m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-03 , 15:51:25
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Monika Drygała-Puto
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45-94-285
- emailzamowienia@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar Gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą
Opis zamówienia
1. Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej
w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Konstancin-Jeziorna z Warszawą,
w liczbie 478 000 (słownie: czterysta siedemdziesiąt osiem tysięcy) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów.

Usługi świadczone będą na trasach:
L14 GASSY-PĘTLA – Gassy - Czernidła – Łęg – Habdzin – Opacz – Ciszyca – Opacz – Habdzin – Konstancin Jeziorna: Wojska Polskiego – Warszawska – Mirkowska – Bielawa – BIELAWA - PĘTLA

L15 KLARYSEW – Mirkowska – Wojska Polskiego - Piłsudskiego - Warecka – Borowina – Kawęczynek – Słomczyn – Łyczyn – SŁOMCZYN-KOŚCIÓŁ

L16 CZARNÓW – Chylicka – Skolimów – Chylicka – Pułaskiego – Piaseczyńska – Klarysew – Bielawa – Obórki – Kępa Okrzewska – KĘPA OKRZEWSKA – CMENTARZ

L21 KLARYSEW – Mirkowska – Wojska Polskiego – Grapa – Obory – Cieciszew – Dębówka – Podłęcze – Wólka Załęska – Moczydłów – GÓRA KALWARIA/RYNEK/

L42 KLARYSEW – Mirkowska – Wojska
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawGmina Konstancin-Jeziorna - Warszawa
Główny przedmiot (CPV)60.10.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 60.11.20.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium55000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
A. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
2)spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
a)kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów:
Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 ze. zm.) udzieloną na okres obejmujący co najmniej termin wykonania zamówienia;
b)zdolności technicznej lub zawodowej:
Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu regularnego w rozumieniu powołanej ustawy o transporcie drogowym, świadczoną autobusami - w liczbie minimum 100 000 (sto tysięcy) wozokilometrów, przy czym powyższa liczba wozokilometrów musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi
lub
w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu turystycznego świadczoną autobusami, o wartości usługi co najmniej 100 000 PLN (sto tysięcy) złotych brutto, przy czym powyższa wartość usługi musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi.
2.Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
W szczególności, jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym autobusy, które stanowią podstawową flotę pojazdów już wykorzystywanych w ramach innej umowy z Zamawiającym, a które Wykonawca zamierza wykorzystać w okresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego postępowania (np. w sytuacji, gdy termin wykonywania realizowanej umowy częściowo pokryje się z terminem wykonania przedmiotowego zamówienia).
3. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
4.W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu:
1)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
2)Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
3)W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

B. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp
Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019 r. poz.243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019 r. poz.498, 912,
1495 i 1655.);
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.

C. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia
1.Do oferty każdy Wykonawca dołącza, aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Oświadczenie musi być złożone w formie jednolitego dokumentu zamówienia (JEDZ), sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie
art. 59 ust. 2 dyrektywy 2014/24/UE oraz art. 80 ust. 3 dyrektywy 2014/25/UE, w zakresie wskazanym w załączniku nr 2 do SIWZ.
2.Zamawiający informuje, że Wykonawca przy wypełnianiu oświadczenia na formularzu JEDZ może wykorzystać narzędzie dostępne na stronie https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl.
W tym celu należy podjąć następujące kroki:
a)ze strony postępowania na Platformie należy pobrać plik w formacie XML o nazwie „JEDZ”,
b)wejść na stronę https://espd.uzp.gov.pl/filter?lang=pl
c)wybrać odpowiednią wersję językową (w przypadku przedłożenia formularza JEDZ w innej niż polska wersja językowa należy załączyć do oferty tłumaczenie podpisane przez osobę(y) umocowaną do jego złożenia,
d)wybrać opcję „Jestem Wykonawcą” (tę opcję należy również zaznaczyć w przypadku, gdy formularz JEDZ wypełnia podmiot, na którego zasoby powołuje się Wykonawca),
e)zaimportować pobrany wcześniej plik,
f)wypełnić formularz JEDZ,
g)wygenerować dokument elektroniczny JEDZ w formie .pdf oraz zapisać go na dysku,
h)podpisać ww. dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
3.Wykonawca może skorzystać z instrukcji wypełnienia formularza JEDZ dostępnej na https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/prawo-zamowien-publicznych-regulacje/prawo-krajowe/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
4.W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, jednolity dokument (w postaci elektronicznej – opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym każdego z Wykonawców) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te mają potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia.
5.Zamawiający nie żąda, aby Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu złożył jednolite dokumenty dotyczące podwykonawców.
6.Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełnienia w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu składa także jednolite dokumenty dotyczące tych podmiotów.
7.Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów:
1)w celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu:
a)kopii licencji, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) udzielonej na okres obejmujący termin wykonania zamówienia;
b)zobowiązania innych podmiotów do udostępnienia zasobów, w przypadku, gdy Wykonawca wykazuje zasoby innych podmiotów w celu spełnienia warunków;
c)dowody określające czy usługi wskazane w oświadczeniu JEDZ zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane,
a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje, bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający nie wezwie Wykonawcy do złożenia ww. dokumentu, jeżeli zaistnieje sytuacja określona w ust. 13.
2)w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu:
a)informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1
pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b)zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
c)zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;
d)odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp; (W przypadku wskazania przez wykonawcę w oświadczeniu JEDZ dostępności tych dokumentów w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych Wskazane przez wykonawcę dokumenty.)
8.Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ).
9. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w:
1)rozdziale X. 7. 2) lit. a) składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym
w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
2)rozdziale X. 7. 2) lit. b) - d) SIWZ – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
a)nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,
b)nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.
10. Dokumenty, o których mowa w rozdziale X. 9. 1) SIWZ oraz w rozdziale X. 9. 2) lit. b), powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokumenty, o których mowa w X. 9. 2) lit. a), powinny być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.
11. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w rozdziale X. 9. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia ust. 10 stosuje się.
12. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w rozdziale X. 7 pkt 2) lit. a) SIWZ, składa dokument, o którym mowa w rozdziale X. 9 pkt 1), w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 ustawy Pzp. Jeżeli
w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis rozdział X. 10 zdanie pierwsze stosuje się.
13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności, o których mowa w pkt 7. 1.lit. c), Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w jednolitym europejskim dokumencie zamówienia.
14. Jeżeli Wykonawca nie złoży oświadczenia, o którym mowa w rozdz. X. 1. SIWZ (JEDZ), oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wezwie do ich złożenia, uzupełnienia, poprawienia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlegałaby odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.
15.W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w innej walucie niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs danej waluty opublikowany przez Narodowy Bank Polski w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

D. Wykonawca w trakcie realizacji umowy będzie dysponował, co najmniej 6 (w tym 1 rezerwowy,) autobusami spełniającymi wymagania opisane w załączniku nr 1 do SIWZ oraz poniższe wymogi:
- rok produkcji – 2012 lub późniejszy,
- napęd - silnik spełniający normy ekologiczne co najmniej EURO V,
- pojemność autobusów co najmniej 40 pasażerów pojazdy I klasy z częściowo obniżoną podłogą (niskowejściowe) lub w całości niskopodłogowe (klasa midi) kierowanych do obsługi linii L14,L15,L16,L21 i L42 (5 wozów w ruchu)
-Zamawiający nie dopuszcza wykazania spełniania powyższych wymagań za pomocą pojazdów typu SAM tj. zbudowanymi przy wykorzystaniu nadwozia, podwozia lub własnej ramy konstrukcyjnej.

E. Zamówienia o których mowa w art. 134 ust. 6 pkt. 3) ustawy Pzp
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 134 ust. 6
pkt. 3) ustawy Pzp w następujących przypadkach:
1)w trakcie okresu obowiązywania umowy przy wykorzystaniu autobusów zgłoszonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, w sytuacji konieczności zwiększenia pracy przewozowej ponad limit wozokilometrów określony w rozdziale VI SIWZ,
2)w trakcie okresu obowiązywania umowy przy wykorzystaniu dodatkowej liczby autobusów w ruchu spełniających minimalne wymogi określone w SIWZ, w sytuacji konieczności zwiększenia pracy przewozowej ponad limit wozokilometrów określony w rozdziale VI SIWZ,
3)po zakończeniu okresu obowiązywania umowy przy wykorzystaniu autobusów zgłoszonych przez Wykonawcę w Formularzu ofertowym, gdzie maksymalna wartość nowej umowy wynikająca z iloczynu liczby wozokilometrów i stawki za wozokilometr nie może przekroczyć 50% procent wartości szacunkowej zamówienia podstawowego.

F. Termin realizacji zamówienia
Rozpoczęcie świadczenia usługi nastąpi w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy, jednak nie wcześniej niż od dnia 18.01.2021 r. Zakończenie realizacji przedmiotu umowy nastąpi w dniu 31.12.2021r.

G. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim na elektronicznej Platformie E-Zamawiający (dalej jako „Platforma”) pod adresem: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl

H. Poprzez złożenie oferty Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie i na warunkach ustalonych w SIWZ, podając na Platformie cenę brutto za 1 wozokilometr.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Norma emisji spalin 30 %
Tabor Klimatyzowany10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-10
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-10 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-10, 10:30, Publiczna sesja otwarcia ofert będzie transmitowana na żywo poprzez YouTube na kanale ZTM WARSZAWA-ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-10-29


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |