m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Licytacja elektroniczna
Licytacja będzie prowadzona na stronie:http://zamowienia.um.warszawa.pl
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-10-19 , 12:57:31
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy
- adresNowogrodzka 43, 00-691 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 93 93
- faks(0-22) 443 94 85
- adres internetowyhttp://www.srodmiescie.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Inga Hadaj
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Al. Ujazdowskie 20 lok. 6
- lokal4
- telefon(0-22) 443 93 93
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAleksandra Bronowska
- adresDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokal222
- telefon22 443 91 94
Adres, na który należy przesyłać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniuDzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, Warszawa, ul. Nowogrodzka 43
- lokalKancelaria Ogólna
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zakup licencji oprogramowania typu Office”(znak sprawy ZP-32/20)
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zakup 100 licencji na pakiet biurowy Microsoft Office dla użytkowników domowych i małych firm 2019 PL, zawierający minimum oprogramowanie: MS Excel, MS Word, MS PowerPoint, MS Outlook, MS OneNote lub oprogramowanie równoważne. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisanych przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego licencje spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Przez równoważność rozumie się: 1) pakiet posiada wszystkie funkcjonalności i parametry identyczne z funkcjonalnościami i parametrami wymienionego oprogramowania, 2) wbudowany domyślny klient pocztowy musi współpracować z MS Exchange, 3) producent oprogramowania zapewnia infolinię techniczną w języku polskim czynną w godzinach pracy Urzędu - istnieje możliwość sprawdzenia legalności oprogramowania przez tę infolinię po podaniu klucza produktu. Zamawiający nie dopuszcza możliwości dostawy wersji niższej niż MS Office 2019 (lub wersja najnowsza dla produktu równoważnego do MS Office) wraz z aktualizacjami do wersji najnowszej, zarówno w przypadku pakietu MS Office, jak i produktu równoważnego. Zamawiający wymaga, aby w przypadku zaoferowania pakietu biurowego innego niż wzorcowy, Sprzedawca wykazał i udokumentował spełnienie wszystkich wymaganych cech. Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania testów poszczególnych funkcjonalności przed wyborem oferty. Dodatkowo, w przypadku dostarczenia oprogramowania równoważnego, wymagana jest po podpisaniu umowy jego instalacja i konfiguracja na sprzęcie i wg wskazówek Zamawiającego oraz przeszkolenie dwóch wskazanych przez Zamawiającego osób w autoryzowanym ośrodku szkoleniowym z zakresu obsługi dostarczonego rozwiązania w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zainstalowania oprogramowania w wersji produkcyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 3 do „Instrukcji dla Wykonawców – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej”. Zamawiający na stronie internetowej http://www.srodmiescie.warszawa.pl/zamowienia-2-zamowienia_powyzej_30_000_euro.html zamieścił „INSTRUKCJĘ DLA WYKONAWCÓW – opis warunków uczestnictwa w licytacji elektronicznej” wraz z załącznikami.

Miejsce realizacji zamówieniaWarszawa
Główny przedmiot (CPV)48.31.00.00-4
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania7 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Zasady postępowania w licytacji elektronicznej
Minimalna wysokość postąpień100,00 zł.
Liczba etapów licytacji elektronicznej1
Pozostałe informacje dotyczące zasad postępowania w licytacji elektronicznej
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
1. W trakcie licytacji Wykonawca licytuje cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
2. Minimalna wysokość postąpień – 100,00 zł
3. Cena wywoławcza: 130 000,00 zł brutto (cena brutto za wykonanie całości zamówienia ).
4. Liczba etapów licytacji elektronicznej: 1.
5. W toku licytacji elektronicznej Zamawiający na bieżąco przekazuje wszystkim Wykonawcom informacje o pozycji składanych przez nich ofert, liczbie Wykonawców biorących udział w licytacji, a także o cenach złożonych przez nich ofert, z tym że do momentu zamknięcia licytacji elektronicznej nie ujawnia informacji umożliwiających identyfikację Wykonawców.
6. Cena ofertowa winna obejmować wszystkie koszty, niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia.
7. Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej (składania ofert).
Ostateczny termin licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej. Zamawiający ustala czas trwania licytacji na 30 minut. Zamawiający zamknie licytację po 30 minutach od otwarcia licytacji.
8. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawierać będzie w chwili zamknięcia licytacji elektronicznej, najniższą cenę brutto za wykonanie całości zamówienia.
9. Zamawiający podpisze umowę, z Wykonawcą, który w chwili zamykania licytacji elektronicznej zaproponował najniższą cenę. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego.
10. Zapłata nastąpi zgodnie z warunkami umowy - wzór umowy (załącznik nr 3 do instrukcji) zamieszczony został w ogłoszeniu o zamówieniu oraz na stronie internetowej Zamawiającego www.srodmiescie.warszawa.pl
11. Zamawiający dopuszcza prowadzenie rozliczeń z Wykonawcą jedynie w walucie polskiej. Dodatkowo nadmienia się, iż składanie ofert (postąpień) w licytacji elektronicznej musi być także wyrażone w walucie polskiej.
Cena wywoławcza (pole opcjonalne): 130000,00 zł.
W licytacji obowiązują następujące wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców
. Opis sposobu przygotowywania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
1. Wykonawca sporządza formularz wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1, wpisując nazwę oferowanego pakietu i jego wersję oraz osobę uprawnioną do składania ofert w imieniu Wykonawcy w trakcie licytacji.
2. Wykonawca składa wniosek zgodnie z wymaganiami ogłoszenia, niniejszej instrukcji
i ustawy Prawo zamówień publicznych. Do wniosku winny być dołączone wszystkie dokumenty (oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem) oraz oświadczenia wymagane odpowiednimi postanowieniami niniejszej instrukcji. Wniosek musi być sporządzony w języku polskim w formie pisemnej, w sposób trwały, uniemożliwiający niezauważalne usunięcie zapisów oraz podpisany przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub ewidencji działalności gospodarczej, lub umocowane przez te osoby do składania oświadczeń woli na podstawie odrębnego pełnomocnictwa.
3. Kopie dokumentów lub oświadczeń (każda strona dokumentu) winny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez uprawnionego lub upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy,
o którym mowa w punkcie 2, z zastrzeżeniem pkt 4, 5. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przez opatrzenie kopii dokumentu lub kopii oświadczenia sporządzonych w postaci papierowej, własnoręcznym podpisem.
4. Pełnomocnictwo do podpisania wniosku, oświadczeń i innych dokumentów powinno
być dołączone do wniosku. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
5. W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia (konsorcjum firm), Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie o udzielenie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo powinno jednoznacznie określać postępowanie, do którego się odnosi, precyzować zakres umocowania, wskazywać pełnomocnika oraz wyliczać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o zamówienie. Ustanowione pełnomocnictwo musi być dołączone do wniosku w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez notariusza.
6. Dokumenty lub oświadczenia sporządzone w języku obcym winny być składane wraz
z tłumaczeniami na język polski.
7. Wszelkie miejsca, w których Wykonawca naniósł poprawki powinny być parafowane przez osobę lub osoby podpisujące wniosek.
8. Składanie wniosków odbywa się za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo Pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca.
9. Wykonawca powinien umieścić wniosek w kopercie lub nieprzezroczystym opakowaniu zamkniętym w sposób trwały, które będzie zaadresowane do Zamawiającego oraz będzie
posiadać następujące oznaczenie:
wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu pn.: Zakup licencji oprogramowania typu Office ( znak sprawy ZP-32/20), nie otwierać przed godziną 11:00 dnia 29.10.2020 r.
10. Poza oznaczeniami podanymi powyżej na opakowaniu należy podać czytelnie nazwę
i adres Wykonawcy.

Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem zamieszczony na stronie internetowej www.srodmiescie.warszawa.pl wraz z załącznikami.
Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego.
Wykonawcy samodzielnie dokonują rejestracji konta do aktualnej wersji platformy aukcyjnej, na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl . Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło Wykonawca nadaje samodzielnie w trakcie rejestracji konta.
Wykonawca składa wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu zgodnie ze wzorem zamieszczony na stronie internetowej www.srodmiescie.warszawa.pl wraz z załącznikami. Zamawiający przekazuje zakwalifikowanym Wykonawcom zaproszenie do udziału w licytacji elektronicznej. Zaproszenie zostanie przekazane drogą elektroniczną na adres wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji. Treść zaproszenia zawierać będzie adres strony internetowej, na której odbywać się będzie licytacja oraz parametry licytacji elektronicznej takie jak: data i godzina otwarcia, czas trwania i warunki zamknięcia licytacji, cenę wywoławczą, wartość postąpienia minimalnego. Wykonawcy samodzielnie dokonują rejestracji konta do aktualnej wersji platformy aukcyjnej, na stronie: https://oneplace.marketplanet.pl . Loginem do platformy aukcyjnej jest adres mailowy wskazany we wniosku o dopuszczenie do udziału w licytacji, natomiast hasło Wykonawca nadaje samodzielnie w trakcie rejestracji konta.
W licytacji obowiązują następujące wymagania sprzętowe
Wykonawca chcący wziąć udział w licytacji elektronicznej musi dysponować sprzętem, spełniającym poniższe wymagania:
a) Komputer klasy PC z zainstalowanym systemem operacyjnym Microsoft Windows 2000/XP/Vista/Windows 7/Windows 8/Windows 10;
b) W przypadku komputerów z systemem operacyjnym Windows 7/Windows8 przeglądarka internetowa Internet Explorer 10.0 lub nowsza z możliwością obsługi Active X.
Dla komputerów zaopatrzonych w system XP/Vista/Windows 7/Windows 8 przeglądarka Firefox z obsługą Javy i siłą szyfrowania 128 bit.
Dla komputerów z systemem Windows 10 przeglądarka Internet Explorer 11 z obsługa Active X lub Firefox z obsługa Javy, siła szyfrowania 128 bit;
c) Podłączenie do Internetu min. 512 Kb/s (zalecane łącze szerokopasmowe).
Inne niż wyżej wymienione systemy operacyjne (m.in. Linux, iOS itd.) oraz przeglądarki (m.in. Google Chrome, Opera, Safari, Maxthon itd.) nie są dedykowane do obsługi Marketplanet OnePlace. Korzystanie z innych systemów operacyjnych, przeglądarek i/lub z systemów operacyjnych oraz przeglądarek niewspieranych przez producenta może skutkować pojawieniem się nieprawidłowości i błędów w funkcjonowaniu Platformy.”
Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego
PROJEKT UMOWY zawarta w dniu ........................... w Warszawie pomiędzy: Miastem Stołecznym Warszawa z siedzibą w Warszawie pl. Bankowy 3/5 (kod pocztowy 00-950), NIP: 525-22-48-481, REGON: 0150259640, zwanym w dalszej treści umowy „Kupującym”, w imieniu którego działają: 1. na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 roku Nr GP-OR.0052.1739.2019 Pan Aleksander Ferens – Burmistrz Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, 2. na podstawie pełnomocnictwa Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 16 kwietnia 2019 roku Nr GP-OR.0052.1778.2019 Pan Wojciech Matyjasiak – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, a ………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………….……… ………………………………………………………………………………………….……… zwaną dalej „Sprzedawcą”, reprezentowaną przez …………………………………………………….. Podstawą zawarcia umowy jest postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie licytacji elektronicznej (znak sprawy ………….), zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.1843 ze zm.). W postępowaniu nie zastosowano klauzul społecznych, o których mowa w zarządzeniu Nr 1243/2015 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 1 września 2015 r. w sprawie stosowania klauzul społecznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego w Urzędzie m.st. Warszawy i wybranych jednostkach organizacyjnych m.st. Warszawy. §1 1. Sprzedawca sprzedaje, a Kupujący kupuje 100 licencji na korzystanie z oprogramowania ………………………………………………………………….., zwanych dalej „Licencjami”. 2. Sprzedawca dostarczy Kupującemu kody aktywacyjne pozwalających na pobranie plików instalacyjnych ze strony internetowej: ………………………………………………………. 3. Sprzedawca oświadcza, że jest uprawniony do sprzedaży Licencji. 4. Kupujący przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, iż Licencje są udzielane Kupującemu bezpośrednio przez producenta oprogramowania. 5. Udzielone Kupującemu Licencje wieczyste upoważniają Kupującego do korzystania z oprogramowania zgodnie z warunkami licencyjnymi producenta oprogramowania oraz z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Warunki licencyjne producenta zostały zamieszczone na stronie internetowej ……………………………. §2 1. Sprzedawca zobowiązuje się w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy przekazać kody instalacyjne i dokumenty licencyjne dotyczące oprogramowania określonego w §1 ust. 1 do budynku Kupującego przy ul. Nowogrodzkiej 43 w Warszawie. 2. Potwierdzeniem wykonania umowy przez Sprzedawcę będzie podpisanie przez Kupującego protokołu odbioru po przekazaniu kodów instalacyjnych, dokumentów licencyjnych i innych niezbędnych dokumentów. §3 1. Za dostaczone Licencje Kupujący zapłaci Sprzedawcy jednorazowo łączną kwotę brutto ……………… zł (……………………………………………………………………), w tym 23% podatku VAT w kwocie ……………… zł. 2. Podstawę do wystawienia faktury VAT stanowi podpisany przez przedstawicieli Stron protokół odbior, o którym mowa w §2 ust. 2. 3. Sprzedawca zobowiązany jest do wystawienia faktury na: Miasto Stołeczne Warszawa, Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP: 525-22-48-481. Odbiorcą i płatnikiem faktury będzie Dzielnica Śródmieście m.st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00-691 Warszawa. Na fakturze należy umieścić numer umowy. 4. Zapłata będzie dokonana w terminie 21 dni od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy podany na fakturze. Datą zapłaty będzie data obciążenia konta Kupującego. Fakturę należy dostarczyć pod adres wskazany w §6 ust. 4 pkt 1). 5. Sprzedawca oświadcza, że wskazany w fakturze rachunek bankowy jest zamieszczony w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.). Wykonawca oświadcza, iż znane mu są zasady rozliczeń i konsekwencji podatkowych związanych z koniecznością dokonywania płatności poprzez taki rachunek. 6. W przypadku dokonania zmiany numeru rachunku bankowego, o którym mowa w ust. 4, Sprzedawca jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia (w formie pisemnej lub elektronicznej) o tym fakcie Kupującego, nie później niż w terminie dwóch dni od dnia dokonania zmiany oraz zaktualizowania danych zawartych w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 3 ustawy o podatku od towarów i usług. 7. Kupujący oświadcza, że będzie dokonywał płatności za Licencje z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. §4 1. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Sprzedawca zapłaci Kupującemu kary umowne: 1) za opóźnienie w przekazaniu kodów instalacyjnych - w wysokości 0,1% ceny sprzedaży brutto określonej w § 3 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 2) w przypadku odstąpienia od umowy przez Kupującego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Sprzedawca - w wysokości 10% ceny sprzedaży brutto określonej w § 3 ust. 1. 2. Kupujący uprawniony będzie do dokonania potrącenia wierzytelności z tytułu kar umownych naliczonych na podstawie niniejszej Umowy z wierzytelności Sprzedawcy z tytułu wynagrodzenia wynikającego z niniejszej Umowy, a Sprzedający wyraża na powyższe zgodę. W przypadku, gdy potrącenie w całości lub części nie będzie możliwe, Sprzedawca zobowiązany jest do zapłaty kar umownych w terminie 14 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty, mającego formę noty księgowej. 3. Jeżeli wysokość kar umownych nie pokryje poniesionej szkody, Kupujący może dochodzić odszkodowania uzupełniającego. 4. Postanowienia niniejszego paragrafu pozostaną w mocy także po rozwiązaniu lub wygaśnięciu niniejszej umowy. §5 1. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności dane go identyfikujące (gdy jest osobą fizyczną ograniczone do imienia, nazwiska ewentualnie imienia, nazwiska i firmy – jeżeli Umowę zawiera w ramach prowadzenia działalności gospodarczej), przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia podlegają udostępnieniu w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429). 2. Wykonanie niniejszej Umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., dalej: RODO), dla których Administratorem danych osobowych jest Prezydent m.st. Warszawy, z zastrzeżeniem zawartym w zdaniu drugim. Zamawiający oświadcza, iż realizuje obowiązki Administratora danych osobowych, określone w przepisach RODO, w zakresie danych osobowych Wykonawcy, w sytuacji, w której jest on osobą fizyczną (w tym osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą), a także danych osobowych osób, które Wykonawca wskazał ze swojej strony do realizacji niniejszej Umowy. 3. Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8.02.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych. §6 1. W sprawach nie uregulowanych w umowie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo zamówień publicznych oraz ustawy z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. 2. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. 3. Ewentualne spory między stronami rozstrzygać będzie sąd właściwy dla siedziby Kupującego. 4. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu i oświadczają, że ich aktualne adresy dla korespondencji są następujące: 1) Kupujący: 00-691 Warszawa, ul. Nowogrodzka 43; 2) Sprzedawca: …………………………………………. 5. Za doręczone uznaje się pismo przyjęte bezpośrednio lub listem poleconym za pośrednictwem poczty, jak i zwrócone przez pocztę po dwukrotnej awizacji listu poleconego na powyższe adresy. 6. Niedopełnienie obowiązku określonego w ust. 4 powoduje ten skutek, że pismo wysłane na adres wskazany w ust. 4 uznaje się za doręczone także wówczas, gdy zostanie zwrócone z powodu nieaktualnego adresu. 7. Wykonawca nie może dokonać cesji żadnych praw i roszczeń lub przeniesienia obowiązków wynikających z umowy na rzecz osoby trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Kupującego. 8. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron. .............................. ................................ Sprzedawca Kupujący
Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
Zamawiający nie określa warunku udziału w postępowaniu.
Informacje o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
Wykaz oświadczeń lub dokumentów, potwierdzających spełnianie warunków udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
1. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
1) Aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oświadczenie Wykonawcy stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania, o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym załącznik nr 2 .
2. Pełnomocnictwo, w przypadku gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik.
3. Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej.
Niezwłocznie po otwarciu wniosków Zamawiający zamieści na stronie internetowej
na której publikowane są informacje dotyczące niniejszego postępowania wykaz wykonawców którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
Zamawiający informuje, że w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji – wykazu wykonawców którzy złożyli wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu,
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 ustawy. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
W przypadku Wykonawców, którzy nie należą do żadnej grupy kapitałowej
(co oznacza brak powiązań zarówno kapitałowych jak i osobowych w rozumieniu ustawy
o ochronie konkurencji i konsumentów t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 798 z późn. zm.), Zamawiający dopuszcza złożenie ww. oświadczenia wraz z wnioskiem. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4a. W przypadku jakiejkolwiek zmiany sytuacji podmiotowej Wykonawcy, zobowiązany jest on niezwłocznie poinformować o tym Zamawiającego.
4. Zasady składania ofert wspólnych przez Wykonawców, o których mowa w art. 23 ustawy Prawo zamówień publicznych.
1) W przypadku udziału w postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Powyższe nie dotyczy wspólników spółki cywilnej, w przypadku, gdy każdy wspólnik jest umocowany do samodzielnego reprezentowania wspólników spółki cywilnej i wykonawcy złożą dokumenty potwierdzające umocowanie do samodzielnego reprezentowania wspólników ( np. umowę spółki lub uchwałę wspólników).
2) W przypadku oferty składanej wspólnie przez kilku Wykonawców, warunek dotyczący nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 musi spełniać każdy z Wykonawców. (Oświadczenie o którym mowa w części V pkt. 1 Instrukcji składa każdy wykonawca).
3) Każdy z Wykonawców składających ofertę wspólnie przedkłada dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej w terminie i formie zgodnie z zasadami określonymi w części V pkt 3 Instrukcji.
IV Informacje administracyjne
Termin i miejsce składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniuWnioski należy składać do dnia 2020-10-29 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać wnioski)
Termin otwarcia oraz termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej 2020-11-12 godzina 11:00
Termin zamknięcia licytacji elektronicznej 2020-11-12 godzina 11:30
Warunki zamknięcia licytacji elektronicznej
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje otwarcie licytacji elektronicznej w dniu 12.11.2020 r. o godzinie 11:00Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji elektronicznej, z tym że termin ten nie może być krótszy niż 5 dni od dnia przekazania zaproszenia do udziału w licytacji elektronicznej (składania ofert).
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
Zamawiający przewiduje zamknięcie licytacji elektronicznej w dniu 12.11.2020 r. o godzinie 11:30 Zamawiający zamknie licytację, po 30 minutach od otwarcia licytacji. Ostateczny termin otwarcia licytacji Zamawiający poda w zaproszeniu do udziału w licytacji.
Bezpośrednio po zamknięciu licytacji elektronicznej Zamawiający poda pod adresem internetowym http://aukcje.um.warszawa.pl nazwę oraz adres wykonawcy, którego ofertę wybrano.

Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |