m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-23 , 11:46:29
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Magdalena Śliwińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMagdalena Śliwińska
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostosowanie oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego, w budynku obróbki cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie.
Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.41.2020.MS.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane związane z dostosowaniem oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku obróbki cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, zwanego dalej „Zakładem”, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ. Zamówienie obejmuje wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego w trybie pracy auto testu. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja projektowa opracowana przez ESTO PROJEKT Marcin Płoński z siedzibą w Lublinie (20-361), ul. Wilcza 54, zwana dalej „Dokumentacją projektową”, obejmująca: a. projekt wykonawczy dostosowania oświetlenia awaryjnego ewakuacyjnego w budynku obróbki cieplnej na terenie Zakładu Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie, b. przedmiar robót, c. specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, zwaną dalej „STWiOR”. Dokumentacja projektowa stanowi załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia (Części II SIWZ). Całość robót należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, zasadami wiedzy i sztuki budowlanej oraz obowiązującymi normami w tym w szczególności zgodnie z: a. normą PN-HD 60364-5-56:2019-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-56: Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego – Instalacje bezpieczeństwa; b. normą PN-EN 1838:2013-11 Zastosowania oświetlenia – Oświetlenie awaryjne, PN-EN-50172:2005 System awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Należy uwzględnić taki sposób prowadzenia robót, który zapewni utrzymanie ciągłości pracy Zakładu, a w przypadku konieczności wprowadzenia ograniczeń w dostępie do pomieszczeń i/lub ograniczeń w utrzymaniu ciągłości pracy Zakładu należy o takich sytuacjach uprzednio informować i każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym, z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni kalendarzowych. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawił dokument potwierdzający posiadanie co najmniej przez okres obowiązywania umowy opłaconej polisy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia (odpowiedzialność deliktowa) na sumę gwarancyjną wskazaną w załączniku 2 do Opisu przedmiotu zamówienia. W związku z wprowadzonym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanem epidemii wywołanej wirusem SARS-CoV-2 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić, aby wszyscy pracownicy, w tym podwykonawcy przebywający na terenie Zakładu byli wyposażeni i stosowali wymagane przepisami prawa niezbędne środki mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby zaangażowane przez Wykonawcę lub podwykonawcę do realizacji zamówienia były zatrudnione na umowę o pracę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań publiczno-prawnych, wynikających z obowiązków pracodawcy oraz powinny zostać przeszkolone w zakresie bhp, ppoż. oraz innych przepisów zależnie od zakresu obowiązków i miejsca wykonywania usługi. Powyższy obowiązek obejmuje zatrudnienie na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób uczestniczących w realizacji zamówienia wykonujących wszystkie czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone w załączonych przedmiarach robót.


UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia i SIWZ. Zmiany zamieszczono na stronie:
http://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/17657/details
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawZakład Unieszkodliwiania Stałych Odpadów Komunalnych przy ul. Zabranieckiej 2 w Warszawie
Główny przedmiot (CPV)45.31.10.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.31.21.00-8
45.31.53.00-1
45.41.00.00-4
45.44.21.00-8
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w ciągu ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali co najmniej dwie roboty budowlane polegające na montażu i uruchomieniu w budynkach przemysłowych i magazynowych* lub handlowo-usługowych* instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego o wartości nie mniejszej niż 150 000 zł brutto – dla każdej z robót. * Klasyfikacja obiektów budowlanych zgodnie z Polską Klasyfikacją Obiektów Budowlanych według Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. (DZ.U. Nr 112, poz. 1316) wraz ze zmianami z 2002 r. (Dz. U. Nr 18, poz. 170).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe: Uwaga! Numeracja przeniesiona z SIWZ: 7.1.4. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 7.1.4.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 7.1.4.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 7.1.4.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 7.1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). 5.23. Dokument, o którym mowa w pkt 7.1.4. SIWZ Wykonawca może złożyć w formie pisemnej (papierowej) opatrzony własnoręcznym podpisem przez podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega lub w postaci elektronicznej opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym za pomocą Platformy lub na adres poczty elektronicznej wskazany w pkt 5.2.2. i pkt 5.14 SIWZ. Jeżeli dokument jest składany jako kopia, wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem wymaga własnoręcznego podpisu przez podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega, a w przypadku kopii elektronicznej wymagane jest poświadczenie za zgodność z oryginałem dokonane przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego podmiotu, na którego zdolnościach Wykonawca polega, chyba że Wykonawca posiada pełnomocnictwo do dokonania ww. poświadczenia za zgodność z oryginałem udzielone przez podmiot, na którego zdolnościach Wykonawca polega.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty (w takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów wskazanych na wstępie). Wykaz powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w pkt 6.2.2. SIWZ i sporządzony wg wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. Jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę dokumenty będą budziły wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu na rzecz którego roboty budowlane były wykonane o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Uwaga! Numeracja przeniesiona z SIWZ: 7.1. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą: 7.1.1. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ; 7.1.2. aktualne na dzień składania ofert oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ; 7.1.3. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej); 7.1.4. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności: 7.1.4.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, 7.1.4.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia, 7.1.4.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia, 7.1.4.4. czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia). 7.2. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Ponadto oferta powinna składać się z: 11.5.1. wypełnionego Formularza oferty – wg wzoru określonego w Części III SIWZ; 11.5.2. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt. 11.14.3. SIWZ; 11.5.3. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt. 7.1. SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Termin realizacji20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-19
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/17657/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-19 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-19, 11:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Uwaga numeracja przeniesiona z SIWZ: 5.1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet, z uwzględnieniem pkt 5.2. SIWZ. W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawców ofert i innych dokumentów w postaci elektronicznej Zamawiający dopuszcza ich złożenie w sposób tradycyjny zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz postanowieniami niniejszej SIWZ. 5.2. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się: 5.2.1. w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy, tj. wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje mogą być przekazywane w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy. Złożenie oferty wraz z załącznikami w postaci elektronicznej Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie, gdy zostanie opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym oraz zostanie złożona za pomocą Platformy (Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej, o którym mowa w pkt 5.2.2.). Zamawiający może komunikować się z Wykonawcami za pomocą Platformy; 5.2.2. w formie elektronicznej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jedn. Dz. U. z 2019, poz. 123) innych niż Platforma, tj. dokumenty elektroniczne, oświadczenia, elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń, za wyjątkiem ofert, które zgodnie z pkt 5.2.1. SIWZ w formie elektronicznej mogą być składane wyłącznie za pomocą Platformy, należy przekazywać na adres poczty elektronicznej email: bzp@mpo.com.pl w formie zgodnej z postanowieniami SIWZ. Zamawiający może również komunikować się z Wykonawcami za pomocą poczty elektronicznej; 5.2.3. za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (tekst jedn. Dz. U. z 2018, poz. 2188 ze zm.), osobiście, za pośrednictwem posłańca, z uwzględnieniem postanowień SIWZ. 5.3. Dokumentacja postępowania została opublikowana na Platformie. Wszelkie informacje dotyczące niniejszego postępowania (przewidziane ustawą) będą udostępnianie na Platformie. W celu zapoznania się z dokumentacją postępowania: 5.3.1. przed upływem terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie zakładkę „Aktualne”, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania. 5.3.2. po upływie terminu składania ofert Wykonawca w menu po lewej stronie wybiera zakładkę „Lista Przetargów Pzp”, następnie odpowiednią zakładkę, wyszukuje przedmiotowe postępowanie i klika w wybrany link, przechodząc do obszaru postępowania. 4.12. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcy lub podwykonawcom. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w Części III SIWZ – Formularz oferty części zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę firm podwykonawców, jeżeli są znane. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. Dokładne informacje dotyczące podwykonawstwa określone zostały w Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. 9. Oferta wspólna 9.1. Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia (konsorcja i spółki cywilne) ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 9.2. Oryginał pełnomocnictwa lub kopii potwierdzonej notarialnie powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie postępowania, którego dotyczy i zakresu umocowania pełnomocnika. 9.3. Podpisy na pełnomocnictwie muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców. W przypadku, gdy upoważnienie osób podpisujących pełnomocnictwa nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą Wykonawca udowodni upoważnienie tych osób w szczególności przedstawiając stosowne pełnomocnictwa. Dokument pełnomocnictwa winien zostać złożony w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie. W przypadku pełnomocnictwa złożonego w formie elektronicznej podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem złożone muszą być za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 9.4. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (spółki cywilne/konsorcja), żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy. 9.5. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy członek konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej) składających ofertę wspólną musi wykazać brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy, w tym celu każdy z członków konsorcjum/wspólnik spółki cywilnej wypełnia oświadczenie – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. 9.6. Oświadczenia lub formularze sporządzone zgodnie z załączonymi do SIWZ wzorami, składa i podpisuje w imieniu wszystkich Wykonawców Pełnomocnik lub wszyscy Wykonawcy wpisując w miejscu przeznaczonym na podanie nazwy i adresu Wykonawcy, nazwy i adresy wszystkich Wykonawców składających ofertę wspólną. 9.7. W odniesieniu do warunków określonych w pkt 6.2.2. SIWZ wymagania te muszą być spełnione wspólnie przez Wykonawców, tj. w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek określony w pkt 6.2.2. SIWZ musi być spełniony co najmniej przez jednego z nich. 9.8.Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt 7.1.1., pkt 7.2. SIWZ każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (każdy uczestnik konsorcjum oraz wspólnik spółki cywilnej) składa indywidualnie. 9.9. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonują wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. W przypadku oświadczeń i dokumentów składanych elektronicznie podpis i poświadczenie za zgodność z oryginałem muszą być złożone za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 9.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty. 9.11. Jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, przedstawienia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy niniejsze postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w języku polskim.
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt. 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – Części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.
IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)Tak
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium: Nie
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Tak
adres
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie, na adres: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, Zespół Zamówień Publicznych, pok. 11
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |