m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-23 , 11:17:17
I Zamawiający
ZamawiającyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o.
- adresSiedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 53-26-140
- faks(0-22) 532-61-17
- adres internetowyhttp://www.tw.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Dorota Zając
- adresTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Siedmiogrodzka 20, 01-232 Warszawa
- lokal5
- telefon(0-22) 532 60 27
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
Adres, na który należy przesyłać ofertyTramwaje Warszawskie Sp. z o.o., Biuro Zamówień Publicznych, 01-424 Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, bud.2
- lokal105
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa tarcz obrotowych kompletnych przejścia międzyczłonowego tramwaju typu 120Na.
Numer referencyjny: DWZ/84/2020
Opis zamówienia
Dostawa tarcz obrotowych kompletnych przejścia międzyczłonowego tramwaju typu 120Na, wskazanych w katalogu firmy Hübner GmbH & Co. KG – z uwzględnieniem uwag opisanych w „Dokumentacji poglądowej do tarcz obrotowych kompletnych przejścia międzyczłonowego montowanych w tramwajach typu 120 Na (stanowiącej załącznik nr 1 do rozdziału II SIWZ) oraz wymienionych w katalogu części zamiennych producenta tramwajów typu 120Na, tj. firmę Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz S.A. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz ze wskazaniem liczby sztuk wyrobów jest zawarty w rozdziale II SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawTramwaje Warszawskie Sp. z o.o. Warszawa, al. Prymasa Tysiąclecia 102, Biuro Logistyki, magazyn 222
Główny przedmiot (CPV)34.63.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-06-18
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium25000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
1. Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.
2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania, na podstawie:
a) art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp;
b) art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
3. Dokumenty i oświadczenia, które Wykonawca zobowiązany jest złożyć wraz z ofertą:
3.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia, stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu, przygotowane np. w oparciu o formularz dostępny w formie edytowalnej (w formacie .xml) zamieszczony na platformie w zakładce „Dokumenty zamówienia”;
3.2. dokumenty określające uprawnienia przedstawicieli Wykonawcy do jego reprezentacji, jeśli nie wynikają one z zapisów we właściwym rejestrze;
3.3. w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, zgodnie z art. 23 ustawy Pzp (poprzez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia rozumie się również wspólników spółki cywilnej) – pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; z pełnomocnictwa powinno wyraźnie wynikać do jakich czynności pełnomocnik jest upoważniony.
4. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, będzie zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
5. Przed udzieleniem zamówienia Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia – wykaz tych dokumentów znajduje się w sekcji VI Informacje uzupełniające.
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie sytuacji ekonomicznej i finansowej.
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie stawia warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.
Zamawiający zapłaci wynagrodzenie na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, w terminie 30 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury.
Warunki realizacji umowy:
1. Warunki realizacji umowy zostały określone w SIWZ.
2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartych w umowie w stosunku do treści oferty, na warunkach określonych w SIWZ.
Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2021
Informacje na temat procesów elektronicznych
Stosowane będą płatności elektroniczne
Informacje dodatkowe:
1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
1.1. w zakresie spełniania przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego:
1.1.1. aktualnego certyfikatu systemu zarządzania jakością, zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2015-10, ISO/TS 22163:2017 lub innego równoważnego, zgodnie z rozdziałem II SIWZ ust. 4 (wystawionego dla producenta oferowanych wyrobów).
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw wykluczenia:
2.1. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. a–c, 14 i pkt 21 ustawy Pzp (z wyjątkami określonymi w art. 133 ust. 4 ustawy Pzp);
2.2. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;
2.3. oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
2.4. oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
3. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie, Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP oraz terminy ich wystawienia zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia, przy czym:
3.1. w przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP należy złożyć dokumenty zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 1 oraz 2 lit. b albo ust. 3 ww. rozporządzenia o dokumentach (w zakresie § 7 ust. 1 pkt 1 – odpowiednio do zakresu wskazanego w ust. 2 pkt 2.1 i 2.2);
3.2. w przypadku Wykonawców mających siedzibę na terytorium RP, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium RP należy złożyć dokumenty zgodnie z § 8 ust. 1 ww. rozporządzenia o dokumentach (odpowiednio do zakresu wskazanego w ust. 2 pkt 2.1).
4. Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
5. Szczegółowe zasady składania dokumentów, w szczególności przez Wykonawców występujących wspólnie oraz zasady wykorzystania aktualnych oświadczeń lub dokumentów znajdujących się w posiadaniu Zamawiającego lub możliwych do uzyskania za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, zostały określone w SIWZ, z uwzględnieniem ustawy Pzp i rozporządzenia o dokumentach.
6. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami w niniejszym postępowaniu, w szczególności składanie ofert oraz dokumentów i oświadczeń, odbywa się przy użyciu Platformy zakupowej Zamawiającego dostępnej pod adresem https://tw.ezamawiajacy.pl, według zasad opisanych szczegółowo w rozdziale I SIWZ.
7. Termin związania ofertą określony w sekcji IV.2.6 wynosi 60 dni.
8. Przedmiotowe zamówienie jest częścią większego zamówienia udzielanego w częściach. Wartość szacunkowa całości zamówienia wynosi 3 018 504,16 PLN bez VAT.
Szacunkowa wartość zamówienia, wartość bez VAT: 2 882 330,51 PLN.
9. Szczegółowe terminy dostaw przedmiotu zamówienia wskazane są w rozdziale II SIWZ (harmonogram dostaw).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://tw.ezamawiajacy.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-13 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-13, 13:00, otwarcie on-line na kanale: https://youtu.be/0tVgILh4VjI
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |