m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-10-08 , 16:15:10
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Justyna Żywicka
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443 14 39
- emailjzywicka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie prac polegających na zeskanowaniu nie więcej niż 1 100 000 stron dokumentów formatu A4 lub A3, zszytych (zszywkami, przesznurowane pieczęciami) bez możliwości rozdzielenia skanowanych dokumentów na poszczególne kartki
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac polegających na zeskanowaniu nie więcej niż 1 100 000 stron dokumentów formatu A4 lub A3 zszytych (zszywkami, przesznurowane pieczęciami) bez
możliwości rozdzielenia skanowanych dokumentów na poszczególne kartki. Zamówienie w zakresie
szczegółowym określony został we wzorze umowy, w szczególności w Załączniku nr 1 do umowy -Szczegółowym zakresie czynności wykonywanych w ramach prac polegających na skanowaniu
dokumentów . Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 SIWZ. 2. Zamawiający informuje, iż kwota, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi 220 000,00 zł brutto 3. . Klauzule społeczne
Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, określone we wzorze
umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ, tj. prace wykonywane zgodnie z art. 22 § 1 ustawy z dnia
26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy. Sposób dokumentowania zatrudnienia tych osób, uprawnieniaZamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę ww. wymagań oraz sankcji z tytułu ich
niespełnienia określają zapisy we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ 4. Warunki realizacji zamówienia Warunki realizacji zamówienia zawiera wzór umowy stanowiący Załącznik nr 6
SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa, województwo mazowieckie
Główny przedmiot (CPV)79.99.90.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania12 miesięcy/ące (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Określenie warunków: Za spełniających warunki udziału w postępowaniu zamawiający uzna Wykonawcę, który: w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeliokres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie, należycie zrealizowali lub realizują co
najmniej jedną usługę polegającą na skanowaniu dokumentów formatu A4 lub A3 o wartości co najmniej 75 000,00 zł brutto. W przypadku występowania usług, które są w trakcie realizacji,
Wykonawca musi wykazać, że do dnia składania ofert zostały one zrealizowane na kwotę co najmniej 75 000,00 zł brutto.
2. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ
WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU
POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3
USTAWY PZP:
Zamawiający może wezwać Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w
wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od otrzymania wezwania, aktualnych na dzień
złożenia, oświadczeń lub dokumentów, o których mowa poniżej. 1. Wykaz oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania: Zgodnie z par. 9 ust. 2
rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich
może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej
„Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22 a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych
podmiotów następujących dokumentów: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie
określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 13, 14 i 21 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed
upływem terminu składania ofert. Dokument musi zostać przekazany w sposób wskazany przez
Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych
form: – oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem
elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu,
lub – elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej
kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do
reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na którego zdolnościach, lub sytuacji polega
Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym
dokumencie; b) oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu,
lub ostatecznej decyzji administracyjnej, o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia społeczne, lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji –
dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami,
lub grzywnami, lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; c)oświadczenia podmiotuo braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu
ubiegania się o zamówienia publiczne; Dokumenty, o których mowa w lit. b) i c) muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w jednej z poniższych form: – oryginale w postaci dokumentu
elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób
upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji podmiotu, na
którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie rejestrowym
właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub – elektronicznej kopii dokumentu
poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym
osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania zgodnie z formą reprezentacji
podmiotu, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, określoną w dokumencie
rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie. W przypadku, gdy osoba
reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo, w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. f) SIWZ.
3. POZOSTAŁE DOKUMENTY:
Wraz z ofertą wykonawca zobowiązany jest złożyć dokumenty wyszczególnione w pkt 13.1.2 SIWZ.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-10-16
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68829
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-10-16 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-10-16, 13:15, Otwarcie ofert odbywa się online
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-10-08


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |