m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-24 , 09:24:36
I Zamawiający
ZamawiającySamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy
- adresWrocławska 19, 01-493 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 638-23-33 w.202
- faks(0-22) 836-24-89
- e-mailprzetarg@zozbemowo.pl.
- adres internetowyhttp://www.zozbemowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Michał Kowalski
- adresSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, 01-315 Warszawa, ul. Coopera 5
- lokal323
- telefon(0-22) 163 71 47
- emailmichal.kowalski@zozbemowo.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaula Łyskanowska-Zając
- adresSamodzielny Zespół Publicznych Zakładów Lecznictwa Otwartego Warszawa Bemowo-Włochy, Wrocławska 19, 01-493 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 163 71 07
- emailpaula.zajac@zozbemowo.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa aparatu USG
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego, nie powystawowego aparatu USG o wymogach i parametrach techniczno-użytkowych przedstawionych w załączniku nr 6 do SIWZ wraz z montażem, uruchomieniem i przekazaniem do użytku oraz szkoleniem personelu medycznego dla potrzeb SZPZLO Warszawa Bemowo-Włochy, do pracowni USG przy ul. Cegielnianej 8 w Warszawie, na zasadach określonych we wzorze umowy stanowiącej załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawPrzychodnia zdrowia,ul. Cegielniana8
Główny przedmiot (CPV)33.10.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 33.11.22.00-0


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania42 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawcy wykażą, że: wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 2 dostawy aparatu USG o wartości co najmniej 150 000,00 zł każda oraz załączą dowody potwierdzające, że te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji20 %
Serwis pogwarancyjny20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-08
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zozbemowo.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-08 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-08, 09:30, 01-315 Warszawa, ul. Coopera 5, Sala konferencyjna, pomieszczenie nr 325, II piętro
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |