m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-21 , 15:46:44
I Zamawiający
ZamawiającyCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego
- adresKonwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 628 07 12
- faks(0-22) 635 62 92
- e-mailsekretariat@cps.srodmiescie.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.cps.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Grażyna Ogrodowczyk
- adresCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
- lokal132
- telefon(0-22) 628 07 12
- emailg.ogrodowczyk@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Latecka
- adresCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
- lokal
- telefon(0-22) 277 41 29
- emailklatecka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaCentrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, Konwiktorska 3/5, 00-217 Warszawa
- lokal132
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście
im. prof. Andrzeja Tymowskiego
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa paczek świątecznych z artykułami spożywczymi dla podopiecznych Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę zapakowanych dwóch rodzajów paczek świątecznych w liczbie: 1) paczki żywnościowe – 900 sztuk, 2) paczki dla dzieci ze słodyczami – 100 sztuk. 2. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia („OPZ”) znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)15.00.00.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-11-23, data zakończenia: 2020-12-07
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-29
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.cps.srodmiescie.warszawa.pl/bip
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-30 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-30, 10:30, Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego, 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-21


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |