m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-22 , 10:54:49
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy
- adresBolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 863 55 24
- faks(0-22) 863 55 28
- e-mailkancelaria@um.warszawa.pl
- adres internetowy
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Aldona Kowalska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
- telefon(0-22) 863-55-24
- emailA.kowalska@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKrzysztof Grzelak
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal4
- telefon(0-22) 863 55 24
- emailKgrzelak@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Bolesława Chrobrego 7, 02-479 Warszawa
- lokal2
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
PZ.26.2.18.2020-Remont pustostanów lokali mieszkalnych w zasobach administrowanych przez Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy: lokal nr 13 w budynku przy ul. Czardasza 19 oraz lokal nr 1 w budynku przy ul. Wagonowej 9
Opis zamówienia
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w branży budowlanej. Roboty budowlane mają odbywać się zgodnie z podstawowym aktem prawnym, którym jest ustawa z dnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 148
z późn.zm.) oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa 14 lipca 2017 r zmieniające rozporządzenie. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065 z późniejszymi zmianami)
Zakres robót budowlanych obejmuje między innymi realizacje nw. robót:
• odbicie odparzonych tynków wewnętrznych,
• skasowanie zacieków i wykwitów na ścianach i sufitach,
• skucie glazury,
• rozebranie elementów zabudowy (pawlacze, szafy wnękowe) lub naprawa,
• rozebranie boazerii,
• rozbiórka ścian ( bez względu na rodzaj zastosowanego materiału)
• skucie nierówności betonu z posadzek
• zerwanie tapet i innych okładzin ściennych
• skucie nierówności betonu z posadzek
• zerwanie posadzek z płytek ceramicznych wraz z cokołami
• zerwanie posadzek z masy lastrykowej wraz z cokolikami
• zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych wraz z listwami
• zerwanie paneli podłogowych wraz z listwami przypodłogowymi
• zerwanie posadzek z deszczułek wraz z listwami przypodłogowymi
• zerwanie podłóg drewnianych wraz z warstwami wypełnienia – polepy,
• wykucie kołków, gwoździ , haków
• demontaż obudowy wanien bez względu na rodzaj zabudowy
• wykucie ościeżnic drewnianych lub stalowych wraz z obróbką ościeży
• wymiana lub montaż drzwi wejściowych wraz z obróbką obsadzenia
• wymiana lub montaż progów drzwiowych
• wymiana lub montaż wizjera i numeru lokalu w drzwiach wejściowych,
• wymiana lub montaż drzwi wewnętrznych wraz z obróbką obsadzenia
• wymiana lub montaż okuć drzwiowych tj. zamków, klamek z szyldami, zawiasów
• zamontowanie skrzydeł drzwiowych do istniejącej ościeżnicy.
• dopasowanie, regulacja stolarki drzwiowej i okiennej,
• wymiana lub dorobienie klucza do drzwi lub skrzynki pocztowej - każdorazowo
• wymiana lub montaż stolarki okiennej, naświetli wraz z obróbką obsadzenia
• regulacja i dopasowanie stolarki okiennej z wymianą lub zamontowaniem okuć okiennych
• montaż nawiewników okiennych,
• wymiana lub naprawa podokienników wewnętrznych ,
• wymiana zewnętrznych obróbek blacharskich stolarki okiennej
• wymiana kratek wentylacyjnych,
• wykonanie nowych posadzek cementowych lub naprawa
• wykonanie izolacji przeciwwilgociowej posadzek,
• wykonanie izolacji cieplnej posadzek ze styropianu twardego,
• ułożenie płyt OSB pod warstwę wierzchnią podług
• wykonanie warstw wyrównawczych samopoziomujących pod podsadzki
• ułożenie paneli podłogowych na podkładzie z pianki i folii,
• wymiana lub ułożenie wykładziny PCV
• montaż listew aluminiowych na połączeniach posadzek
• wymiana lub uzupełnienie listew przypodłogowych,
• obmurowanie (ustabilizowanie) wanny z wykonaniem warstwy zmywalnej z glazury oraz montażem drzwiczek rewizyjnych,
• ułożenie, wymiana lub uzupełnienie płytek z glazury i terakoty wraz z cokolikami wraz z przygotowaniem podłoża pod płytki ceramiczne,
• ułożenie pasów technologicznych z płytek glazury w 2-3 rzędach w kuchni i łazience wraz
z listwami wykończeniowymi PCV,
• wymiana, uzupełnienie lub naprawa posadzek lastrykowych, posadzek z parkietu,
• cyklinowanie podłóg drewnianych z lakierowaniem
• uzupełnienie, naprawa lub położenie nowych tynków wewnętrznych kat III,
• zamurowania, zabetonowania istniejących otworów, przebić na ścianach i stropach wraz
z otynkowaniem
• zamurowania bruzd pionowych lub poziomych wraz z otynkowaniem
• przemurowania ścianek i nadproży (wewnętrzna stolarka drzwiowa )
• wykonanie ścianek działowych (cegła, pustak ceramiczny, lub płyta GK na stelażu
z wypełnieniem wełną)
• wykonanie nowych ekranów instalacji wod-kan z GK wraz konstrukcja stalowa z drzwiczkami metalowymi lub plastikowymi,
• wykonanie obudowy wanien ścianką gr. 1/4c otynkowaną pomalowaną farbą olejną
z drzwiczkami rewizyjnymi lub płytą GK pomalowaną z drzwiczkami,
• przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi z poszpachlowaniem nierówności
• ługowanie farby olejnej z tynków lamperii
• przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zerwaniem tapet,
• gruntowanie i malowanie pomieszczeń farbą emulsyjną,
• malowanie farbą olejną lamperii ze szpachlowaniem (pomieszczenia kuchni. wc. łazienki)
• malowanie farbą olejną grzejników i rur instalacji sanitarnych,
• malowanie farbą olejna stolarki drzwiowej i innych elementów drewnianych tj. podokienników wewnętrznych, wbudowanych szaf, pawlaczy,
• malowanie farbą olejną stolarki okiennej
• malowanie farbą olejną innych drobnych elementów metalowych
• wymiana szyb lub płyt plexi w stolarce drzwiowej i stolarce okiennej
• zabezpieczenie posadzek folią polietylenową
• zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej folią polietylenową
• mycie stolarki okiennej, drzwiowej i świetlików
• mycie podłóg bez względu na rodzaj warstwy wierzchniej posadzek
• mycie parapetów wewnętrznych
• mycie wyposażenia po robotach malarskich,
• wywiezienie gruzu i materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją
• sprawdzenie wraz z ewentualnym udrożnieniem (udrożnienie w budynkach 100% własności m.st. Warszawy) potwierdzone pozytywną opinią kominiarską,
• dokumentacja powykonawcza w formie inwentaryzacji budowlanej lokalu.
• inne roboty towarzyszące, pomocnicze oraz wynikającymi z technologii wykonania podstawowych robót budowlanych.

Szczegółowe dane określające zakres prac remontowych lokali znajdują się w przedmiarach robót dla poszczególnych lokali.
Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z przewidywanym zakresem robót.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawNieruchomości będące w administrowaniu przez ZGN w Dzielnicy Włochy m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.40.00.00-1
45.31.00.00-3
45.33.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
a) Nie podlegają wykluczeniu;
b) Spełniają warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej,
o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych uprawnień.
2.2. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
Wykonawca zobowiązuje się posiadać przez cały okres obowiązywania umowy ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę nie mniejszą niż 56 000 zł, dla wszystkich szkód. Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowód zawarcia umowy ubezpieczenia oraz dowód opłacenia składki. Jeżeli okres ubezpieczenia będzie krótszy niż okres trwania umowy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ubezpieczenia i przedłożenia Zamawiającemu dowodów opłacenia składki. W przypadku nie spełnienia warunków Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany zawartej umowy ubezpieczenia.
2.3. warunku odnoszącego się do zdolności technicznej:
Roboty budowlane wykonane nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał co najmniej 2 roboty budowlane polegające na remoncie, przebudowie lub modernizacji lokalu/lokali mieszkalnych lub lokalu/lokali użytkowych w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, o wartości min. 30 000 zł brutto każda.
UWAGA!
Za wykonaną robotę Zamawiający uzna taką robotę, której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.

2.4. warunku odnoszącego się do zdolności zawodowej:
Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności co najmniej jedną osobą:
1d) wyznaczoną do sprawowania funkcji kierownika, uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej,
2d) uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych,
3d) uprawnioną do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
- zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 14 ustawy Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 148
z późn.zm.), lub której odpowiednie kwalifikacje zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych, zgodnie z art. 12a ww. ustawy.
4d) Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę wszystkich pracowników wykonujących roboty budowlane pustostanów lokali w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej, będące w zakresie realizacji przedmiotowego zamówienia z wyjątkiem osób kierujących robotami budowlanymi (wykonujących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie zgodnie z Prawem budowlanym);
UWAGA!
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie, wymagany warunek mogą spełniać łącznie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
okres gwarancji 40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-30
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwlochy.waw.pl/index.php/zamowienia-publiczne/zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-01 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-01, 12:00, on-lin https://www.youtube.com/channel/UCoPbg_3ImEUuUkr7DE5xlXA/videos
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |