m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-04 , 12:11:59
I Zamawiający
ZamawiającyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
- adresJózefa Bema 70, 01-225 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 632-32-15
- faks(0-22) 632-72-42
- e-mailprzetarg@zgnwola.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Lech Widuliński
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal19
- telefon(0-22) 495 81 20
- emaillwidulinski@zgnwola.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychMarcin Kowalik
- adresZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal25
- telefon(0-22) 632-79-62
- email
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal19
Adres, na który należy przesyłać ofertyZakład Gospodarowania Nieruchomościami w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy, Józefa Bema 70, 01-225 Warszawa
- lokal12
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie usługi ochrony fizycznej mienia w budynkach mieszczących się przy
ul. Piaskowej 7, 9 i 11 w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 30.06.2021 r., godzina 15.01.
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest usługa całodobowej ochrony fizycznej mienia w budynkach, nadzorowanie obiektów przy pomocy systemu, zapewnienie obsługi centrali ppoż. 24 godz. na dobę oraz podejmowania działań, które zostały określone we wzorze umowy
i załącznikach do umowy, stanowiących załączniki do s.i.w.z.

Usługi ochrony (dozór mienia)
Zakres ochrony mienia obejmuje obiekty:
1. ul. Piaskowa 9 – powierzchnia ochraniana 8 763 m2.
2. ul. Piaskowa 11– powierzchnia ochraniana 1 335 m2 .
3. ul. Piaskowa 7 – powierzchnia ochraniana 3 739 m2 .

Ogółem powierzchnia ochraniana ww. obiektów: 13 837 m2 .

Czas pełnienia służby – całodobowo (24 h/na dobę) przez dwie osoby w okresie od dnia
30.12.2020 r., godzina 15.01 do dnia 30.06.2021 r. godzina 15.01.
W obiektach mieszczących się przy ul. Piaskowej 7, 9 oraz 11 znajdują się kamery monitoringu elektronicznego. Wykonawca jest zobowiązany do nadzorowania obiektów Piaskowa 7, 9 i 11 – przy pomocy ww. systemu, na terenie działa 50 kamer. Centrum nadzoru znajduje się w pomieszczeniu dozoru (budynek Piaskowa 7 parter). Obchody na terenie obiektów Piaskowa 7, 9, 11 – mają się odbywać nieregularnie
z częstotliwością minimum jeden na 2 godziny. W pomieszczeniu ochrony znajduje się terminal TSR 4000 centrali przeciw pożarowej typu Polon 4200. Centrala Polon 4200 nadzoruje system ochrony przeciw pożarowej budynku Piaskowa 7. Pracownicy wykonawcy mają obsługiwać terminal zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik numer 5 do umowy.

Wymogiem Zamawiającego jest dysponowanie przez Wykonawcę grupą interwencyjną, umundurowanie pracowników pełniących służbę na obiekcie Piaskowa 7, 9 i 11 oraz posiadanie środków łączności.

Szczegółowe warunki oraz sposób realizacji zamówienia określa wzór umowy wraz z załącznikami.

1. Na podstawie art. 29 ust. 3a Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, tj. świadczące pracę w zakresie ochrony fizycznej obiektów. Wyżej wskazane osoby mają być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.

2. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane pkt. 1 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę osób wykonujących wskazane w pkt.1 czynności w trakcie realizacji zamówienia:
1) oświadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę
i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie wykonawcy (wraz
z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony). Imię
i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania,
3) zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez wykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres rozliczeniowy;
4) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji.
4. Dopuszcza się zmianę osób, o których mowa w pkt. 1, wykonujących przedmiot zamówienia. W przypadku wygaśnięcia/rozwiązania stosunku pracy z osobą biorącą udział przy realizacji zamówienia, Wykonawca jest zobowiązany powiadomić Zamawiającego o tym fakcie (pisemnie, bądź drogą elektroniczną) w terminie do 5 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiło rozwiązanie stosunku pracy.
5. Wykonawca w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia, o którym mowa w pkt. 4, jest zobowiązany zatrudnić inną osobę/osoby nieprzerwanie przez cały okres trwania umowy.
6. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązek informacyjny względem osób fizycznych skierowanych do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa
w ust. 3, przewidziany w przepisach art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04 maja 2016 r., zwane dalej „RODO"), tj. że poinformował osoby skierowane do realizacji niniejszego zamówienia, o których mowa w ust. 3 i następnych, że ich dane osobowe
w zakresie wskazanym w ust. 4 i nast. zostaną udostępnione Zamawiającemu
w celu związanym z realizacją niniejszej umowy.
Sankcje z tytułu niespełnienia dokumentowania zatrudnienia, określone zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik do s.i.w.z.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.71.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2021-06-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium2000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału określone w art. 25 ust. 1 ustawy - Pzp (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), dotyczące:

1) kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, dotyczącego uprawnień do prowadzenia działalności zawodowej, Wykonawca wykaże, że posiada uprawnienia do wykonywania działalności w zakresie ochrony osób
i mienia na czas realizacji przedmiotu zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838).

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, spełnienie warunku dotyczącego posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej będzie polegało na wykazaniu posiadania wymaganych uprawnień przez wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.


2) zdolności technicznej lub zawodowej

W celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych, również wykonuje, co najmniej 1 usługę polegającą na ochronie fizycznej obiektu/ów o zakresie podobnym do przedmiotu niniejszego postępowania
o wartości brutto min. 40 tys. zł.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek mogą spełniać łącznie, tzn. spełnienie warunku będzie polegało na wykazaniu przez co najmniej jednego z Wykonawców występujących wspólnie.

2. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadku spełnienia wobec niego przesłanek określonych w art. 24 ust. 1 pkt 12) – 23) ustawy Pzp, tj.:

1) wykonawcę, który nie wykazał spełniania warunków udziału w postępowaniu lub nie wykazał braku podstaw wykluczenia,
2) wykonawcę będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
- o którym mowa w art. 165a, art. 181-188, art. 189a, art. 218-221, art. 228-230a, art. 250a, art. 258 lub art. 270-309 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1444) lub art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1133),

- o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny,
- skarbowe,
- o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012, poz. 769);
3) wykonawcę, jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w ppkt 2;
4) wykonawcę, wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;
5) wykonawcę, który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawieniu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych dokumentów;
6) wykonawcę, który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd zamawiającego, mogące mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
7) wykonawcę, który bezprawnie wpływał lub próbował wpłynąć na czynności zamawiającego lub pozyskać informacje poufne, mogące dać mu przewagę w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
8) wykonawcę, który brał udział w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia lub którego pracownik, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia, o dzieło, agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług, brał udział w przygotowaniu takiego postępowania, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu;
9) wykonawcę, który z innymi wykonawcami zawarł porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji między wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia, co zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych;
10) wykonawcę będącego podmiotem zbiorowym, wobec którego sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 358);
11) wykonawcę, wobec którego orzeczono tytułem środka zapobiegawczego zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;
12) wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1076 z późn. zm.), złożyli odrębne oferty, oferty częściowe, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

3. Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp Zamawiający wykluczy również Wykonawcę który, z przyczyn leżących po jego stronie, nie wykonał albo nienależycie wykonał w istotnym stopniu wcześniejszą umowę w sprawie zamówienia publicznego lub umowę koncesji, zawartą z zamawiającym, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4 ustawy Pzp, co doprowadziło do rozwiązania umowy lub zasądzenia odszkodowania;

VII. Wykaz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia

Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24aa ust.1 ustawy Pzp, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

1. Wykonawca do oferty dołącza aktualne na dzień składania ofert oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku przesłanek wykluczenia z postępowania w formie formularza Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwanego dalej „formularzem JEDZ”).

Formularz JEDZ należy złożyć w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum (ZIP).

Informacje zawarte w powyższym dokumencie będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, złożenie powyższego formularza JEDZ dotyczy każdego z podmiotów.

Wykonawca, który powołuje się na zasoby innego podmiotu, w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, składa również z ofertą formularz JEDZ podmiotu trzeciego.
Formularz JEDZ podmiotu trzeciego powinien być wypełniony w zakresie, w jakim Wykonawca korzysta z zasobów podmiotu trzeciego.
Powyższy wymóg dotyczy sytuacji, gdy podmiot trzeci będzie podwykonawcą w trakcie realizacji zamówienia, jak i sytuacji gdy takim podwykonawcą nie będzie.

W przypadku realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy, Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia, składa również z ofertą formularz JEDZ podwykonawcy.

Formularz JEDZ, składany przez każdy z ww. podmiotów winien mieć formę oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

2. Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 10 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów, które potwierdzają okoliczności spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia tj.:
1) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, dotyczących kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów Wykonawca przedstawi aktualną koncesję wydaną przez MSWIA na potwierdzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia na podstawie ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 838).
Koncesję należy złożyć w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

2) w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału
w postępowaniu, dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, Zamawiający żąda wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu - załącznik nr 2 do s.i.w.z.
Wykaz należy złożyć w formie oryginału natomiast dowody w kopii poświadczonej „za zgodność z oryginałem.

3) w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczeniu wykonawcy z udziału w postępowaniu, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Informację należy złożyć w formie kopii elektronicznie poświadczonej „za zgodność z oryginałem”.

b) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności – załącznik nr 3 do s.i.w.z.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.

c) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne – załącznik nr 4 do s.i.w.z.
Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.

3. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach, o których mowa w pkt VI.2 ppkt 12), Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczącej ofert jakie wpłynęły w postępowaniu, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – Prawo zamówień publicznych. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, złożenie powyższego oświadczenia dotyczy każdego z podmiotów. Oświadczenie należy złożyć w formie oryginału.

4. Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty, o których mowa w pkt VII.2 ppkt 3).
5. Wykonawcy mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt VII.2 ppkt 3) lit.a) – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp.
Dokument, o którym mowa powyżej, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu.
Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.
W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.
Dokumenty, o których mowa w pkt VII, sporządzone w języku obcym muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski.
6. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w pkt VII s.i.w.z. jeżeli Wykonawca wskaże ich dostępność w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 346 z późn. zm). W takim przypadku Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
7. Wykonawca wskaże oświadczenia lub dokumenty, o których mowa w pkt VII, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczenia lub dokumenty przechowywane przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp. W takim przypadku Zamawiający w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.
VIII. Poleganie na zasobach innych podmiotów.
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Powyższy dokument może zostać załączony do oferty w:
a) oryginale w postaci dokumentu elektronicznego, lub
b) elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem – przez podmiot udostępniający zasób.

2. Zamawiający oceni, czy udostępnione wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 4 ustawy Pzp.
2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności:
1) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;
2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego;
4) czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.
4. Wykonawca, który polega na sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, odpowiada solidarnie z podmiotem, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną przez Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

IX. Podwykonawcy

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
Wykonawca zobowiązany jest realizować zamówienie z udziałem podwykonawców na zasadach określonych we wzorze umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Czas dojazdu patrolu interwencyjnego40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-07
Cena: 10,00 zł.
Miejsce dokonania opłaty: nr konta zamawiającego 25 1030 1508 0000 0005 5088 2019 lub za zaliczeniem pocztowym
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://www.zgnwola.waw.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-07 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-07, 09:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Bema 70, Warszawa, pok. nr 306
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-10-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |