m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-23 , 11:18:06
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Nowakowski
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal524
- telefon(0-22) 443 72 64
- emailtnowakowski@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania:
Zadanie 1. Park im. R. Kozłowskiego, Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest: Utrzymanie zieleni parkowej Dzielnicy Ursynów - z podziałem na zadania:

Zadanie 1. Park im. R. Kozłowskiego,
Zadanie 2. Park im. Jana Pawła II

Zadanie 1:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6a do SIWZ,
formularz cenowy – załącznik nr 7a do SIWZ,
wzór umowy – załącznik nr 8a do SIWZ.

Zadanie 2:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają:
szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6b do SIWZ,
formularz cenowy – załącznik nr 7b do SIWZ,
wzór umowy – załącznik nr 8b do SIWZ.

Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej

Zadanie 1:
1.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
2.Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3.Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8a do SIWZ.

Zadanie 2
1.Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.)
2.Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1040, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 będą wykonywali prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
3.Warunek, o którym mowa w ust. 2 zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji zamówienia zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na opróżnianiu koszy na odpady i koszeniu trawników.
4.Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8b do SIWZ.

ZAMÓWIENIA PODOBNE:

Zadanie 1:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Przewidywana wartość zamówień: do 593.081,51 zł netto.

Zadanie 2:
Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, polegających na pielęgnacji zieleni i utrzymaniu czystości. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej. Przewidywana wartość zamówień: do 378.546,50 zł netto.

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Zadanie 1: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych (przed terminem zakończenia umowy) wskazanych w § 8 wzoru umowy.
Zadanie 2: od dnia zawarcia umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 01.01.2021 r. do dnia 30.06.2022 r. lub do wyczerpania środków finansowych (przed terminem zakończenia umowy) wskazanych w § 8 wzoru umowy.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem: https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w .
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.

Zamawiający przeprowadzi jednoetapową aukcję elektroniczną, jeżeli zostaną złożone co najmniej 2 oferty niepodlegające odrzuceniu. Wykonawcy chcący wziąć udział w aukcji elektronicznej muszą się zalogować na platformie aukcyjnej (https://zamowienia.um.warszawa.pl). Minimalna wartość postąpienia (zad. 1: 6 000,00 PLN, zad. 2: 5 000,00 PLN). Szczegółowe informacje w pkt 23 SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.50.00.00-2
77.30.00.00-3
90.51.13.00-5
77.21.15.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zadanie 130000,00
2Zadanie 215000,00
Razem 45000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2022-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium45000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga!
Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Warunki udziału
III.1.1)
Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
III.1.2)
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali (tj. zakończyli) lub wykonują co najmniej:
a) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1:
jedną usługę/usługi świadczoną(-e) nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne), nasadzenie materiału roślinnego wraz z jego pielęgnacją oraz prace porządkowe;
b) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 2:
jedną usługę/usługi świadczoną(-e) nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne), nasadzenie materiału roślinnego wraz z jego pielęgnacją, oraz prace porządkowe.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi będzie nie krótszy niż okres 8 miesięcy, a
dowody o których mowa w pkt 11.3 lit. a SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 8 miesięcy.
W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż na jedno zadanie, za wystarczające uzna się jednokrotne wykazanie w powyższym okresie wykonaniem lub wykonywaniem usługi, to znaczy, że np. jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie 1 i 2 to może wykazać się jednokrotnie, że wykonał lub wykonuje co najmniej jedną usługę/usługi świadczoną(-e) nieprzerwanie przez okres co najmniej 8 miesięcy dla jednego Zamawiającego, której zakres obejmował co najmniej pielęgnację drzew i krzewów (w tym cięcia pielęgnacyjne), nasadzenie materiału roślinnego wraz z jego pielęgnacją oraz prace porządkowe.
Dopuszcza się wykazanie realizacji prac w ramach więcej niż jednej umowy zawartej z jednym Zamawiającym, przy czym (łączny) okres obowiązywania umów wyniósł co najmniej osiem miesięcy i usługi były świadczone w ramach umów następujących bezpośrednio po sobie;
2) dysponują osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tj.:
a) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 1:
co najmniej jedną osobą: wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie
oraz
jednym pilarzem;
b) dotyczy Wykonawców składających ofertę na zadanie 2:
co najmniej jedną osobą: wyznaczoną do kierowania pracami ogrodniczymi, posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie
oraz
jednym pilarzem.
Uwaga!
W przypadku, gdy Wykonawca będzie składał ofertę na więcej niż na jedno zadanie:
za spełnienie warunku uzna się jednokrotne wykazanie dysponowaniem osobą wyznaczoną do kierowania pracami, to znaczy np. że jeżeli Wykonawca składa ofertę na zadanie 1 i 2, to może wykazać się jednokrotnie, że dysponuje co najmniej jedną osobą posiadającą wykształcenie wyższe: ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 3 lata praktyki w zawodzie lub wykształcenie: średnie ogrodnicze lub architektura krajobrazu oraz min. 5 lat praktyki w zawodzie.
Za spełnienie warunku uzna się, w przypadku składania oferty na jedno zadanie, wykazanie dysponowania co najmniej jednym pilarzem. W przypadku składania oferty na dwa zadania warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, iż dysponuje co najmniej dwoma pilarzami.
VI.3)
Informacje dodatkowe:
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:
a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga!
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
b) wykaz osób (zgodny z załącznikiem nr 5 do SIWZ) skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
5) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas podjęcia działań interwencyjnych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-26
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-26 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-26, 13:00, Al. KEN 61 pok. nr 136 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-18


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |