m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 5 350 000 EURO
Rodzaj zamówieniaRobota budowlana
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-24 , 13:53:55
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Rafał Olędzki
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22)655-46-96
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i montaż systemów zabezpieczających przed przebywaniem ptaków na stacji A23 Młociny.
Opis zamówienia
Dostawa i montaż systemów zabezpieczających przed przebywaniem ptaków na stacji A23 Młociny.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawStacja metra A23 Młociny
Główny przedmiot (CPV)45.00.00.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 45.22.31.00-7


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
5. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
5.1.1 nie podlegają wykluczeniu, z powodu zaistnienia okoliczności wskazanych w art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14, jeśli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 d (podstawa prawna art. 133 ust. 4 ustawy Pzp).

5.2 Wykonawca, wraz z ofertą składa:
1) wypełnione oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP);
2) pełnomocnictwo - w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez pełnomocnika lub została złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (o ile upoważnienie nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty) w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie;
3) dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia:
odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.
W przypadku wskazania przez Wykonawcę w ofercie dostępności tego dokumentu w sposób,
o którym mowa w pkt. 5.3 SIWP, Zamawiający pobiera samodzielnie wskazany dokument.
5.3 Jeżeli dokument, o którym mowa w pkt 5.2 ppkt 3 SIWP jest ogólnodostępny w formie elektronicznej i możliwy do bezpłatnego pobrania dla Zamawiającego, Wykonawca może wskazać w ofercie adresy internetowe ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, skąd Zamawiający może pobrać samodzielnie wskazany dokument.
5.4 Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 5.2 ppkt 3 Wykonawca składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się w/w dokumentów, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.
5.5 W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, zastosowanie ma art. 23 ustawy Pzp. W takim przypadku:
1) Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy;
2) oryginał, lub kopia poświadczona notarialnie, pełnomocnictwa należy dołączyć do oferty;
3) pełnomocnictwo winno zawierać w szczególności wskazanie: postępowania o zamówienie publiczne, którego dotyczy, Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Dokument potwierdzający ustanowienie Pełnomocnika musi być podpisany w imieniu wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Podpisy muszą zostać złożone przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji Wykonawców;
4) korespondencja związana z postępowaniem będzie kierowana do ustanowionego przez Wykonawców pełnomocnika. W związku z powyższym, należy podać adres pełnomocnika, na jaki ma być wysyłana korespondencja;
5) wypełniając formularz oferty powołując się na Wykonawcę, w miejscu „nazwa i adres Wykonawcy”, należy wpisać dane dotyczące Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, a nie pełnomocnika tych Wykonawców;
6) brak podstaw do wykluczenia z postępowania musi wykazać oddzielnie każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, składając oddzielnie oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania (zał. nr 3 do SIWP) i dołączając do wspólnej oferty.
7) jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający może żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.
5.6 Oferta składana przez Spółki cywilne (ustawowo zdefiniowane w Tytule XXXI Księgi Trzeciej kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1145 z późń. zm.) zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 z późń. zm.) jest traktowana, jako oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy Pzp) i solidarnie za nie odpowiadających.
5.7 Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.


6. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami, udzielanie wyjaśnień dotyczących treści niniejszej SIWP
6.1. Wszelkie oświadczenia i dokumenty (z wyjątkiem oferty oraz dokumentów, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z ofertą, o których mowa w pkt 5.2 SIWP a także oświadczeń i dokumentów, gdy Zamawiający dopuścił w niniejszej SIWP inną formę ich składania) Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w jednej z następujących form:
 w formie pisemnej (w postaci papierowej), na adres: Metro Warszawskie Sp. z o.o., 02-798 Warszawa, ul. Wilczy Dół 5;
 w formie elektronicznej, przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), w formie dokumentów elektronicznych opatrzonych kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo elektronicznych kopii dokumentów, poświadczonych przez składającego kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodność z oryginałem, na adres e-mail: zam-eh@metro.waw.pl.
6.2. Zamawiający, w przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, posługuje się adresem e-mail podanym przez Wykonawcę w ofercie, jako właściwy do kontaktu.
6.3. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień i informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej, mają odpowiednie zastosowanie przepisy Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępnienia i przechowywania dokumentów elektronicznych (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1261 z późn. zm.).
6.4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć ofertę wraz z załącznikami w jednej z następujących form:
 w formie pisemnej (w postaci papierowej);
albo
 w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy Zakupowej Zamawiającego.
Szczegółowe informacje odnośnie złożenia oferty elektronicznej zawiera załącznik nr 6 do SIWP.

UWAGA nr 1:
Wykonawcy składający ofertę w formie elektronicznej składają ją wyłącznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej. Wersja formularza zgodnego z załącznikiem nr 2 (Druk oferty) w przypadku składania oferty w formie elektronicznej, generowana jest automatycznie przez system na Platformie Zakupowej Zamawiającego w postaci elektronicznego formularza oferty i zawiera elementy załącznika nr 2 do SIWP.

UWAGA nr 2:
Wzór załącznika nr 2 (Druk Oferty) jest załączony do SIWP wyłącznie w celu złożenia oferty w formie pisemnej (w postaci papierowej).

UWAGA nr 3:
Zamawiający nie dopuszcza składania oferty w formie „mieszanej” tj. części dokumentów w formie pisemnej, części dokumentów w formie elektronicznej. W przypadku, gdy Wykonawca złoży dokumenty w postaci mieszanej to Zamawiający:
 odrzuci ofertę jeżeli zostaną złożone dwa formularze oferty;
 nie weźmie pod uwagę dokumentów złożonych w innej formie niż formularz oferty jeżeli zostanie złożony jeden formularz oferty.

UWAGA nr 4:
Zamawiający podkreśla, że w przypadku, gdy Wykonawca załączy do oferty elektronicznej skan formularza stanowiącego załącznik nr 2 do SIWP, który jest składany wyłącznie w celu złożenia oferty w formie pisemnej, w postaci papierowej, Zamawiający nie będzie badał i weryfikował przedmiotowego formularza, a jedynie ofertę elektroniczną wraz z dokumentami, które Wykonawca jest zobowiązany złożyć wraz z nią zgodnie z pkt 5.2 SIWP.

6.5. Numer nadany sprawie przez Zamawiającego: WP.25.00174.2020.S.P.RAOL Wykonawcy proszeni są o powoływanie się w korespondencji na wskazany numer.
6.6. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWP. Zamawiający odpowie niezwłocznie na zadane pytania, jednak nie później niż 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWP wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Dopuszcza się przekazywanie wniosków o wyjaśnienie treści SIWP przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.
6.7. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej https://postepowania.metro.waw.pl bez ujawniania źródła zapytania.
6.8. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWP. Dokonaną zmianę SIWP Zamawiający umieszcza na stronie internetowej https://postepowania.metro.waw.pl, na której została umieszczona SIWP.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-12
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-12 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-12, 12:30, Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Metra Warszawskiego Sp. z o.o., ul. Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, salakonferencyjna.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-24


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |