m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-22 , 13:31:02
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Tryniszewski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
- telefon(0-22)655 45 72
- emailp.tryniszewski@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Tryniszewski
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
- telefon(0-22)655 45 72
- emailp.tryniszewski@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
Adres, na który należy przesyłać ofertyMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal102
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa części zamiennych do systemu radiołączności z podziałem na dwa zadania
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest ,, Dostawa części zamiennych do systemu radiołączności z
podziałem na dwa zadania’’. Zadanie A - „Dostawa części zamiennych do systemu radiołączności
pociągowej” Zadanie B - „Dostawa części zamiennych do radiotelefonów” Szczegółowy opis wykonania
Przedmiotu Zamówienia, w tym asortyment dostaw w zakresie poszczególnych zadań, został określony
w Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikami, stanowiącej załącznik nr 1 do SIWP i będącej jej
integralną częścią.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawSTP Kabaty ul. Wilczy Dół 5
Główny przedmiot (CPV)32.23.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania70 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium1000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Informacja na temat wadium
7.1 Wykonawca przed upływem terminu składania ofert wniesie wadium na okres związania ofertą w
wysokości: - Zadanie A w kwocie 1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł, 00/100) - Zadanie B w kwocie
1000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł, 00/100) 7.2 Za skutecznie wniesione wadium w pieniądzu,
Zamawiający uzna wadium, które przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu zostanie
wniesione na rachunek bankowy Metra Warszawskiego Sp. z o.o., Bank Pekao S.A. nr 61 1240 6003
1111 0000 4947 4518. W przypadku wniesienia wadium w formie pieniężnej, termin wniesienia
wadium jest terminem uznania wpłaty na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem
terminu składania ofert. 7.3 Wadium może też być wnoszone w poręczeniach bankowych lub
poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest
zawsze poręczeniem pieniężnym, gwarancjach bankowych, gwarancjach ubezpieczeniowych,
poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy 9.11.2000 r.
o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 299). 7.4
Dokumenty, o których mowa w pkt. 7.3, Wykonawca zobowiązany jest złożyć w oryginale przed
upływem terminu składania ofert, w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., bud. 3A w pok. 310 w
Firefox https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=...
8 z 17 22.09.2020, 12:07
Dziale Finansowym. Godziny przyjęć wadium w Dziale Finansowym: 10.00-14.00. 7.5 W przypadku
składania wadium w formie gwarancji powinna ona być co najmniej gwarancją nieodwołalną,
bezwarunkową i płatną na pierwsze żądanie oraz powinna zostać sporządzona zgodnie z
obowiązującym prawem, w tym zgodnie z przepisami ustawy Pzp. 7.6 Zamawiający zwraca,
zatrzymuje oraz żąda ponownego wniesienia wadium na zasadach określonych w art. 46 ustawy
Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-02 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-02, 12:30, Sala konferencyjna STP Kabaty
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |