m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-10-23 , 11:58:50
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Agata Cendrowska
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 443-14-16
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.
Zamówienie podzielone jest na dwie części:
Część 1 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Chomiczówka część II w rejonie ul. Conrada;
Część 2 - Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młociny w rejonie ul. Wazów.
Wykonawca może złożyć ofertę tylko na jedną część zamówienia.
2. Numer postępowania ZP/AC/271/III-126/20
3. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy w wysokości do 70 % wartości zamówienia podstawowego.
4. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
5. Postępowanie będzie prowadzone w języku polskim.
6. Zamówienie zostanie zrealizowane od dnia zawarcia umowy najpóźniej do dnia:
31.01.2024 r. - Część 1 – Sporządzenie mpzp Osiedla Chomiczówka część II w rejonie ul. Conrada;
31.07.2023 r. - Część 2 - Sporządzenie mpzp Młociny w rejonie ul. Wazów.


Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)71.40.00.00-2
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Chomiczówka część II w rejonie ul. Conrada5000,0031.01.2024
2Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Młociny w rejonie ul. Wazów6000,0031.07.2023
Razem 11000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium11000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonali, co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony według procedur i problematyk określonych w ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), w granicach miasta o liczbie ludności co najmniej 50 000 i w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji.

2. Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują lub będą dysponować kadrą zdolną do wykonania niniejszego zamówienia, w tym:
a) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do pełnienia funkcji głównego projektanta planu, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością samodzielnie lub w zespole jako główny projektant - co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzony według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), w granicach miasta o liczbie ludności co najmniej 50 000, w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji oraz spełnia warunek określony w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293);
lub
b) jedną osobą, która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia, wykonała z należytą starannością samodzielnie, lub w zespole, lub występowała jako projektant planu
z zakresu planowania przestrzennego (urbanistyka, architektura) - co najmniej jeden uchwalony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, sporządzone według procedur i problematyk określonych w Ustawie z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293), w granicach miasta o liczbie ludności co najmniej 50 000, w którym to według szacunku wizualnego występuje przewaga terenów z zakresu: usług, mieszkalnictwa, komunikacji oraz spełnia warunek określony w art. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 293);
oraz co najmniej:
c) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowywania prognozy oddziaływania
na środowisko, określone w art. 74 a ust. 2 i potwierdzone oświadczeniem, o którym mowa w art. 51 ust. 2 pkt 1) lit. f) Ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 283) stanowiącym załącznik do sporządzonej prognozy oddziaływania na środowisko;
d) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania prognozy skutków finansowych – rzeczoznawcą majątkowym wpisanym do centralnego rejestru rzeczoznawców majątkowych, zgodnie z ustawą z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 65);
e) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny układów komunikacyjnych;
f) jedną osobą posiadającą kwalifikacje do opracowania projektu z dziedziny systemów infrastruktury technicznej;
W przypadku występowania Konsorcjum Wykonawca ma obowiązek wskazania osoby, która będzie pełniła funkcję Głównego Projektanta planu.
Informacje dodatkowe:
1. Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) Jednolity Europejski Dokument Zamówienia;
b) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie tj.:
- referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane
- oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów
- w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
c) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
d) Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. c) SIWZ;
e) W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest
zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena80 %
Termin realizacji 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-24
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=68991
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-24 godzina 13:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-24, 13:00, Sesja otwarcia ofert opisana w pkt. 28 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-10-19


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |