m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-10-30 , 15:26:48
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Mariola Malec
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
- telefon
- emailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Szefner
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal395
- telefon(0-22) 4434747
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, ul. Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal274
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2022 roku
Opis zamówienia
Utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2022 roku

Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/18944/details


Sekcja I: Instytucja zamawiająca
I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Miasto Stołeczne Warszawa, dzielnica Bielany
Adres pocztowy: ul. S. Żeromskiego 29
Miejscowość: Warszawa
Kod NUTS: PL POLSKA
Kod pocztowy: 01-882
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Mariola Malec
E-mail: bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Tel.: +48 224434820
Adresy internetowe:
Główny adres: https://zamowienia.um.warszawa.pl
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot
II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
Utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2022 roku
Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.71.2020.MMA

II.1.2)Główny kod CPV
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi

II.1.4)Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2022 roku, w tym:
— utrzymanie czystości w pasach zieleni przyulicznej (powierzchniowe zbieranie śmieci),
— pielęgnacja zieleni niskiej (pielenie krzewów wraz z przekopaniem gruntu oraz cięcia pielęgnacyjne i kształtujące formę, korowanie, opryski zapobiegawcze),
— pielęgnacja zieleni wysokiej, w tym wycinka drzew,
— koszenie i renowacja trawników,
— wiosenne, jesienne grabienie,
— sadzenie drzew i krzewów,
— podlewanie,
— naprawa istniejącego ogrodzenia typ ZOM lub jego uzupełnienie na terenie objętym zakresem prac występują odpady o kodach: 02 01 03 – odpadowa masa roślinna oraz 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

II.1.5)Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: 1 536 988.88 PLN

II.1.6)Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: nie

II.2)Opis
II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV
77340000 Usługi okrzesywania drzew oraz przycinania żywopłotów
77300000 Usługi ogrodnicze
77211400 Usługi wycinania drzew
77211500 Usługi pielęgnacji drzew
77211600 Sadzenie drzew
77312000 Usługi usuwania chwastów
45233292 Instalowanie urządzeń ochronnych
77000000 Usługi rolnicze, leśne, ogrodnicze, hydroponiczne i pszczelarskie
77314100 Usługi w zakresie trawników

II.2.3)Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL POLSKA
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Dzielnica Bielany m.st. Warszawy

II.2.4)Opis zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest utrzymane i konserwacja zieleni przyulicznej na terenie dzielnicy Bielany m.st. Warszawy do 2022 roku, w tym:
— utrzymanie czystości w pasach zieleni przyulicznej (powierzchniowe zbieranie śmieci),
— pielęgnacja zieleni niskiej (pielenie krzewów wraz z przekopaniem gruntu oraz cięcia pielęgnacyjne i kształtujące formę, korowanie, opryski zapobiegawcze),
— pielęgnacja zieleni wysokiej, w tym wycinka drzew,
— koszenie i renowacja trawników,
— wiosenne, jesienne grabienie,
— sadzenie drzew i krzewów,
— podlewanie,
— naprawa istniejącego ogrodzenia typ ZOM lub jego uzupełnienie na terenie objętym zakresem prac występują odpady o kodach: 02 01 03 – odpadowa masa roślinna oraz 20 03 01 – niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
2.1. formularz cenowy stanowiący jednocześnie zakres prac do wykonania (załącznik nr 4 do SIWZ);
2.2. wzór umowy (załącznik 1 do SIWZ);
2.3. warunki techniczne wykonania umowy (załącznik nr 2 do wzoru umowy);
2.4. wykaz dróg publicznych objętych konserwacją (załącznik 3 do wzoru umowy);
2.5. wykaz dróg wewnętrznych objętych konserwacją (załącznik 4 do wzoru umowy).

3. Klauzule społeczne:
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga w okresie wykonywania usługi skierowania przez Wykonawcę lub podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeksu pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) pracowników do wykonywania poniżej wymienionych czynności:
— sprzątanie powierzchniowe,
— pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, w tym wycinka drzew,
— koszenie i renowacja trawników,
— wiosenne i jesienne grabienie,
— sadzenie drzew i krzewów,
— podlewanie.
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ.

4. Termin realizacji zamówienia:
Od zawarcia umowy do dnia 5 grudnia 2022 r. lub wcześniejszego wykorzystania środków finansowych, o których mowa w § 3 ust. 1 umowy.

5. Zamówienia częściowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach przedmiotowej procedury, o których mowa w art. 2 pkt 6 ustawy Pzp.

6. Zamówienia powtarzane:
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.

7. Oferty wariantowe:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Kryterium jakości - Nazwa: Czas przystąpienia do usuwania drzew uznanych za złom i wywroty / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Okres gwarancji i rękojmi za jakość zakupionego i posadzonego materiału roślinnego (drzewa i krzewy) / Waga: 10.00
Kryterium jakości - Nazwa: Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na umowę o pracę / Waga: 20.00
Cena - Waga: 60.00

II.2.6)Szacunkowa wartość
II.2.7)Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Koniec: 05/12/2022
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10)Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
II.2.11)Informacje o opcjach
Opcje: nie
II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
II.2.14)Informacje dodatkowe
III.2)Warunki dotyczące zamówienia
III.2.2)Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy zostały określone we wzorze umowy (stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ). Wzór umowy dostępny jest na platformie zakupowej pod adresem (https://zamowienia.um.warszawa.pl)
III.2.3)Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia
Obowiązek podania imion i nazwisk oraz kwalifikacji zawodowych pracowników wyznaczonych do wykonania zamówienia
Procedura
IV.1)Opis
IV.1.1)Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
IV.1.6)Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej:
Aukcja elektroniczna przeprowadzona będzie na stronie internetowej pod adresem (htts://aukcje.um.warszawa.pl) Pozostałe warunki aukcji elektronicznej zostały określone w części 25 SIWZ.
IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
IV.2)Informacje administracyjne

IV.2.3)Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
IV.2.4)Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
IV.2.6)Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

Informacje uzupełniające
VI.1)Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie
VI.3)Informacje dodatkowe:
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa) opisana została w SIWZ.
1. Termin związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6 ogłoszenia – wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

2. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy („procedura odwrócona”). Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

3. Wadium przetargowe: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy). Szczegółowe informacje zawiera pkt 18 SIWZ.


ZMIANY UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: tak. Zmiany zostały określone w paragrafie wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ:
1. w przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się możliwość wprowadzenia zmian za zgodą Zamawiającego;
2. zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy.
3. Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zmian w załączniku nr 3 i 4 do niniejszej umowy w przypadku zmiany w spisie dróg publicznych gminnych i wewnętrznych, wprowadzonych uchwałą Rady m. st. Warszawy lub uchwałą Sejmiku wojewódzkiego, po wprowadzeniu stosownych zmian do umowy w formie aneksu do umowy, pod warunkiem, że wynagrodzenie określone w § 3 ust. 1 oraz ceny jednostkowe w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie.
4. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy chyba, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności opisanych w art. 144 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem ust. 5.
5. Wypełniając postanowienia art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany oraz określa warunki tych zmian:
1) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu jest możliwa, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że: proponowany inny podmiot lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż inny podmiot, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (w tym celu przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp oraz jeżeli dotyczy – dokumenty, o których mowa w § 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, w zakresie w jakim były żądane w SIWZ);
2) zmiana osoby pełniącej funkcje kierownika prac (określonej w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy) z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, z zastrzeżeniem, że osoba ta musi spełniać wymagania zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;
3) zmiana osoby/ób, o których mowa w § 1 ust. 3 umowy z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, z zastrzeżeniem, że osoba/y te muszą spełniać wymagania w zakresie wykształcenia i doświadczenia zadeklarowane w ofercie;
4) zmiana osoby/ób, o których mowa w § 1 ust. 2 umowy z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, z zastrzeżeniem, że osoba/y te muszą spełniać wymagania w zakresie zatrudnienia na umowę o pracę;
5) jeżeli zmiany umowy, dokonane w oparciu o art. 144 Pzp wiążą się ze zmianą wynagrodzenia, zostanie ono ustalone wg następujących zasad:
— Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wysokości maksymalnych kwot wynagrodzenia określonych w poszczególnych latach realizacji umowy. Zmiana wysokości kwot określonych w poszczególnych latach realizacji przedmiotu umowy następuje w ramach łącznego maksymalnego wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1;
6) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;
7) zmiana numeru rachunku bankowego Wykonawcy;
8) waloryzacja wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 umowy.
6. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiany osób wskazanych w § 6 ust. 1 pkt 1 – z przyczyn losowych;
b) zmiany osoby wskazanej w § 6 ust. 3 – z przyczyn losowych.
7. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego pisemnego powiadomienia.

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa: Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy: ul. Postępu 17a
Miejscowość: Warszawa
Kod pocztowy: 02-676
Państwo: Polska
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Faks: +48 224587803
Adres internetowy: www.uzp.gov/kio
VI.4.3)Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej są określone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.5)Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
27/10/2020
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.00.00.00-0
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.14.00-6
77.21.15.00-7
77.21.16.00-8
77.30.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-12-05
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1)Warunki udziału
III.1.1)Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
III.1.2)Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
III.1.3)Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (zakończyli) – a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują:
a) co najmniej 1 usługę (umowę z ewentualnym/i zamówieniem/ami z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w zakresie utrzymania (pielęgnacja, konserwacja) zieleni niskiej o wartości min. 250 000,00 PLN brutto, pod warunkiem, że usługa była/jest świadczona w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy,
b) co najmniej 1 usługę (umowę z ewentualnym/i zamówieniem/ami z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp) w zakresie utrzymania (pielęgnacja, konserwacja) zieleni wysokiej o wartości min. 250 000,00 PLN brutto, pod warunkiem, że usługa była/jest świadczona w sposób ciągły przez okres minimum 6 miesięcy.
Zamawiający uzna wykazane realizowane usługi w ramach umów niezakończonych przed terminem składania ofert, jeżeli wartość każdej należycie wykazanej usługi do tego terminu dla zakresu określonego w ppkt a była min. 250 000,00 PLN brutto (oraz spełnia warunek co do okresu świadczenia usługi), dla zakresu określonego w ppkt b była min. 250 000,00 PLN brutto (oraz spełnia warunek co do okresu świadczenia usługi).
Uwaga!!!
Możliwe jest łączenie doświadczenia w ramach jednej umowy, pod warunkiem wykazania co najmniej 1 usługi w zakresie utrzymania (pielęgnacja, konserwacja) zieleni niskiej oraz w zakresie utrzymania (pielęgnacja, konserwacja) zieleni wysokiej o łącznej wartości min. 500 000,00 PLN brutto, z zastrzeżeniem zachowania wymogu co do okresu świadczenia oraz wartości usługi właściwej dla każdego z ppkt a, b.
„(...) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania Wykonawców nie dopuszcza, by Wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy Wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (...)” – wyrok sygn. akt KIO 905/17, sygn. akt KIO 925/17, syng. akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt.
W przypadku, gdy jakakolwiek wartość dotycząca ww. warunku wyrażona będzie w walucie obcej (innej niż PLN), Wykonawca przeliczy tę wartość zgodnie ze średnim kursem walut NBP dla danej waluty z daty wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (za datę wszczęcia postępowania Zamawiający uznaje datę umieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w miejscu publiczne dostępnym w swojej siedzibie oraz na stronie internetowej). Jeżeli w tym dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Wykonawca przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania.

2) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują co najmniej osobami:
a) 1 osobą, która będzie pełniła funkcję kierownika prac z minimum wykształceniem średnim o profilu: ogrodnicze, leśne, architektura krajobrazu lub o profilu terenów zieleni oraz z minimum 3-letnim doświadczeniem przy kierowaniu pracami przy pielęgnacji drzew;
b) 2 osoby, pełniące funkcje brygadzisty koordynujące prace przy zieleni niskiej, posiadających minimum wykształcenie średnie o profilu: ogrodnicze, leśne, architektura krajobrazu lub o profilu terenów zieleni oraz minimum 3-letnie doświadczenie przy pielęgnacji zieleni niskiej;
c) 1 osobą, pełniącą funkcję brygadzisty koordynującego prace przy zieleni wysokiej, posiadającego wykształcenie min. średnie o profilu: ogrodnicze, leśne, architektura krajobrazu lub o profilu terenów zieleni oraz minimum 3- letnie doświadczenie przy pielęgnacji drzew;
d) 2 pracownikami wykwalifikowanymi do prac przy zieleni wysokiej, posiadających ukończony kurs pilarza drzew, oraz minimum 2-letnie doświadczenie przy pielęgnacji drzew;
e) 5 pracownikami wykwalifikowanymi do prac przy zieleni niskiej, posiadających minimum wykształcenie zawodowe o profilu: ogrodnicze lub pokrewne (np. leśne, architektura krajobrazu, rolnicze) lub przyuczenie do zawodu o ww. profilu oraz minimum 2-letnie doświadczenie przy pielęgnacji zieleni.
Wypełniając JEDZ odnośnie do ww. pracowników należy wpisać ich imię, nazwisko, doświadczenie i wykształcenie oraz kwalifikacje. Uwaga!!! Osoby te nie mogą się powtarzać.

Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz w art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 ustawy Pzp.

Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku usług(i) wykonywanych(-ej) podać wartość tej części usługi, która już została wykonana, wraz z załączeniem dowodu(ów), czy została wykonana należycie, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. W przypadku usług zakończonych, dowód potwierdzający ich należyte wykonanie powinien być wystawiony po ich ukończeniu.
Powyższe dokumenty muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:
— oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu lub
— elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

b) Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
Dokument musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:
— oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu lub
— elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

c) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2 lit. a SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.2 lit. d SIWZ;

d) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Dokumenty, o których mowa w lit. d, muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w jednej z poniższych form:
— oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie lub
— elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie;

e) oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas przystąpienia do usuwania drzew uznanych za złom i wywroty 10 %
Okres gwarancji i rękojmi za jakość zakupionego i posadzonego materiału roślinnego (drzewa i krzewy)10 %
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na umowę o pracę20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-11
Cena: 0,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: xxx
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://bielany.waw.pl/page/37,zamowienia-publiczne-powyzej-30-000-euro.html?id=1772
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-11 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-11, 12:30, w siedzibie Zamawiającego Wydział Zamówień Publicznych pok. 276 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na platformie
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-10-27


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |