m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-22 , 13:34:47
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paulina Landsberg
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101
- telefon(0-22) 655 46 72
- emailp.landsberg@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa chemii gospodarczej, profesjonalnych środków czystości oraz specjalistycznego sprzętu do sprzątania w podziale na 9 zadań.
Opis zamówienia
Przedmiotem Zamówienia jest dostawa chemii gospodarczej, profesjonalnych środków czystości oraz specjalistycznego sprzętu do sprzątania w podziale na 9 zadań. Zakres Przedmiotu Zamówienia obejmuje: 1) zadanie 1 – domowa chemia gospodarcza; 2) zadanie 2 – profesjonalne środki czystości TORK; 3) zadanie 3 – specjalistyczny sprzęt do sprzątania; 4) zadanie 4 – produkty EKOLAB; 5) zadanie 5 – worki na odpady; 6) zadanie 6 – ręczniki frotte; 7) zadanie 7 – profesjonalna ochrona rąk; 8) zadanie 8 – pozostałe środki czystości; 9) zadanie 9 – profesjonalne środki myjące.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)39.83.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1zadanie 1 1500,00
2zadanie 29000,00
3zadanie 31000,00
4zadanie 41500,00
5zadanie 51000,00
6zadanie 60,00
7zadanie 70,00
8zadanie 80,00
9zadanie 91500,00
Razem 15500,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium15500,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zgodnie z pkt 5.2 - 5.5 SIWP oraz zgodnie z pkt 13.3 SIWP, tj.: 5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa: 1) formularz cenowy: a) w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 6.4.1 SIWP, tj. w formie pisemnej (w postaci papierowej) – ceny jednostkowe należy wskazać w załączniku do oferty, którego wzór stanowi załącznik nr 2A-2I do SIWP (dla każdego zadania, na które Wykonawca składa ofertę – osobny formularz), b) w przypadku złożenia oferty w sposób określony w pkt 6.4.2 SIWP, tj. w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego – ceny jednostkowe należy wskazać w formularzu oferty na platformie zakupowej Zamawiającego - Wykonawca wyceni wszystkie pozycje w danym zadaniu, określone w formularzu cenowym; 2) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWP); 3) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 4) dokument potwierdzający brak podstaw wykluczenia z powodu zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp: odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert - w przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób, o którym mowa w pkt 5.4. SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument. 5.3 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 4 SIWP, Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 5.4 Jeżeli jakiekolwiek oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 4 SIWP są ogólnodostępne w formie elektronicznej i możliwe do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazane oświadczenia lub dokumenty. 5.5 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku: 1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy; 2) oryginał, lub kopia poświadczona notarialnie, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty; 3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców; 4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja; 5) wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców; 6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie: a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (załącznik nr 3 do SIWP), b) dokument, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 4 SIWP i dołączając do wspólnej oferty; 7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielnie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 13.3 Wykonawcy w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji o której mowa w pkt 13.1 SIWP, przekazują Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (załącznik nr 4 do SIWP), o którym mowa w art. 24 ust. 11 ustawy Pzp. Wraz z oświadczeniem o przynależności do grupy kapitałowej, Wykonawcy mogą przedstawić dowody, że powiązania między nimi, nie prowadzą do zakłócenia konkurencji.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-13 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-13, 12:30, siedziba Zamawiającego
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |