m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPoniżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-05 , 15:37:15
I Zamawiający
ZamawiającyMiasto Stołeczne Warszawa
- adresPl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Biuro Zamówień Publicznych
- adresNiecała 2, 00-098 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(+48 22) 443-14-00
- faks(+48 22) 443-14-02
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.um.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jolanta Kotowicz
- adresBiuro Zamówień Publicznych, Niecała 2, 00-098 Warszawa
- lokal302
- telefon(0-22) 443-14-13
- emailzamowieniabzp@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyBiuro Zamówień Publicznych, https://zamowienia.um.warszawa.pl
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Publikacja ogłoszeń prasowych dla Urzędu m.st. Warszawy w latach 2020-2023
Opis zamówienia
1)Przedmiotem zamówienia jest publikacja ogłoszeń ramowych i nekrologów w prasie codziennej o zasięgu ogólnopolskim, stołecznym, wojewódzkim.

2)Całkowita wartość zamówienia: 615 000,00 zł brutto, w tym:
Część nr 1 (ogłoszenia ogólnopolskie) – 165 000,00 zł brutto
Część nr 2 (ogłoszenia stołeczne) – 410 000,00 zł brutto
Część nr 3 (ogłoszenia wojewódzkie) –40 000,00 zł brutto

3)Zamawiający w zakresie usług objętych przedmiotowym zamówieniem przewiduje możliwości udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu zamówień podobnych do zamówienia podstawowego, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy w wysokości 50% zamówienia podstawowego.

4)Postępowanie prowadzone będzie w języku polskim

5)Zmiany umowy zostały przewidziane zostały we wzorze umowy dla każdej części

6)Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ust. 1 ustawy.

7) Wykonawca może złożyć ofertę tylko w jednej, wybranej przez siebie formie (pisemnej albo w postaci elektronicznej).

UWAGA!!! Mając na uwadze Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 roku w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2020 poz. 1758), w przypadku, gdy Wykonawca zamierza złożyć ofertę w formie pisemnej należy poinformować o tym Zamawiającego do 10 listopada 2020 r. wysyłając informację na adres e-mail wskazany w pkt. 5.2. SIWZ.

Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa
Główny przedmiot (CPV)79.97.00.00-4
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Zamieszczanie ogłoszeń ramowych i nekrologów w gazecie codziennej, o zasięgu ogólnopolskim0,00
2Zamieszczanie ogłoszeń i nekrologów, w gazecie o zasięgu stołecznym lub dodatku stołecznym gazety ogólnopolskiej0,00
3Zamieszczanie ogłoszeń ramowych i nekrologów w gazecie codziennej, o zasięgu wojewódzkim0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-03-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków:
Część 1
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – należycie zrealizowali, co najmniej dwie usługi trwające przez okres co najmniej 6 miesięcy każda, obejmujące usługi publikacji ogłoszeń i nekrologów w prasie o zasięgu ogólnopolskim, na kwotę nie mniejszą niż 100 tys. zł brutto każda;
Część 2
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizowali, co najmniej dwie usługi trwające co najmniej 6 miesięcy każda obejmujące usługi publikacji ogłoszeń i nekrologów w prasie o zasięgu stołecznym, na kwotę nie mniejszą niż 60 tys. zł brutto każda;
Część 3
wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie należycie zrealizowali, co najmniej dwie usługi trwające co najmniej 6 miesięcy każda, obejmujące usługi publikacji ogłoszeń i nekrologów w prasie o zasięgu wojewódzkim, na kwotę nie mniejszą niż 20 tys. zł brutto każda.

Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w Postępowaniu Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów następujących dokumentów:

a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
b) oświadczenia podmiotu o oświadczenia podmiotu o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentu potwierdzającego dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega
Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć
pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. e) SIWZ.
c) oświadczenia podmiotu o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.


III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJĄCEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

a) Wykaz usług –zrealizowanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – wg wzoru określonego w Załączniku nr 7A do SIWZ dla Części 1, Załączniku nr 7B do SIWZ dla Części 2, Załączniku nr 7C do SIWZ dla Część 3 na potwierdzenie spełniania warunku określonego w pkt. 12.2.1.A., 12.2.1.B.,12.2.1.C. SIWZ;

b) dowody, że wykazane w w/w wykazach usługi zostały wykonane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi zostały wykonane; – oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów;

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

a) oryginału w postaci dokumentu elektronicznego Oświadczenia Wykonawcy złożone zgodnie z Załącznikiem nr 6A, Załącznikiem nr 6B, Załącznikiem nr 6C do SIWZ, odpowiednio do wybranej części zamówienia podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej;

b) oświadczenie Wykonawcy o podwykonawcach, ze wskazaniem części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom z podaniem firm podwykonawców, lub informacja o samodzielnym wykonaniu zamówienia, o treści zgodnej z określoną we wzorze stanowiącym Załącznik do SIWZ.

c) W przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy, dokument (np. pełnomocnictwa) potwierdzający, że oferta została złożona przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.

d) W przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów - dokument potwierdzający, że realizując zamówienie, Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

e) W przypadku, gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa – dokument zawierający dowody, o których mowa w pkt. 17 SIWZ

f) W terminie 3 dni od dnia przekazania Wykonawcy informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy (wg wzoru określonego w Załączniku do SIWZ).
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena brutto 1 cm2 powierzchni ogłoszenia innego niż nekrolog publikowanego na stronach redakcyjnych gazety30 %
Cena brutto za 1 cm² powierzchni nekrologu publikowanego na stronach redakcyjnych gazety6 %
Cena brutto 1 cm2 powierzchni nekrologu publikowanego na stronach nekrologowych gazety4 %
Koszt dotarcia 1 cm2 ogłoszenia innego niż nekrolog publikowanego na stronach ogłoszeniowych gazety do 1000 czytelników60 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-13
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://ogloszeniabzp.um.warszawa.pl/info.php?zamowienie=69139
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-13 godzina 10:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą30 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-13, 12:00, opisane w pkt.28 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |