m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-22 , 14:28:11
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy
- adresRakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 44-36-252
- faks
- e-mailmokotow.wzp@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.mokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dariusz Pełka
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Rakowiecka 25-27, 02-517 Warszawa
- lokal35A
- telefon(0-22) 44 36 251
- emaildpelka@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychDawid Płatos
- adresDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, Wiśniowa 37
- lokal07
- telefon(0-22) 44 36 710
- emaildplatos@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalWZP
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Mokotów m.st. Warszawy, elektronicznie - https://zamowienia.um.warszawa.pl/ albo w formie pisemnej na adres siedziby Zamawiającego
- lokal
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dokończenie budowy Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A w zakresie instalacji sanitarnych i okładzin w ramach zadania inwestycyjnego p.n.: "Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a"
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dokończenie budowy przedszkola przy ul. Maklakiewicza
9A w zakresie instalacji sanitarnych i okładzin w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9a”.
Przedmiot zamówienia obejmuje dokończenie budowy budynku przedszkola w zakresie instalacji sanitarnych i okładzin
wewnętrznych na terenie działki o nr ewid. 39 z obrębu 1-02-11 położonej przy ul. Maklakiewicza 9A. W ramach zadania
Wykonawca przebuduje i udrożni instalację kanalizacji deszczowej, sanitarnej i technologicznej oraz naprawi, przebuduje i uruchomi
instalacje wodną, hydrantową, centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, klimatyzacji SPLIT i wentylacyjną. Wykonawca w
ramach przedmiotu umowy wykona kompletną instalację solarną. Węzeł ze zbiornikami na wodę należy podłączyć do instalacji c.o.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Mokotów
Główny przedmiot (CPV)45.21.41.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.33.00.00-9
45.43.00.00-0

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-07
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium5000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy na potwierdzenie zdolności zawodowej:
W zakresie doświadczenia – wykażą, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali co najmniej dwie roboty budowlane o wartości nie mniejszej niż 300.000,00 zł brutto każda polegające na budowie lub przebudowie lub remoncie instalacji sanitarnych, obejmujących wentylację i klimatyzację, w budynku o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 1000 m2.
W przypadku podania w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu kwot w walutach obcych, Zamawiający do przeliczenia na PLN przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) z dnia opublikowania ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w dniu opublikowania ogłoszenia o zamówieniu NBP nie opublikuje informacji o średnim kursie walut, należy dokonać odpowiednich przeliczeń wg średniego kursu z pierwszego, kolejnego dnia, w którym NBP opublikuje ww. informacje).
W zakresie kwalifikacji zawodowych – wykażą osoby skierowaną przez wykonawcę do realizacji zamówienia spełniające niżej określone wymagania:
Kierownik budowy - jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia w/w warunki wykonawcy mogą spełniać łącznie.
W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach innego podmiotu, podmiot udostępniający zasób zobowiązany będzie zrealizować roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).

III. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH WRAZ Z OFERTĄ
1. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy (wzór druku załącznik nr 2 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
Dokument/-y należy złożyć:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku składania oferty elektronicznie;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.
2. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające podstawy lub brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy (wzór druku załącznik nr 3 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
Dokument/-y należy złożyć:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku składania oferty elektronicznie;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.
3. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podstaw wykluczenia wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub w art. 24 ust. 5 pkt 4 Ustawy (wzór druku załącznik nr 4 do SIWZ)
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie składa każdy wykonawca.
Dokument/-y należy złożyć:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku składania oferty elektronicznie;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.
4. Oświadczenie wykonawcy dotyczące podmiotu, na którego zasoby powołuje się wykonawca (wzór druku załącznik nr 5 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
Dokument/-y należy złożyć:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku składania oferty elektronicznie;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.
5. Oświadczenie wykonawcy potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu (wzór druku załącznik nr 6 do SIWZ).
W przypadku podmiotów występujących wspólnie oświadczenie podpisuje pełnomocnik.
Dokument należy złożyć:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku składania oferty elektronicznie;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.
6. W przypadku, gdy wykonawca polega na zdolnościach zawodowych innych podmiotów, celem udowodnienia, że będzie dysponował niezbędnym zasobem tych podmiotów w szczególności składa pisemne zobowiązanie tych podmiotów, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 7 do SIWZ).
Zamawiający wymaga aby składany dokument zawierał informacje dotyczące w szczególności:
 zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
 sposobu wykorzystania zasobu innego podmiotu przez wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
 zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia,
 czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (podwykonawstwo).
Dokument należy złożyć:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby – w przypadku składania oferty elektronicznie;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Podmiotu udostępniającego zasoby - w przypadku składania oferty pisemnie.
7. Informacja o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy (wzór druku załącznik nr 8 do SIWZ)
Dokument należy złożyć:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy – w przypadku składania oferty elektronicznie;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy - w przypadku składania oferty pisemnie.
8. Pełnomocnictwo (o ile dotyczy).
Dokument należy złożyć:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby posiadającej uprawnienia notariusza – w przypadku składania oferty elektronicznie;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy albo w notarialnie potwierdzonej kopii – w przypadku składania oferty pisemnie.

IV. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA
I INNYCH DOKUMENTÓW WYMAGANYCH W POSTĘPOWANIU - SKŁADANYCH NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO
1. Wykaz robót potwierdzający spełnienie warunku w zakresie zdolności zawodowej (wzór druku załącznik nr 10 do SIWZ).
Dokument należy złożyć w jednej z poniższych form:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
2. Dowody określające, że roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informację o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o uzasadnionym charakterze wykonawca nie może uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych form:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane;
• elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
• w oryginale w formie pisemnej lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
3. Wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia (wzór druku załącznik nr 11 do SIWZ).
Dokument należy złożyć w jednej z poniższych form:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

V. OŚWIADCZENIE O PRZYNALEŻNOŚCI LUB BRAKU PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (o której mowa w ustawie z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 369 z późn. zm.)) z innymi wykonawcami biorącymi udział w postępowaniu - wykonawca składa, bez wezwania, w terminie trzech dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (wzór druku załącznik nr 9 do SIWZ).
W przypadku składania oferty przez wykonawców występujących wspólnie oświadczenie musi złożyć każdy wykonawca.
Dokument/-y należy złożyć w jednej z poniższych form:
• w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy;
• w oryginale w formie pisemnej podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-07
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-07 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-07, 10:00, siedziba zamawiającego, pok. 35A
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |