m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-24 , 08:35:21
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy
- adresIrysowa 19, 02-660 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 853-57-56
- faks(0-22) 849-47-12
- e-mailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Marzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarzenna Niecikowska
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
- telefon(0-22) 549 37 27
- emailzamowienia@zgnmokotow.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy, Irysowa 19, 02-660 Warszawa
- lokal34
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie dokumentacji odtworzeniowej – inwentaryzacji technicznej w branży budowlanej dla budynku przy ul. Krasickiego 16A – działka nr 39 z obrębu 1-02-15 w Warszawie

Opis zamówienia
3.1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej dla budynku przy ul. Krasickiego 16A w Warszawie zgodnie z uszczegółowieniem, stanowiącym ROZDZIAŁ IV SIWZ. - w wersji elektronicznej w programie AutoCAD i PDF– na płycie CD-R.


3.2. Szczegółowe określenie zakresu wykonania inwentaryzacji ze wskazaniem branż w jakich ma być wykonana inwentaryzacja oraz uszczegółowieniem zakresu prac inwentaryzacyjnych w określonej branży dla budynku przy ul. Krasickiego 16A w Warszawie, zawiera Rozdział IV SIWZ.

3.3. Inwentaryzację odtworzeniową w branży budowlanej, należy wykonać w skali 1:100 w trzech egzemplarzach oraz - w wersji elektronicznej w programie AutoCAD i PDF– na płycie CD-R.

3.4. Przedmiot zamówienia, oprócz zakresu ustalonego w Środowiskowych Zasadach Wycen Prac Projektowych 2016 r., część graficzna inwentaryzacji musi obejmować dodatkowo:
3.4.1. branża budowlana:
3.4.1.1. rzuty każdej kondygnacji łącznie z piwnicami, strychem z więźbą dachową (z wyłączeniem stropodachów nieprzełazowych), rzut połaci dachowej z naniesieniem spadków połaci, kominów, wylotów kanałów wraz ze wszystkimi elementami na połaciach (obróbki blacharskie) oraz przekrój pionowy widoku elewacji.
Rzuty wszystkich pomieszczeń winny być kompletne, zwymiarowane (w tym wysokość), mieć numerację lokali zgodną z istniejącą oraz tabelaryczne zestawienia wielkości powierzchni użytkowej z podaniem numeru lokalu, pomieszczenia i jego funkcji, oznaczenie numeryczne kondygnacji, na której położone są lokale i pomieszczenia, adres nieruchomości i numer klatki schodowej.
Na rzutach poszczególnych kondygnacji należy zaznaczyć kierunek północy oraz wykonać tabelaryczne zestawienie, o którym mowa wyżej, obejmujące wykaz powierzchni poszczególnych pomieszczeń zbilansowany dla każdego lokalu i całej kondygnacji. Niezależnie od tego należy wykonać bilans powierzchni dla całego budynku zawierający zestawienie wszystkich lokali i pomieszczeń, powierzchnię każdego lokalu i pomieszczenia oraz sumaryczną powierzchnię wszystkich lokali i pomieszczeń znajdujących się w budynku.
Ponadto na każdym rzucie należy nanieść wszystkie wloty i kanały kominowe, do których są włączone pomieszczenia oraz przybory sanitarne i gazowe. Kominy i kanały ponumerowane wg opinii kominiarskich Administratora budynku. Wyliczenie powierzchni winno być zgodne z zasadami normy PN-70/B-02365 z zastrzeżeniem, że do obliczeń należy przyjmować rzeczywiste wymiary (bez powiększania ich o grubość tynku). W części opisowej dokumentacji należy przywołać zasady pomiaru wg PN 70/B-02365 z opisanym wyżej zastrzeżeniem.
3.4.1.2. zwymiarowany przekrój poprzeczny budynku podający konstrukcję nośną i wykończenie stropów, więźbę dachową, pokrycie oraz przekrój przez klatkę schodową, rzędne wysokościowe stropów i kominów,
3.4.1.3. w przypadku potrzeby wykonania w danym budynku inwentaryzacji branżowych Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo wykonać podkłady dla inwentaryzacji branżowych,
3.4.1.4. w przypadku wykonywania wyłącznie w danym budynku inwentaryzacji branżowych, Wykonawca jest zobowiązany wykonać inwentaryzację dla tych celów we własnym zakresie,
3.4.1.5. inwentaryzacja budynku w części opisowej musi zawierać charakterystyczne dane takie jak: powierzchnia zabudowy; kubatura wg PN 70/B-02365; całkowita powierzchnia użytkowa; opis techniczny obejmujący co najmniej: ilość kondygnacji, konstrukcję ścian, stropów, schodów, balkonów, stropodachu, więźby dachowej, informacje dotyczące wszystkich instalacji,
3.4.1.6. Wykonawca we własnym zakresie uzyska aktualną odbitkę zasadniczej mapy miasta przedstawiającą sytuację uzbrojenia podziemnego terenu (nakładka S+U) nieruchomości w skali 1:500, po podpisaniu umowy. Wykonawca będzie zobowiązany dołączyć kopię ww. odbitki do każdego egzemplarza wykonywanej dokumentacji, a oryginał do branży budowlanej (lub do innej, jeżeli nie jest wykonywana branża budowlana).

3.5. Wyceny w ofertach muszą zostać oparte wyłącznie o cennik Środowiskowych Zasad Wycen Prac Projektowych 2016 r., przyjmując do wszystkich obiektów wyłącznie II kategorię trudności i dane z tabeli 160.2, 161.2 wyłącznie z kolumny „od”.

3.6. Zakres usług winien być nie mniejszy niż określony w ww. cenniku i w SIWZ.

3.7. Wszelkie materiały pomocnicze organizujące pracę oraz dostęp do pomieszczeń Wykonawca zobowiązany jest uzyskać własnym sumptem i staraniem.

3.8. Przekazany przez Wykonawcę przedmiot umowy zostanie sprawdzony przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zgłosi zastrzeżeń do przedmiotu umowy, w ciągu 14 dni roboczych zostanie spisany bezusterkowy protokół odbioru. W przeciwnym razie Zamawiający zgłosi Wykonawcy usterki, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć w ciągu 3 dni roboczych, co będzie skutkowało naliczeniem kar umownych (zgodnie zapisem z § 13 ust. 1 lit. b Istotnych postanowień umowy – Rozdział III SIWZ).

3.9. Wykonawca musi się zobowiązać do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 2 % wartości oferty częściowej brutto, na zasadach określonych w pkt. 21 SIWZ.

3.10. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ, mają być wykonane zgodnie z:
3.10.1. warunkami wynikającymi z przepisów technicznych i Prawa budowlanego,
3.10.2. wymogami wynikającymi z Polskich Norm w sposób czytelny i jednoznaczny z podaniem legendy indywidualnych oznaczeń graficznych,
3.10.3. zasadami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., Nr 81, poz. 462), m. in. winna być trwale oprawiona.
3.10.4. zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i sztuką budowlaną,
3.10.5. uszczegółowieniami określającymi zakres wykonania zawartymi w Rozdziałach IV i V SIWZ.

3.11. Wykonawca musi udzielić gwarancji na wykonany przez siebie przedmiot zamówienia na czas minimum 36 miesięcy od daty odbioru. Warunki gwarancji zawierają Istotne postanowienia umowy stanowiące Rozdział III SIWZ.

3.12. Czynności, o których mowa w pkt. 3.1. SIWZ, mają być wykonane zgodnie z warunkami wynikającymi z Istotnych postanowień umowy stanowiących Rozdział III SIWZ.
3.12.1. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian postanowień niniejszej umowy, w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy w razie:
3.12.1.1. dokonywania zmian przewidzianych w SIWZ w postaci jednoznacznych postanowień umownych, określających zakres zmian, w szczególności możliwość zmiany terminu wykonania, wynagrodzenia Wykonawcy i charakteru oraz warunków ich wprowadzenia i tak w przypadku:
3.12.1.1.1. zmiany regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie zawarcia umowy i mających wpływ na treść umowy wraz ze skutkami takiej zmiany regulacji prawnych,
3.12.1.1.2. powierzenia Podwykonawcy wykonania całości bądź części Przedmiotu zamówienia w zakresie i na warunkach wynikających z umowy między Wykonawcą a Podwykonawcą zaakceptowanej przez Zamawiającego lub zmiany Podwykonawcy w sytuacji, gdy z przyczyn, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia z nim umowy dotyczącej wykonywania Przedmiotu zamówienia, koniecznym będzie dla prawidłowego jego wykonania posłużenie się przez Wykonawcę nowym Podwykonawcą, który będzie realizował część lub cały zakres prac powierzony uprzednio innemu Podwykonawcy. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 a ust. 4 ustawy, Wykonawca jest obowiązany wykazać
Zamawiającemu, iż proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spełnia je w stopniu nie mniejszym niż
wymagany w trakcie postępowania o udzielenie
zamówienia i nie podlega wykluczeniu z
postępowania;
3.12.1.1.3. zmiany zakresu części Przedmiotu zamówienia powierzonego Podwykonawcom wynikającej z aneksów do umów zawartych przez Wykonawcę z Podwykonawcami i zaakceptowanych przez Zamawiającego w przypadku wykonywania Przedmiotu zamówienia z udziałem Podwykonawców.
3.12.1.1.4. W przypadku wystąpienia niekorzystnych
warunków polegających na wydłużeniu się
terminu uzgodnień, które zgodnie z umowa
należą do Wykonawcy uniemożliwiających
prowadzenie prac projektowych, termin realizacji
prac, określony w umowie może ulec zmianie.
Zostanie on wydłużony maksymalnie o okres, w
którym prowadzenie prac z przyczyn wskazanych
w zd. 1. nie jest możliwe.
3.12.1.1.5. zmiany terminu realizacji przedmiotu zamówienia w następstwie wydłużających/wykraczających poza ustawowe terminy procedur administracyjnych oraz innych terminów spraw urzędowych, mających wpływ na termin realizacji przedmiotu zamówienia.
3.12.1.1.6. zmiany osób uczestniczących w realizacji przedmiotu zamówienia, przy czym warunkiem dokonania takiej zamiany jest posiadanie przez nowo wskazane osoby wymaganych uprawnień, kwalifikacji i doświadczenia zgodnego z warunkami określonymi w tym zakresie w SIWZ;
3.12.1.2. zaistnienia konieczności wykonania przez Wykonawcę usług dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym (przedmiotem zamówienia), o ile stały się niezbędne, a ponadto spełnione są łącznie następujące warunki:
3.12.1.2.1. zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z
powodów ekonomicznych lub technicznych, w
szczególności dotyczących zamienności lub
interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji
zamówionych w ramach zamówienia
podstawowego (przedmiotu zamówienia);
3.12.1.2.2. zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną
niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla
Zamawiającego;
3.12.1.2.2. wartość każdej kolejnej zmiany umowy nie przekroczy 50% wartości umowy,
3.12.1.3. gdy zmiana umowy spowodowana jest okolicznościami, których Zamawiający działając z należytą starannością nie mógł przewidzieć i jednocześnie ich wartość nie przekracza 50% wartości przedmiotu zamówienia.
3.12.1.4. gdy Wykonawcę ma zastąpić inny podmiot:
3.12.1.4.1. na podstawie postanowień umownych, o których
mowa w pkt. 3.12.1.1. SIWZ,
3.12.1.4.2. w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy podmiot spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy;
3.12.1.4.3. w wyniku przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców, o ile Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia z udziałem podwykonawców,
3.12.1.5. zmian – niezależnie od ich wartości, jeżeli nie są one istotne w rozumieniu art. 144 ust. 1e ustawy;
3.12.1.6. łączna wartość zmian jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy i jest mniejsza niż 10 % wartości przedmiotu zamówienia;
3.12.2. Dokonanie zmiany wskazanej w pkt. 3.12.1.1.4. lub 3.12.1.1.5.
SIWZ wymaga złożenia przez Wykonawcę na piśmie wniosku
wskazującego, z jakich powodów nastąpić ma wydłużenie terminu
wykonania przedmiotu umowy i o jaki czas. Wykonawca złoży
wniosek najpóźniej w ciągu 3 dni od zaistnienia okoliczności, o
których mowa w zd. 1 pkt. 3.12.1.1.4. lub 3.12.1.1.5. SIWZ.
Wniosek złożony po terminie wskazanym w zdaniu poprzednim
Zamawiający pozostawi bez rozpoznania.
3.12.3. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.12.1.2., 3.12.1.3. oraz 3.12.1.4.2. SIWZ Zamawiający nie wprowadzi kolejnych zmian umowy w celu uniknięcia stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
3.12.4. W przypadkach, o których mowa w pkt. 3.12.1.1., 3.12.1.3. i 3.12.1.6. SIWZ zmiany postanowień umowy nie mogą prowadzić do zmiany charakteru umowy.
3.12.5. Wynagrodzenie dla Wykonawcy za wykonanie usług mieszczących się w zakresie, o którym mowa w pkt. 3.12.1.2, 3.12.1.3. i 3.12.1.6. SIWZ obliczone będzie wg zasad przyjętych w niniejszej umowie i kwot zawartych w ofercie.

3.13. Cena z VAT podana w ofercie uwzględniać musi podatek VAT wg stawki obowiązującej w dacie składania oferty.

3.14. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

3.15. Wynagrodzenie ostateczne - ryczałt – za wykonany pełen zakres prac – musi obejmować łącznie wynagrodzenie podstawowe, podatek VAT oraz uzyskane przez Wykonawcę własnym kosztem i staraniem wszelkie niezbędne materiały, uzgodnienia itp. o ile będą konieczne.

3.16. Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Europy
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016) Zamawiający informuje,
iż:
1) administratorem danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę będzie
Miasto Stołeczne Warszawa Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy, ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa,
2) kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: iod@zgnmokotow.waw.pl,
3) Udostępnione przez Wykonawcę dane osobowe przetwarzane będą w celu
wyboru Wykonawcy w niniejszym postępowaniu i realizacji umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,
jednakże dane mogą być udostępniane przez Zamawiającego podmiotom
upoważnionym do uzyskania informacji na podstawie przepisów ustawy z dnia
6 września 2011 r. o dostępie do informacji publicznej, a także w celu
wypełnienia ciążących na Zamawiającym obowiązków wynikających z przepisów
ustawy Prawo zamówień publicznych,
4) odbiorcami danych osobowych udostępnionych przez Wykonawcę na podstawie
niniejszej umowy będą podmioty uczestniczące w postępowaniu zmierzającym
do wyboru Wykonawcy i zawarcia umowy o udzielenie zamówienia publicznego,
a następnie jej realizacji, a także podmioty upoważnione zgodnie z powołanymi w
pkt 3 aktami prawnymi oraz podmioty przeprowadzające kontrolę wykonania
umowy i wypełniania przez Zamawiającego jego obowiązków statutowych;
5a) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty
w niniejszym postępowaniu przechowywane będą przez okres niezbędny do
realizacji celów wyboru Wykonawcy oraz do celów archiwalnych w interesie
publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego
oferta nie zostanie wybrana.
5b) dane osobowe udostępnione przez Wykonawcę na podstawie złożonej oferty w
niniejszym postępowaniu i podpisanej umowy w niniejszym postępowaniu
przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celów wyboru
Wykonawcy, realizacji umowy oraz do celów archiwalnych w interesie
publicznym, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez
przepisy powszechnie obowiązującego prawa. - dotyczy Wykonawcy, którego
oferta zostanie wybrana i zostanie podpisana umowa.
6) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na
podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu ma prawo do żądania od administratora dostępu do
nich, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawie
do przenoszenia danych
7) każda osoba, której dane osobowe zostaną przez Wykonawcę udostępnione na
podstawie złożonej oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w
niniejszym postępowaniu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
8) podanie danych osobowych wynika z przepisów ustawy PZP i jest konieczne do
zawarcia i realizacji umowy.
3.16.1. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania wszystkich osób,
których dane osobowe zostaną przez niego udostępnione na podstawie złożonej
oferty w niniejszym postępowaniu i umowy zawartej w niniejszym
postępowaniu, o celu przetwarzania tych danych oraz zobowiązany jest do
uzyskania zgody tych osób na przetwarzanie ich danych osobowych oraz
powierzenie ich przetwarzania na potrzeby złożenia oferty w niniejszym
postępowaniu i zawarcia umowy w niniejszym postępowaniu oraz jej realizacji
Zamawiającemu.
3.16.2. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w swojej działalności RODO.

3.18. Klasyfikacja wg CPV: Opis według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 71.25.10.00-2 usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków.


4. Oferty częściowe.

4.1. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę.

4.2. Wzór formularza oferty zamieszczony jest w Rozdziale II niniejszej specyfikacji.

4.3. Wykonawca złoży tylko jedną ofertę, zawierającą jedną, jednoznacznie opisaną propozycję.

4.4. Ofertę, której treść musi odpowiadać treści SIWZ, należy sporządzić w języku polskim, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej, i opatrzyć kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej.
UWAGA!!!
Sporządzenie i złożenie oferty wymaga rejestracji konta wykonawcy w systemie Marketplanet OnePlace (https:/(oneplace.marketplanet.pl). Czas weryfikacji danych od złożenia wniosku o rejestrację do aktywacji konta może wynosić do dwóch dni roboczych.
Rejestracja konta wykonawcy nie stanowi zobowiązania do złożenia oferty.
Po zarejestrowaniu i aktywacji konta wykonawca sporządza ofertę poprzez wypełnienie zdefiniowanego w systemie Formularza oferty. Sporządzoną ofertę należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym w systemie i złożyć (wysłać) w systemie.
Wykonawca składa ofertę wraz z wymaganymi oświadczeniami i dokumentami. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.

4.5. Oferty powinny być złożone elektronicznie.

5. Oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

6. Zamówienia podobne, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień podobnych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawW budynku bprzy ul. Krasickiego 16A w Warszawie na terenie Dzielnicy Mokotów
Główny przedmiot (CPV)71.25.10.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania30 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
8. Warunki udziału w postępowaniu:

8.1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
- nie podlegają wykluczeniu;
- spełniają warunki udziału w postępowaniu.

8.1.1. Ad. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Nie dotyczy w przedmiotowym postępowaniu.

8.1.2. Ad. sytuacji ekonomicznej lub finansowej:
W celu wykazania spełnienia warunku posiadania sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wykonawca winien wykazać się posiadaniem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia w wysokość sumy gwarancyjnej nie mniejszej niż 20.000,00 zł.

8.1.3. Ad. zdolności technicznej lub zawodowej:
W celu wykazania spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej zapewniającej wykonanie zamówienia wykonawca winien wykazać, że:
8.1.3.1. wykonał należycie, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje (w ramach umowy lub umów) usługi polegające na wykonaniu dokumentacji projektowej lub odtworzeniowej w formie inwentaryzacji technicznej o wartości nie mniejszej niż 20.000,00 zł brutto.
W przypadku wykazania doświadczenia usługami wykonywanymi Zamawiający żąda, żeby Wykonawca wykazał, nie później niż na dzień składania ofert wykonanie części usług dla w/w usług o wartości 20.000,00 zł brutto.

8.1.3.2. dysponuje osobami do wykonania zamówienia tj. że dysponuje osobami, które posiadają doświadczenie i stosowne uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności architektonicznej bez ograniczeń, właściwej do wykonania przedmiotu zamówienia lub odpowiadające ww. w przypadku uprawnień wydanych przed dniem 30.12.1994 r., oraz aktualne zaświadczenie o wpisaniu na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego.

8.2. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.
8.2.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców (w ramach oferty wspólnej w rozumieniu art. 23 ustawy) pod warunkiem, że żaden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13–23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, a taka oferta spełniać będzie następujące wymagania:
8.2.1.1. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Konsorcjum jest zobowiązane do łącznego spełnienia takich samych warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia, jak wykonawcy występujący samodzielnie tj.: przy ocenie spełnienia warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy, zamawiający będzie brał pod uwagę: łączny potencjał techniczny i kadrowy wykonawców ich łączne kwalifikacje oraz łączną sytuację ekonomiczną i finansową przy czym:
8.2.1.1.1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w pkt. 8.1.2. SIWZ zostaną spełnione wyłącznie wtedy gdy jeden z Wykonawców będzie posiadał polisę w pełnej wysokości sumy gwarancyjnej wymaganej przez Zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ
8.2.1.1.2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia warunki, o których mowa w
pkt. 8.1.2.1. SIWZ, zostaną spełnione wyłącznie wtedy,
gdy co najmniej jeden z Wykonawców wykaże się
wykonaniem wymaganych usług, zgodnie z
postanowieniem pkt. 8.1.2.1. SIWZ samodzielnie. W takim
przypadku będzie ten Wykonawca zobowiązany do
samodzielnego wykonania przedmiotowego zamówienia.

8.2.2. Oryginał pełnomocnictwa lub inny dokument (np. umowa konsorcjum, spółki cywilnej) sporządzony zgodnie z pkt. 9.7. SIWZ powinien być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazanie:
8.2.2.1. postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy;
8.2.2.2. wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia wymienionych z nazwy z określeniem adresu siedziby;
8.2.2.3. ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania;
8.2.3. Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą być złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców.
8.2.4. Każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składających ofertę wspólną musi wykazać, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i że nie podlega wykluczeniu na podstawie przepisów, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. W tym celu każdy z Wykonawców (każdy członek konsorcjum) składa oświadczenia, na załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do wzoru Formularza oferty, który stanowi Rozdział II SIWZ.
8.2.5. Każdy z uczestników oferty wspólnej indywidualnie przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy zgodnie z wymogiem, o którym mowa w pkt. 9.2. SIWZ.
8.2.6. Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienia zostanie wybrana, zamawiający będzie żądał przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych podmiotów. Zamawiający wymaga, aby Konsorcjant, na podstawie zdolności którego Konsorcjum spełnia warunek posiadania zdolności, wykonywał roboty objęte przedmiotem zamówienia.
8.2.7. W przypadku złożenia oferty wspólnej Wykonawcy solidarnie odpowiadać będą za wykonanie zamówienia.
8.2.8. Kopie dokumentów dotyczące Wykonawcy (członka konsorcjum) muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez tego Wykonawcę, którego one dotyczą.
8.2.9. Pozostałe kopie dokumentów, inne niż wymienione w pkt. 8.2.8. SIWZ, muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez Pełnomocnika lub wszystkich Wykonawców zgodnie z zapisami pkt. 1.1.2. i 9.7. SIWZ.
8.2.10. Wszelka korespondencja prowadzona będzie przez Zamawiającego wyłącznie z Pełnomocnikiem, którego adres należy wpisać w formularzu oferty.

8.3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków, o których mowa w pkt. 8.1. SIWZ, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

8.4. Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa w
pkt. 8.3. SIWZ, wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:
8.4.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów
udowodni zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował
niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych
zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.
8.4.1. Zamawiający oceni, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 13–22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
8.4.2. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
8.4.4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą w skutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.
8.4.5. Jeżeli zdolność techniczna lub zawodowa lub sytuacja ekonomiczna lub finansowa, podmiotu, o którym mowa w pkt. 8.3. SIWZ, nie potwierdzają spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczania, zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego:
8.4.5.1. zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami;
8.4.5.2. zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.

8.5. Podstawy wykluczenia:
8.5.1. Z postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę, który podlega wykluczeniu na zasadach określonych w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy.
8.5.2. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 13 i 14 oraz 16–20 lub ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy, może przedstawić dowody na to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności, w szczególności udowodnić naprawienie szkody wyrządzonej przestępstwem lub przestępstwem skarbowym, zadośćuczynienie pieniężne za doznaną krzywdę lub naprawienie szkody, wyczerpujące wyjaśnienie stanu faktycznego oraz współpracę z organami ścigania oraz podjęcie konkretnych środków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które są odpowiednie dla zapobiegania dalszym przestępstwom lub przestępstwom skarbowym lub nieprawidłowemu postępowaniu wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje się, jeżeli wobec wykonawcy, będącego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem sądu zakaz ubiegania się o udzielenie zamówienia oraz nie upłynął określony w tym wyroku okres obowiązywania tego zakazu.
8.5.3. Wykonawca nie podlega wykluczeniu, jeżeli Zamawiający, uwzględniając wagę i szczególne okoliczności czynu Wykonawcy, uzna za wystarczające dowody przedstawione na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy.
8.5.4. W przypadkach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 19 ustawy, przed wykluczeniem Wykonawcy, Zamawiający zapewnia temu Wykonawcy możliwość udowodnienia, że jego udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia nie zakłóci konkurencji. Zamawiający wskazuje w protokole sposób zapewnienia konkurencji.
8.5.5. Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

9. Wykaz wymaganych oświadczeń i dokumentów od Wykonawcy.

9.1. Oferta powinna się składać z:
9.1.1. wypełnionego i podpisanego formularza oferty zgodnego w treści ze wzorem stanowiącym Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
9.1.2. aktualnych na dzień składania ofert oświadczeń w zakresie wskazanym w załączniku nr 1 i 2 do wzoru Formularza oferty - Rozdział II SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
9.1.3. dokumentu zawierającego dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej)
9.1.4. pełnomocnictwa – jeżeli oferta jest złożona przez Wykonawców występujących wspólnie, o których mowa w pkt. 8.2. SIWZ.
9.1.5. informacji określonej w pkt. 16.3. SIWZ w przypadku zastosowania przez wykonawcę innej niż 23% stawki podatku od towarów i usług,
9.1.6. dowodów, o których mowa w pkt. 14.9. SIWZ, w przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa,
9.1.7. oświadczenie na załączniku nr 3 do oferty zawierającego informację, czy złożona oferta będzie powodowała powstanie obowiązku podatkowego po stronie Zamawiającego, a jeżeli tak, to udzielenie informacji w zakresie określonym w art. 91 ust. 3a ustawy,
9.1.8. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych
podmiotów dokument - oryginał pisemnego zobowiązania innych
podmiotów - potwierdzający, że Wykonawca będzie dysponował
niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie
zamówienia publicznego oraz że stosunek łączący Wykonawcę z tymi
podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów.
Powyższy dokument na załączniku (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do siwz), powinien zawierać informacje dotyczące w szczególności:
9.1.8.1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,
9.1.8.2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez
Wykonawcę, przy wykonaniu zamówienia,
9.1.8.3. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu
zamówienia.

UWAGA:
9.2. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na stronie internetowej) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy - wg wzoru określonego w załączniku do materiałów przetargowych. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
9.3. Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę (lub wykonawców), którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń lub dokumentów:
9.3.1. wykaz usług, o których mowa w pkt. 8.1.3.1. SIWZ, wykonanych, a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi
zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi
zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami,
o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez
podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej
przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać
tych dokumentów – oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
Do wykazu usług Wykonawca powinien dołączyć informację, czy usługi
wymienione w wykazie usług wykonał sam czy potwierdzają wiedzę
i doświadczenie innego podmiotu, którego zobowiązanie do udostępnienia
wiedzy i doświadczenia winien załączyć wraz ze zobowiązaniem do jego
udziału w wykonaniu części zamówienia.
9.3.2. wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia
publicznego, o których mowa w pkt. 8.1.3.2 SIWZ, wraz z informacjami na
temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i
wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także
zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do
dysponowania tymi osobami.
W przypadku, gdy Wykonawca polega na osobach zdolnych do wykonania
zamówienia innych podmiotów niezależnie od charakteru łączących go z
nimi stosunków, do wykazu załącza pisemne zobowiązanie innych
podmiotów do oddania Wykonawcy, do dyspozycji niezbędnych osób na
okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.
9.3.3. dokumentów potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez
zamawiającego w pkt. 8.1.2. SIWZ.
9.3.4. odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt. 1, 2, 4 ustawy. Dokument ten ma być złożony dla Wykonawcy, Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, podwykonawców i innych podmiotów na zdolnościach których lub ich sytuacji polega Wykonawca.
UWAGA: W przypadku wskazania przez wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt. 9.3.5. i pkt. 9.6.1. SIWZ w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
9.3.5. oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne;
9.3.6. oświadczenia Wykonawcy, że nie zalega z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716.);
9.3.7. oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
9.3.8. tłumaczeń na język polski dokumentów znajdujących się w zagranicznych bezpłatnych bazach danych wskazanych przez Wykonawcę;
9.3.9. informacji o części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, w przypadku gdy wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy realizacji części zamówienia - wg wzoru stanowiącego załącznik do materiałów przetargowych,
9.3.10. inne oświadczenia lub dokumenty lub zobowiązania niezbędne dla prawidłowej oceny złożonej oferty wynikające z jej treści i z treści SIWZ;

Załączniki do materiałów przetargowych, o których mowa w pkt. 9.2. 9.3.1., 9.3.2., 9.3.3., 9.3.6., 9.3.7., 9.3.8., 9.3.9., 9.3.10. SIWZ, dostępne są na internetowej stronie Zamawiającego: www.zgnmokotow.waw.pl. Nowa platforma : https://zgnmokotow.ezamawiajacy.pl.


9.4. W zakresie nie uregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10..2018 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993).

9.5. Jeżeli wykonawca nie złoży oświadczeń, o których mowa w pkt. 9. SIWZ, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez zamawiającego wątpliwości, zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

9.6. Dokumenty podmiotów zagranicznych.
9.6.1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
9.6.2. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 9.6.1. SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis w zakresie terminów określonych w pkt. 9.6.1. SIWZ stosuje się odpowiednio.
9.6.3. W przypadku Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wszystkie wykazywane przez nich w załącznikach do oferty i dokumentach wartości i kwoty w EURO będą przeliczane przez Zamawiającego w/g średniego kursu NBP na dzień upublicznienia postępowania.
9.7. Forma dokumentów
9.7.1.Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzaju dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2018 r., poz. 1993 ze zm.), składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem.
Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu
lub oświadczenia następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
9.7.2.Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą.
9.7.3.Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych dokumentów lub oświadczeń wymaganych w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego: .pdf, .doc, .docx, .rff, .odt, .xls, .xlsx, XAdES.
9.7.4. Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych dokumentów lub oświadczeń składanych jako elektroniczna kopia dokumentu: .pdf, .jpg, .tiff, XAdES.
Zamawiający, określając dopuszczalne formaty danych w jakich Wykonawca może przedłożyć dokumenty lub oświadczenia, korzysta z katalogu formatów wskazanych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (tj. Dz.U. z 2017, nr 2247).
9.7.5. Wielkość pojedynczego zamieszczanego w systemie pliku nie może przekraczać 100 MB.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-02
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zgnmokotow.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-02 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-02, 11:00, ZGN Mokotów ul. Irysowa 19, 02-660 Warszawa Dział Zamówień Publicznych
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |