m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-23 , 08:49:41
I Zamawiający
ZamawiającyWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie
- adresLipińska 2, 01-833 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 599 71 00
- faks(0-22) 599 71 01
- e-mailsekretariat@wcpr.pl
- adres internetowyhttp://www.wcpr.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mirosław Ciołek
- adresWarszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, Lipińska 2, 01-833 Warszawa
- lokal215
- telefon(0-22) 5997107
- emailmiroslaw.ciolek@wcpr.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa laptopów wraz z oprogramowaniem

w ramach realizacji projektu pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020
w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv:
Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym,
który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa 227 laptopów wraz z oprogramowaniem na potrzeby Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie.
Wspólny Słownik Zamówień CPV.
30213100-6 Komputery przenośne
48624000-8 Pakiety oprogramowania dla systemów operacyjnych komputerów osobistych (PC)
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Załączniku Nr 5 do niniejszej SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawAl. Zjednoczenia 34, 01-830 Warszawa
Główny przedmiot (CPV)30.21.31.00-6
Dodatkowe przedmioty (CPV) 48.62.40.00-8


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania21 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu,
2) spełniają niżej opisane warunki udziału w postępowaniu.
2. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
3. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące sytuacji ekonomicznej lub finansowej.
Zamawiający nie określa w tym zakresie żadnych warunków.
4. Warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy.
O zamówienie może się ubiegać Wykonawca, który wykonał co najmniej 1 dostawę odpowiadającą przedmiotowi zamówienia (dostawę komputerów) wykonaną w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, o wartości przynajmniej 300 000,00 zł brutto.

W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek musi spełniać w całości przynajmniej jeden Wykonawca.

Ocena spełnienia warunku udziału w postępowaniu będzie dokonywana w oparciu o złożone
przez Wykonawców oświadczenia, o których mowa w rozdziale XI na zasadzie „spełnia/nie spełnia”.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-09-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.bip.wcpr.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-09-30 godzina 09:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-09-30, 10:00, ul. Lipińska 2, 01-833 Warszawa, sala konferencyjna
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt pn. Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej
w okresie epidemii COVID-19, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój lata 2014-2020 w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług,
w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-22


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |