m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-10-21 , 14:36:23
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Remontów i Konserwacji Dróg
- adresPlac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 39-73-905
- faks(0-22) 39-73-906
- e-mailkancelaria@zrikd.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zrikd.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Beata Mauer
- adresZakład Remontów i Konserwacji Dróg, Plac Czerwca 1976 r. Nr 1, 02-495 Warszawa
- lokal29
- telefon(0-22) 397-39-16
- emailbmauer@zrikd.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa materiałów do przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Przy Agorze i Sokratesa w Warszawie
Opis zamówienia
1) Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów do przebudowy oświetlenia ulicznego w ulicach: Przy Agorze i Sokratesa w Warszawie, w ilościach i rodzajach podanych w opisie przedmiotu zamówienia (OPZ), stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

2) Dostawy mają być realizowane zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia oraz z projektem umowy, stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawM. St. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)31.50.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 34.92.85.10-6
31.32.00.00-5

Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-01, data zakończenia: 2021-02-14
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy (informacji z otwarcia ofert), przekaże Zamawiającemu na adres e-mail: kancelaria@zrikd.waw.pl oświadczenie
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w Części II ust. 2 pkt 12 SIWZ (sporządzone na wzorze stanowiącym załącznik
nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, należy złożyć w postaci dokumentu elektronicznego, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy.


Zamawiający przed zawarciem umowy wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia dodatkowych oświadczeń lub dokumentów:

1) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądać złożenia następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 Ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) odpisu z właściwego rejestru lub CEIDG, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 Ustawy;
c) oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
d) oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-09
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: www.zrikd.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-09 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-09, 13:00, Siedziba ZRiKD, pokój nr 29 - Wydział Zamówień Publicznych
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
Termin wykonania zamówienia:
Rozpoczęcie: 1 stycznia 2021 r.
Zakończenie:
- dostawa słupów i opraw do dnia 14 lutego 2021 roku,
- dostawa pozostałych elementów do dnia 15 stycznia 2021 roku.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-10-16


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |