m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-06 , 09:14:31
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy
- adresAl. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 71 01
- faks(0-22) 443 73 32
- e-mailinfo@ursynow.pl
- adres internetowyhttp://www.ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Iwona Glinka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal313
- telefon(0-22)443-73-33
- emailiglinka@ursynow.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaula Czarnecka
- adresDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokal524
- telefon(0-22)4437257
- emailpczarnecka@ursynow.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Ursynów m.st. Warszawy, Al. Komisji Edukacji Narodowej 61, 02-777 Warszawa
- lokalhttps://zamowienia.um.warszawa.pl;
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku
Opis zamówienia
1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zimowe utrzymanie ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy w 2021 roku.

Zakres prac obejmuje:
I. Ręczne płużenie śniegu na chodnikach, schodach, pochylniach, ścieżkach rowerowych oraz miejscach parkingowych oraz uszorstnienie poprzez posypanie ich piaskiem.
II. Mechaniczne płużenie śniegu na jezdniach, uszorstnienie jezdni poprzez posypywanie w zależności od warunków atmosferycznych.
III. Doczyszczanie interwencyjne ulic i chodników w wypadku braku opadów atmosferycznych oraz zjawisk atmosferycznych powodujących śliskość zimową.
IV. Oczyszczanie jezdni i chodników po akcji zimowej.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: szczegółowy opis oraz standardy techniczne wykonania przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ, formularz cenowy – załącznik nr 7 do SIWZ, wzór umowy – załącznik nr 8 do SIWZ.

2) Obowiązki wynikające z klauzuli społecznej
1. Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu stosuje klauzulę społeczną na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r., Prawo zamówień publicznych (t.j. – Dz.U.2019, poz. 1843 z późn. zm.).
2. Wykonawca lub Podwykonawca jest zobowiązany zatrudnić na podstawie umowy o pracę – w rozumieniu Kodeksu Pracy – (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1070, ze zm.) lub właściwych przepisów państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, w którym Wykonawca lub Podwykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania pracowników, którzy w okresie wskazanym w § 2 wzoru umowy będą wykonywali prace polegające na ręcznym odśnieżaniu i uszorstnianiu chodników, schodów i parkingów.
3. Warunek, o którym mowa w ust. 2, zostanie spełniony poprzez zatrudnienie na podstawie umowy o pracę nowych pracowników lub wyznaczenie do realizacji umowy zatrudnionych już osób wykonujących prace polegające na ręcznym odśnieżaniu i uszorstnianiu chodników, schodów i parkingów.
4. Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ

3) ZAMÓWIENIA PODOBNE:
Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6) ustawy Prawo zamówień publicznych o łącznej wartości do 555.555,56 zł netto i polegających na zimowym utrzymaniu ulic, chodników, ścieżek rowerowych, schodów i parkingów w pasach drogowych na terenie Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał niezbędne środki finansowe i będzie realizowane na zasadach umowy podstawowej.

4) PODWYKONAWSTWO
a) Zamawiający nie zastrzega osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.
b) Wykonawca jest zobowiązany wskazać formularzu oferty części zamówienia których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy podwykonawców, o ile są już znane.
c) Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

INFORMACJE DODATKOWE:

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy Al. KEN 61 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert. Otwarcie odbędzie się podczas jawnej transmisji online dostępnej pod adresem:
https://www.youtube.com/embed/live_stream?channel=4nh2rTpIILWm76Nkj1ML4w
Z uwagi na zagrożenie epidemiczne nie przewiduje się osobistego uczestnictwa w sesji otwarcia ofert.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Ursynów m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)90.62.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 90.63.00.00-2
90.61.10.00-3
90.61.20.00-0
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-11, data zakończenia: 2021-04-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium20000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Uwaga!
Numeracja przeniesiona z Ogłoszenia o zamówieniu zamieszczonego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
III.1)
Warunki udziału

III.1.3)
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) wykonali1 (tj. zakończyli) lub wykonują2 co najmniej jedną usługę świadczoną nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy dla jednego Zamawiającego i polegającą m.in. na:
a) zimowym oczyszczaniu ulic oraz zimowym oczyszczaniu chodników lub
b) zimowym oczyszczaniu jezdni oraz zimowym oczyszczaniu chodników lub
c) zimowym oczyszczaniu dróg oraz zimowym oczyszczaniu chodników.
Uwaga!
1 Za wykonaną usługę Zamawiający uzna taką usługę, którą Wykonawca wykonał i której przedmiot został odebrany przez Zamawiającego jako wykonany należycie.
2 W przypadku, gdy Wykonawca wykaże się usługą, która jest w toku realizacji, tzn. jest wykonywana, Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli na dzień składania ofert okres świadczenia usługi – będzie nie krótszy niż okres 3 miesiące, a dowody, o których mowa w pkt 11.3 lit. a SIWZ potwierdzą, że usługa wykonywana jest należycie przez okres nie krótszy niż 3 miesięcy.
3. Za spełnienie warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 10.1 SIWZ Zamawiający uzna również wykazanie się wykonaniem lub wykonywaniem dwóch usług pod warunkiem, że pierwsza polegała na zimowym oczyszczaniu ulic lub jezdni lub dróg a druga na zimowym oczyszczaniu chodników przy czym każda z nich świadczona była nieprzerwanie przez okres co najmniej 3 miesięcy dla jednego Zamawiającego;
2) dysponują dopuszczonymi do ruchu urządzeniami technicznymi:
— o normie emisji spalin min. Euro 5 oraz posiadającymi sprawny system lokalizacji i kontroli pracy GPS w ilości co najmniej:
a) pług 2 szt. (w tym 1 zapasowy) z lemieszem o szerokości roboczej minimum 2,5 m, zakończony końcówką gumową o równych krawędziach, lemiesz pługa ze sterowaniem z kabiny kierowcy, oznakowany i wyposażony w sprawne i działające światła obrysowe, zamontowany czujnik płużenia – opuszczony/nieopuszczony, oznakowany i wyposażony w sprawne i działające światła obrysowe oraz ostrzegawcze światła błyskowe w kolorze żółtym. Masa własna pojazdu pow. 2,5 ton oraz
b) pługoposypywarka do piasku lub soli – w zależności od potrzeb: 4 szt. (w tym 1 zapasowa) z lemieszem o szerokości roboczej nie większej niż 2 m, zakończonym końcówką gumową o równych krawędziach, zamontowanym czujnikiem płużenia – opuszczony/nieopuszczony, lemiesz pługa ze sterowaniem z kabiny kierowcy, posypywarka z możliwością regulowania szerokości posypywania i regulacją gęstości posypywania piaskiem / solą ze sterowaniem z kabiny, oznakowany i wyposażony w sprawne i działające światła obrysowe oraz ostrzegawcze światła błyskowe w kolorze żółtym. Masa własna pojazdu pow. 2,5 ton (Uwaga! Każdy z trzech rejonów musi być obsługiwany przez jeden pojazd odśnieżający (sypiący piachem/solą) oraz
c) mały sprzęt 3 szt. (w tym 1 zapasową) mały pojazd dostosowany do odśnieżania i posypywania wąskich ulic (szerokość robocza pługa max. 2,2 m); masa własna pojazdu do 2,5 ton oraz
d) zamiatarka 3 szt. (w tym 1 zapasową) zamiatarka ze sprawnie działającym systemem zraszania; sprawnie działający systemem zraszania zespołu szczotek, masa własna pojazdu pow. 2,5 ton.
Uwaga:
1. Zamawiający dopuszcza wykazanie jednego pojazdu zarówno jako pługu i pługoposypywarki lub pługu i zamiatarki lub pługoposypywarki i zamiatarki lub pługu, pługoposypywarki i zamiatarki pod warunkiem spełniania wszystkich wymagań dla każdego z pojazdów określonych przez Zamawiającego.
2. W celu potwierdzenia spełniania ww. warunku udziału w postępowaniu Zamawiający dopuszcza wykazanie się urządzeniami technicznymi o napędzie elektrycznym i/lub zasilanych gazem ziemnym, które będą traktowane przez Zamawiającego na równi z pojazdami z normą emisji spalin Euro 6 i dodatkowo punktowane zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 22.4 SIWZ.

VI.3) Informacje dodatkowe:
1) Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 20 000,00 PLN (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100 groszy). Szczegółowe informacje w pkt 12 SIWZ.
2) Termin związania ofertą, o którym mowa IV.2.6 ogłoszenia wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.
4) Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:
a) wykaz usług wykonanych lub wykonywanych (zgodny z załącznikiem nr 4 do SIWZ), w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane lub są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.
Uwaga!
W przypadku usług nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu;
b) wykaz urządzeń technicznych (sprzętu) dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – zgodny z treścią załącznika nr 5 do SIWZ.
5) Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy:
a) informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
b) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne.
Uwagi:
W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 11.3 oraz 11.4 z uwzględnieniem pkt 11 ust. 5 SIWZ, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobierze samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przypadku dokumentów lub oświadczeń znajdujących się w tych bazach sporządzonych w języku obcym, Zamawiający zażąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia ich na język polski.
6) Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art. 24aa ust. 1 ustawy (procedura odwrócona). Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Norma emisji spalin20 %
Czas reakcji 20 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-09
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-09 godzina 12:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-09, 13:00, Al. KEN 61 pok. nr 136 poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-03


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |