m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-09-29 , 11:02:19
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sukcesywna dostawa druków akcydensowych pomocniczych do ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia postępowań administracyjnych, prowadzenia korespondencji, rejestracji pojazdów i wydawania uprawnień do kierowania nimi, dla Biura Administracji i Spraw Obywatelskich i jego delegatur w dzielnicach.
Opis zamówienia
Przedmiotem umowy jest sukcesywna dostawa druków akcydensowych pomocniczych do ewidencji ludności, wydawania dowodów osobistych, prowadzenia postępowań administracyjnych, rejestracji pojazdów, wydawania uprawnień, prowadzenia korespondencji, dla Biura Administracji i Spraw Obywatelskich i jego delegatur w dzielnicach. Wykonawca zobowiązany będzie dostarczać druki własnym staraniem i na własny koszt, w godzinach pracy Biura, do wskazanego magazynu w następujących lokalizacjach:
Delegatura BAiSO - Bemowo, ul Powstańców Śląskich 70,
Delegatura BAiSO - Białołęka, ul. Modlińska 197,
Delegatura BAiSO - Bielany, ul. Żeromskiego 29,
Delegatura BAiSO - Mokotów, - Ewidencja Ludności - ul. Rakowiecka 25/27
Delegatura BAiSO – Mokotów – Rejestracja Pojazdów – ul. Wiktorska 91A
Delegatura BAiSO - Ochota, ul. Grójecka 17a,
Delegatura BAiSO - Praga Południe, ul. Grochowska 274,
Delegatura BAiSO - Praga Północ, ul. Ks. I. Kłopotowskiego 15,
Delegatura BAiSO - Rembertów, Al. Gen. A. Chruściela 28,
Delegatura BAiSO – Śródmieście – Ewidencja Ludności - ul. Nowogrodzka 43
Delegatura BAiSO – Śródmieście – Rejestracja Pojazdów – ul. Mariańska 5
Delegatura BAiSO - Targówek, ul. Kondratowicza 20,
Delegatura BAiSO - Ursus, Plac Czerwca 1976r. Nr 1
Delegatura BAiSO - Usynów, al. KEN 61,
Delegatura BAiSO - Wawer, ul. Żegańska 1,
Delegatura BAiSO - Wesoła, ul. W. Raczkiewicza 33,
Delegatura BAiSO - Wilanów, ul. Franciszka Klimczaka 2
Delegatura BAiSO - Włochy, Al. Krakowska 257,
Delegatura BAiSO - Wola, Al. Solidarności 90,
Delegatura BAiSO - Żoliborz, ul. Słowackiego 6/8,
Biuro Administracji i Spraw Obywatelskich – Leona Kruczkowskiego 2.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera projekt umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik nr 6 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)22.90.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania
ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali, (lub
wykonują), co najmniej 2 (dwie) dostawy druków akcydensowych, każda o wartości nie mniejszej
niż 60 tys. zł brutto. W przypadku dostaw, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać,
że do chwili składania ofert, wartość zrealizowanej dostawy wynosiła co najmniej 60 tys. zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do
udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia
wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy
Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU
WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ
SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA
SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w
postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz.
1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy,
przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:
a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:
– oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji
– dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Dokumenty, o których mowa w lit. b) i c) muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w jednej z poniższych form:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. d) SIWZ.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
13.3.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w
postępowaniu:
a) Wykaz usług – zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wg wzoru
określonego w Załączniku nr 7 do SIWZ na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt 12.2. SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2
USTAWY PZP
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
Ofertę składa się w postaci elektronicznej w systemie pod adresem wskazanym w pkt 5.2. SIWZ, w
terminie wskazanym w pkt 26 SIWZ. Złożenie oferty odbywa się poprzez:
1. wypełnienie zdefiniowanego przez Zamawiającego w systemie Formularza oferty – zakres danych
wypełnianych przez Wykonawcę w systemie został określony w pkt. 21 i 24 SIWZ – oraz podpisanie go kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej, lub innym dokumencie;
2. załączenie do oferty w systemie następujących oświadczeń i dokumentów w postaci plików:
a) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, Formularza cenowego (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 1 do SIWZ), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
b) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 2 do SIWZ), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
c) oryginału, w postaci dokumentu elektronicznego, oświadczenia Wykonawcy stanowiącego potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 3 do SIWZ), podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;
d) oświadczenia Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacją o samodzielnym wykonaniu zamówienia (sporządzonego wg wzoru określonego w Załączniku nr 4 do SIWZ), Oświadczenie może zostać załączone do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy
zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy
organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
e) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie
rejestrowym Wykonawcy, dokumentu (np. pełnomocnictwa) potwierdzającego, że oferta została
złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy. Dokument pełnomocnictwa
może zostać załączony do oferty w: – oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za
zgodność z oryginałem przez notariusza, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby posiadającej uprawnienia notariusza.
f) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokumentu zawierającego dowody, o których mowa w pkt. 17 SIWZ. Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. g) W przypadku, gdy Wykonawca
polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów – dokument potwierdzający, że realizując
zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia. Powyższy dokument powinien zawierać informacje dotyczące w
szczególności:
• zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu
• sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia
• zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia
• czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą (czy będzie brał udział w wykonaniu zamówienia).
Dokument może zostać załączony do oferty w:
– oryginale w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena90 %
Termin dostawy druków wymienionych w § 1 ust. 2 projektu umowy10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-07
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68725
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-07 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-07, 12:30, Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert złożonych w systemie, w dniu 07.10.2020 r. o godzinie 12.30
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-09-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |