m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-03 , 09:35:27
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Sławomir Wyszyński
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal306
- telefon(0-22) 44 314 36
- emailswyszynski@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Prowadzenie kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoor’owych typu billboard (6x3m).
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie możliwości prowadzenia kampanii informacyjnych za pomocą nośników outdoorowych.
Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określony został we Wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.34.14.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2020-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy:
1. wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy, w tym okresie, wykonali należycie co najmniej trzy usługi polegające na sprzedaży lub pośrednictwie w sprzedaży powierzchni reklamowej na nośnikach typu billboard, o wartości nie mniejszej niż 30 000,00 złotych brutto każda.
W przypadku usług, które są w trakcie realizacji, Wykonawca musi wykazać, że do chwili składania ofert, wartość każdej z wykonanych częściowo usług wynosi co najmniej 30 000,00 zł brutto.,
2. wykażą, że dysponują co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w charakterze specjalisty ds. sprzedaży powierzchni reklamowych, posiadającą co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy, w specjalistycznej firmie zajmującej się m.in. zakupem/sprzedażą powierzchni reklamowej (do zakresu zadań tej osoby należał zakup bądź sprzedaż powierzchni reklamowych i/lub zawieranie umów na kampanie reklamowe w imieniu Zleceniodawcy).
Podstawy wykluczenia
Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw do wykluczenia z postępowania oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego:
a) jednolity europejski dokument zamówienia;
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.),zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych wart. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt13.3.2, lit. a SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2, lit. c SIWZ;
e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
3. Inne informacje:
a) Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert„ procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy.
b) Zamawiający przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa wart.67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp do wysokości 50 % zamówienia podstawowego tj. świadczenie usługi telefonii stacjonarnej.
Zamówienia te udzielane będą na warunkach ustalonych w trakcie negocjacji Zamawiającego z Wykonawcą w oddzielnym postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-04
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69060
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-04 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-04, 12:30, Zamawiający rozpocznie sesję otwierania ofert złożonych w systemie, w dniu 04.12.2020r. o godzinie 12.30
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-10-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |