m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-23 , 15:22:46
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia Skarbu Państwa
- adresProsta 69, 00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 551-21-00
- faks(0-22) 551-21-01
- e-mailzmsp@warszawa.org.pl
- adres internetowyhttp://www.zmsp.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Zbigniew Małkowski
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal561
- telefon(0-22) 5512180
- emailzbigniew.malkowski@zmsp.org.pll
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAneta Czapla
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal534
- telefon(0-22) 8298797
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalV p
Adres, na który należy przesyłać ofertyZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalV p
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji/ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy położonych na terenie m.st. Warszawy”

Opis zamówienia
1) Przedmiot zamówienia

1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne wykonywanie operatów szacunkowych dla potrzeb aktualizacji / ustalenia opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych (lub ich części) położonych na terenie m.st. Warszawy, stanowiących własność Skarbu Państwa, którymi gospodaruje Prezydent m.st. Warszawy.
Łączna ilość nieruchomości – 754szt.
2. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.
CZĘŚĆ I obejmuje :
- zadanie nr 1.: 231 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach m.st. Warszawy: Bemowo, Bielany, Wola, Ochota ,Żoliborz, Wilanów, Mokotów, Ursynów,
- zadanie nr 2: 191 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach m.st. Warszawy : Śródmieście , Białołęka, Praga Południe, Północ, Rembertów.
CZĘŚĆ II obejmuje:
- zadanie nr 3.: 171 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicach m.st. Warszawy Targówek ,Ursus, Wawer.
- zadanie nr 4.: 161 sztuk operatów szacunkowych nieruchomości zlokalizowanych w dzielnicy m.st. Warszawy : Włochy.

3. Szczegółowe oznaczenie nieruchomości wchodzących w skład poszczególnych zadań
wskazanych w pkt 2 opisane zostało w załączniku Nr 1 od istotnych warunków umowy , stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ .

2) Warunki realizacji przedmiotu zamówienia


1. Operaty szacunkowe, o których mowa w ust. 1 będą realizowane na podstawie
jednostkowych zleceń. Wzór zlecenia stanowi Załącznik Nr 2 od istotnych warunków umowy , stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ .
2. W przypadku zmiany danych ewidencyjnych nieruchomości gruntowych będących przedmiotem umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich uwzględnienia przy realizacji zamówienia.
3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania zmian w załączniku nr 1 do umowy,
w przypadku wystąpienia zmian w stanie prawnym uzasadniających odstąpieniem sporządzenia wyceny danej nieruchomości. Wykonawca zrzeka się w stosunku do Zamawiającego roszczeń z tego tytułu.
4. Wykonawca zamierzający powierzyć podwykonawcom realizację jakiegoś części przedmiotu zamówienia zobowiązany jest wskazać część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom ( ilość operatów szacunkowych i w skład jakiego zadania wchodzą )oraz podać firmy podwykonawców w składanej ofercie.
5. Brak informacji, o której mowa w pkt 7, będzie uznany za stwierdzenie samodzielnego wykonania zamówienia przez Wykonawcę, który złożył ofertę.
6. Powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.
7. W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy (dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu) Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
8. Operaty szacunkowe muszą być wykonane zgodnie z:
a) ustawą z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 65 ze zm.)
b) rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 21 września 2004r. w sprawie wyceny nieruchomości i sporządzania operatu szacunkowego (Dz. U. z 2004r. Nr 207, poz.2109 ze zm.)
c) ustawą z dnia 23.04.1964 r Kodeks Cywilny (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 ze zm.)
d) innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie.
9. Operaty szacunkowe powinny zawierać dodatkowo:
a) zestawienie transakcji nieruchomości przyjętych do porównań, z podaniem numeru działki, powierzchni i obrębu,
b) zdjęcia wycenianej nieruchomości,
c) wyrys z mapy zasadniczej z zaznaczonymi granicami nieruchomości wycenianej.
d) protokół z wizji lokalnej wycenianej nieruchomości,
e) informację z ewidencji gruntów dotyczącą wycenianej nieruchomości gruntowej
f) informację z badania księgi wieczystej prowadzonej dla wycenianej nieruchomości w szczególności z działu III,
g) inne treści wymagane Powszechnymi Krajowymi Zasadami Wyceny Wyd. PFSRM – Standard KSWP 3
10. Operaty szacunkowe winny być sporządzone w 2 egzemplarzach dla każdej nieruchomości oddzielnie.

3) Realizacja zamówienia nastąpi do dnia 21.12.2020r. przy czym złożenie operatów nastąpi w terminach określonych w zleceniu o którym mowa w §1 pkt. 4 jednak nie później niż do dnia 23.11.2020r.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.31.90.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-21
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium7000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Brak wymagań
1.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.

Wniosą wadium w kwocie 7 700,00 zł.

1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa.
Jednostka przystępująca do przetargu zobowiązana jest posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponować potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonywania zamówienia, co musi być udokumentowane ( przedłożyć referencje ) wykonaniem:
- co najmniej 100 wycen nieruchomości gruntowych dla potrzeb aktualizacji opłat za użytkowanie wieczyste w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem referencji uzyskanych w latach ubiegłych od Zamawiających potwierdzających należyte wykonanie wycen.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek
musi spełniać przynajmniej jeden z nich
oraz
- na potwierdzenie spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia Wykonawca:
a) wykaże, że dysponuje osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, w tym co najmniej:
 jedną osobą, która podczas realizacji zamówienia posiada uprawnienia zawodowe w zakresie szacowania nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r., o gospodarce nieruchomościami.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
gwarancja40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-01
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zmsp.bip.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-01 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-01, 12:30, siedziba Zamawiającego w sali konferencyjnej, piętro I
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-23


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |