m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-22 , 10:54:12
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych
- adresul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 569-14-00
- faks(0-22) 569-14-01
- e-mailzmid@zmid.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zmid.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Manuella Szymaniak
- adresZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal123
- telefon22/ 56-91-430
- emailmszymaniak@zmid.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, ul. Sokratesa 15, 01-909 Warszawa
- lokal0
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I - rozbudowa wiaduktów, w Warszawie.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi powiatowej – al. Armii Ludowej w zakresie wiaduktów drogowych w rejonie parku Agrykola wraz z przebudową sieci uzbrojenia terenu w ramach zadania inwestycyjnego pn. Rozbudowa wiaduktów w ciągu Trasy Łazienkowskiej przy Agrykoli wraz z zagospodarowaniem terenów, w tym: Etap I – rozbudowa wiaduktów, w Warszawie. Na zakres przedmiotu zamówienia składają się m.in.: roboty drogowe; roboty mostowe; zieleń; roboty sanitarne; roboty elektryczne; roboty teletechniczne; roboty rozbiórkowe; organizacja ruchu (czasowa i stała).
Zakres szczegółowy przedmiotu zamówienia został określony w: Opisie Przedmiotu Zamówienia; dokumentacji projektowej opracowanej przez firmę „Promost Consulting” Sp. z o.o. Sp. k., ul. Jana Niemierskiego 4, 35-307 Rzeszów, które stanowią załączniki do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)45.22.00.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania29 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium675300,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz z art. 24 ust. 5 pkt 1, 2, 4 i 8 ustawy Pzp.
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia:
1. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.
2. Informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3. Zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
4. Zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.
5. Oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
6. Oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
7. Oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych
Szczegółowe informacje dot. dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia zawarte zostały w VII Rozdziale SIWZ.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
1. Wykonawca posiada minimalny roczny obrót w okresie ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, w wysokości nie mniejszej niż: 100.000.000,00 zł w każdym roku obrotowym 2. Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej: 2.000.000,00 zł
Wartości podane w walucie innej niż PLN w dokumencie potwierdzającym spełnienie warunku, będą przeliczane na PLN według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego ogłoszonego w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt. 1 i 2 spełniają łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1. oświadczenie Wykonawcy o rocznym obrocie Wykonawcy, za okres nie dłuższy niż ostatnie 3 lat obrotowe a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – za ten okres. 2. dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez Zamawiającego.
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
1. Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał roboty budowlane polegające na: budowie 2 obiektów mostowych o długości wynoszącej co najmniej 400,00 m, liczonej dla jednej jezdni, dla każdego z obiektów. Zamawiający dopuszcza wykazanie powyższych robót w ramach dwóch odrębnych zamówień. 2. Wykonawca winien wykazać dysponowanie osobami, posiadającymi uprawnienia, doświadczenie i kwalifikacje odpowiednie do funkcji, jakie zostaną im powierzone, w szczególności określonymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333). Wykonawca przedstawi w ofercie osoby, na każdą funkcję wymienioną poniżej, które spełniają następujące wymagania: 1) FUNKCJA: Kierownik budowy (odpowiedzialny za wykonanie robót branży mostowej); 1 osoba; KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE: minimum 5 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu; minimum 2 roboty związane z budową obiektu mostowego o długości co najmniej 300,00 m, dla każdego z obiektów. Zamawiający nie będzie sumował lat doświadczenia zawodowego nabytego w tym samym czasie tj. lata doświadczenia nie mogą się dublować. 2) FUNKCJA: Kierownik robót drogowych; 1 osoba; KWALIFIKACJE I DOŚWIADCZENIE: minimum 3 letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych w bezpośrednim zarządzaniu lub nadzorowaniu; minimum 1 robota związana z budową lub przebudową drogi, co najmniej klasy GP o długości co najmniej 300,00 m.
Wykonawcy wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą wykazać, że warunki określone w pkt. 1 i 2 spełniają łącznie.
Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:
Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczność spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 8 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane. Do powyższego wykazu powinny być dołączone dowody, że wymienione w wykazie roboty zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów-inne dokumenty. 2. wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do wykonania zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie dysponowania tymi osobami.

INFORMACJE DODATKOWE:
1.Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, polegających na powtórzeniu podobnych prac zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego, w zakresie m. in. robót branży mostowej, robót branży drogowej, robót branży sanitarnej, robót branży elektroenergetycznej, robót branży teletechnicznej, zieleni, organizacji ruchu. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe oraz w szczególności, gdy potrzeba zmiany zakresu prac będzie wynikała ze zmiany uwarunkowań mających wpływ na realizację przedmiotu zamówienia. Udzielone zamówienie będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.
2.Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć: Pełnomocnictwo; Zobowiązanie podmiotu trzeciego, w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu ; Zestawienie kosztów ;Kosztorysy ; JEDZ. Szczegółowe informacje zawarte zostały w IX Rozdziale SIWZ.
3.Informacje dla Wykonawców polegających na zasobach innych podmiotów zawarte zostały w X Rozdziale SIWZ.
4.Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zawarte zostały w VIII Rozdziale SIWZ.
5.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp. Wykonawca, który nie przynależy do żadnej grupy kapitałowej, może złożyć ww. oświadczenie wraz z ofertą.
6.Zamawiający przewiduje możliwość unieważnienia postępowanie o udzielenie zamówienia, na podstawie art. 93 ust. 1a ustawy Pzp, jeżeli środki, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane.
7.Zamawiający w niniejszym postępowaniu zastosuje procedurę, o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp,


Oferty należy składać do dnia 2020-10-28 godzina 10:00
https://miniportal.uzp.gov.pl

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres udzielonej rękojmi za wady przedmiotu umowy 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2021-01-29
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zmid.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2021-01-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą90 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2021-01-29, 12:00, Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych, Warszawa, ul. Sokratesa 15, sala konferencyjna pok. nr 130.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-17


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |