urządzeń w tym tonerów, bębnów i części zamiennych (za wyjątkiem papieru) w sposób zapewniający ciągłą pracę dostarczonych urządzeń;
5)odbieranie bezpośrednio po dokonanej naprawie lub wymianie zużytych części i materiałów eksploatacyjnych, w tym pojemników po wykorzystanych tonerach;
4.Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974 r.- Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040 z późn.zm.) osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia: obsługa konserwacyjno-serwisowa, przeglądy i konserwacje, naprawa urządzeń.
5.W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 4 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
a)żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów
i dokonywania ich oceny,
b)żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
c)przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
6.W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust.4 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
•oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;
•poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać przekazana w formie zapewniającej ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektyw 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., zwane dalej RODO),) –Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków powinny być możliwe do zidentyfikowania;
•zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
•poświadczoną za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami RODO. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
7.Niewywiązanie się Wykonawcy z powyższych obowiązków będzie skutkowało naliczeniem kar umownych w wysokości określonej w § 80 ust.1 pkt 5 umowy.

§ 3.
1.Wykonawca dostarczy Zamawiającemu urządzenia do pomieszczeń w budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów wskazanych przez osobę upoważnioną do reprezentowania Zamawiającego.
2.Urządzenia zostaną dostarczone i zainstalowane w okresie 14 dni roboczych od daty zawarcia umowy. Za datę wykonania dostawy uważa się dzień podpisania bez zastrzeżeń protokołu zdawczo-odbiorczego, potwierdzającego dokonanie instalacji, konfiguracji i uruchomienia wszystkich urządzeń w siedzibach Zamawiającego oraz przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi.
3.Wykonawca oświadcza, że wszystkie dostarczone urządzenia są nowe. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji tego faktu u producenta urządzeń.
4.Zamawiający zobowiązuje się do wydania urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę z dniem wygaśnięcia niniejszej umowy.

§ 4.
1.W przypadku wystąpienia awarii i nieprawidłowości w funkcjonowaniu urządzeń objętych niniejszą umową:
1)naprawa urządzenia uszkodzonego musi zostać dokonana najdalej w następnym dniu roboczym od momentu zgłoszenia nieprawidłowości pocztą elektroniczną na adres Wykonawcy …………. lub faksem na numer………..,
2)w razie braku możliwości usunięcia usterki w ciągu 48 godzin od daty zgłoszenia uszkodzenia urządzenia, Wykonawca dostarczy na swój koszt urządzenie zastępcze wolne od wad o nie gorszych parametrach, bez zmiany opłat określonych w § 5 umowy.
2.Zamawiający ponosi odpowiedzialność wyłącznie za uszkodzenia mechaniczne dostarczonych urządzeń powstałe z jego winy.
3.Wykonawca będzie wykonywał wszelkie czynności, w tym usługi, o których mowa w ust. 1, w miejscu eksploatacji urządzenia, w godzinach pracy Urzędu tj.: w dni powszednie od godz. 8:00 do godz. 16:00, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą Stron usługi mogą być wykonane w inny sposób.

§ 5.
1.Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma miesięczne wynagrodzenie ustalane w oparciu o iloczyn cen jednostkowych zawartych w formularzu cenowym i faktycznej liczby wykonanych kserokopii w danym miesiącu na wszystkich dostarczonych przez Wykonawcę urządzeniach.
2.Faktyczna liczba wykonanych kserokopii zostanie określona na podstawie dwustronnego protokołu zawierającego stany liczników dostarczonych urządzeń w ostatni dzień roboczy każdego miesiąca.
3.Cena jednostkowa określona w formularzu cenowym, stanowiącym załącznik nr 2 do umowy, wynosi: …… słownie (….) groszy brutto za 1 kopię formatu A4 w czerni i …… słownie (….) groszy brutto za 1 kopię formatu A4 w kolorze;
4.Wynagrodzenie określone w ust. 3 obejmuje wszystkie składniki niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1, w szczególności koszty dostarczenia, instalacji urządzeń, dojazdu Wykonawcy do Zamawiającego, obsługi konserwacyjno-serwisowej, utrzymania urządzeń w pełnej sprawności technicznej, przeprowadzenia szkoleń oraz dostawy i wymiany wszystkich materiałów eksploatacyjnych i części zamiennych, z wyłączeniem kosztu papieru.
5.Łączna wartość przedmiotu umowy nie może przekroczyć kwoty brutto z formularza cenowego: …………….. zł (słownie złotych: …………….), co nie stanowi zobowiązania dla Zamawiającego do realizowania umowy do tej wartości i ilości, ani prawa dochodzenia roszczeń przez Wykonawcę w przypadku faktycznego zmniejszenia zamówienia, w tym w roku 2020 zostanie wypłacone wynagrodzenie nie wyższe niż kwota ………………. zł brutto, w roku 2021 wynagrodzenie nie wyższe niż kwota ………………… zł brutto, w roku 2022 wynagrodzenie nie wyższe niż kwota ………………… zł brutto
6.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w stosunku do umownego wynagrodzenia określonego w ust. 5 jedynie w przypadku zmiany:
1)stawki podatku od towaru i usług,
2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 oraz z 2019 r. poz. 1564 z pózn. zm.),
3)zasad podlegania ubezpieczeniem społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne,
4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
(Dz. U. 2020 r. poz.1342poz.2215 z poźn.zm.).
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę.
7.W przypadku wystąpienia konieczności zwiększenia liczby kopi wykonywanych w roku 2021 z powodów, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Strony dopuszczają możliwość dokonania zmiany postanowień niniejszej umowy, poprzez przeniesienie niezbędnej części wynagrodzenia z roku 2022 do roku 2021, przy czym zmiana ta będzie możliwa przy zachowaniu cen jednostkowych wynikających z formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 2 do umowy, pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego środków finansowych na ten cel oraz z zastrzeżeniem, że łączne wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 6 ust. 5 umowy, nie ulegnie zmianie.
8.Zamawiający nie będzie ponosił żadnych innych dodatkowych opłat związanych z realizacją przedmiotu zamówienia.
§ 6.
1.Wypłata wynagrodzenia nastąpi przelewem na podstawie protokołu stanu liczników urządzeń, o którym mowa w § 5 ust. 2, oraz prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT za każdy kolejny miesiąc realizacji przedmiotu umowy - w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia faktury do Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Mokotów ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa. Faktura musi zawierać numer umowy. Należności z tytułu wynagrodzenia będą płatne z dołu za każdy okres rozliczeniowy, na rachunek Wykonawcy nr ……………………………………………..
2.Faktury VAT będą wystawiane w następujący sposób:
Nabywca: Miasto Stołeczne Warszawa, 00-950 Warszawa, Pl. Bankowy 3/5, NIP 525 22 48-481,
a dostarczone do
Odbiorcy (płatnika): Urząd Miasta Stołecznego Warszawy Dzielnica Mokotów,
02-517 Warszawa, ul. Rakowiecka 25/27.
3.Wykonawca oświadcza, ze wskazany w umowie rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym służącym wyłącznie dla celów rozliczeń z tytułu prowadzonej przez niego działalności gospodarczej.
4.Zmiana numeru rachunku bankowego nie stanowi zmiany umowy, o takiej zmianie Wykonawca powiadomi Zamawiającego na piśmie. Nowy rachunek bankowy musi spełniać wymogi określone w ust. 3.
5.M.st. Warszawa oświadcza, że będzie dokonywało płatności za wykonaną usługę i zakupiony towar z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.
6.Zapłatę uważa się za dokonaną w dniu obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego poleceniem zapłaty.
7.Wykonawcy nie przysługują żadne inne roszczenia o dodatkowe wynagrodzenie, nie przewidziane w umowie, ani roszczenia o zwrot kosztów poniesionych w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy.
8.W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. 2019 r. poz. 118 z późn. zm.) „Zamawiający – Miasto Stołeczne Warszawa – oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”.

§ 7.
Zamawiający zobowiązuje się do:
1)użytkowania urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem;
2)przestrzegania zasad eksploatacji urządzeń, określonych w instrukcjach obsługi;
3)przestrzegania zasady, że jedynym podmiotem upoważnionym do kompleksowej obsługi serwisowej urządzeń jest Wykonawca;
4)nieusuwania numerów fabrycznych urządzeń;
5)niedokonywania samowolnych napraw i zmian konstrukcyjnych;
6)umożliwiania obsługi serwisowej, gdy jest ona wymagana;
7)niezwłocznego powiadamiania Wykonawcy o wszelkich uszkodzeniach, awariach urządzeń;
8)wydania urządzeń dostarczonych przez Wykonawcę z dniem wygaśnięcia niniejszej umowy.

§ 8.
1. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy kary umowne:
1)za opóźnienie w terminie dostarczenia i zainstalowania urządzeń, przeszkolenia pracowników Zamawiającego i dostarczenia instrukcji obsługi urządzeń - w wysokości 0,2 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 5 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
2)za niedotrzymanie terminów dotyczących czasu reakcji serwisu, terminów napraw, przeglądów, konserwacji lub terminów dostarczenia sprzętu zastępczego - w wysokości 0,2 % łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 5 umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,
3)za dostarczenie urządzenia zastępczego o parametrach gorszych niż urządzenie naprawiane wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2 umowy - w wysokości 0,2% łącznej wartości brutto umowy określonej w § 5 ust. 5 umowy,
4)za odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 20% łącznej wartości wynagrodzenia brutto umowy wymienionego w § 5 ust. 5.
5)w przypadku niezatrudnienia przy realizacji przedmiotu umowy osób zgodnie z § 2 ust. 4 umowy lub nieprzedstawienia Zamawiającemu dokumentów lub oświadczeń zgodnie z § 2 ust. 6, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 2 000,00 zł brutto miesięcznie (słownie: dwa tysiące złotych). Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania.
2.Naliczenie kar umownych nie upoważnia Wykonawcy do pomniejszenia wartości wystawionej faktury o ich wysokość.
3.Zapłata kary umownej nie wyłącza prawa do dochodzenia odszkodowania za poniesioną szkodę na zasadach ogólnych.
4.Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie kwot naliczonych z tytułu kar umownych, o których mowa w ust. 1 z wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy za wykonanie umowy, a w przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych lub kosztów usunięcia szkody w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania do zapłaty, przekazanej Wykonawcy w formie noty księgowej. Zamawiający może w szczególności dokonać potrącenia naliczonych kar umownych z płatności faktury wystawionej przez Wykonawcę za określony okres rozliczeniowy z zastrzeżeniem art. 15r1 ust.1ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.)

§ 9.
1.Poza przypadkami wynikającymi z przepisów prawa Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy w razie:
1)niewykonywania lub nienależytego wykonywania umowy przez Wykonawcę,
2)gdy Wykonawca nie przystąpił do realizacji przedmiotu umowy,
3)gdy Wykonawca opóźnia się z wykonaniem przedmiotu umowy, tak dalece, iż nie jest prawdopodobne, że ukończy je w terminie,
4)gdy Wykonawca wykonuje przedmiot umowy wadliwie lub w sposób sprzeczny z umową, niezgodnie z uzgodnieniami lub zaleceniami Zamawiającego i pomimo wezwania do zmiany sposobu wykonania i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu nie wywiązuje się należycie z umowy.
2.W przypadkach określonych w § 9 ust. 1 pkt. 1 Zamawiający może wykonać prawo odstąpienia w terminie 5 dni roboczych od dowiedzenia się o zaistnieniu przyczyny odstąpienia, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaniechania naruszeń i bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu.
3.W przypadkach określonych w § 9 ust. 1 pkt. 2, 3 i 4 Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego terminu.
Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10.
Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu RODO, dla których Administratorem Danych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu następnym. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej umowy.

§ 11.
1.Zamawiający wyznacza Naczelnika Wydziału Informatyki dla Dzielnicy Mokotów Urzędu m.st. Warszawy lub osobę go zastępującą jako swojego przedstawiciela i koordynatora prac w zakresie realizacji obowiązków umownych Wykonawcy.
2.Zmiana danych adresowych firmy nie wymaga aneksowania umowy i o takiej zmianie Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Zamawiającego w formie pisemnej.
3.Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności z wyłączeniem odmiennych postanowień umowy.
4.Wszystkie informacje przekazywane pomiędzy stronami umowy dla skuteczności muszą mieć formę pisemną.
5.Strony umowy zgodnie ustalają, że Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności pieniężnych wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.
6.W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa a w szczególnosci:
1)ustawy Prawo zamówień publicznych,
2)Ustawy Kodeks Cywilny.
7.Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporu wynikającego z realizacji niniejszej umowy właściwym do jego rozstrzygnięcia będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
9.Strony wskazują następujące adresy dla doręczeń korespondencji związanej z Umową:
Zamawiający - …………………………………………………….
Wykonawca - …………………………………………………
10.Strony są zobowiązane do wzajemnego powiadamiania się na piśmie o zmianie powyższych adresów, pod rygorem uznania korespondencji wysłanej na dotychczasowy adres i dwukrotnie awizowanej za skutecznie doręczoną.
11.Korespondencja będzie doręczana za pisemnym poświadczeniem odbioru lub wysyłana pocztą za zwrotnym poświadczeniem odbioru.
12.Załączniki do umowy stanowią jej integralną część.
13.Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, w tym dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie licytacji elektronicznej (wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej zamawiającego: www.mokotow.waw.pl ).
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust 1 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 1 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu)
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust.1 pkt 13-14, 16-20 Ustawy. W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca (wzór druku załącznik nr 2 do wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu - wykonawca składa o ile ma zastosowanie).
4. Pełnomocnictwo (wykonawca składa o ile ma zastosowanie).
5. Formularz cenowy (składa wykonawca, który będzie zwycięzcą licytacji)
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2020-10-08 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2020-10-20 godzina 10:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2020-10-20 godzina 10:30
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Zamawiający zamknie licytację elektroniczną po upływie 30 minut od jej rozpoczęcia.
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |