m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-06 , 11:26:40
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Bielany m. st. Warszawy
- adresŻeromskiego 29, 01-882 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 443 47 00 wew. 42 385
- faks(0-22) 325 44 80
- e-mailbielany.zamowienia@um.warszawa.pl
- adres internetowyhttp://www.bielany.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Eliza Krych – Palusińska
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
- telefon(0-22) 373 33 85
- email
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychAnna Piasecka-Bulwan
- adresDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal276
- telefon(0-22) 325 43 84
- emailApisecka@um.warszawa.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Bielany m. st. Warszawy, Żeromskiego 29, 01-882 Warszawa
- lokal275
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
„Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2021-2023 – Rejon II”
Numer referencyjny: UD-III-WZP.271.72.2020.EKR.
Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://zamowienia.um.warszawa.pl/pn/umw/demand/notice/public/19161/details
Opis zamówienia
SEKCJA I: INSTYTUCJA ZAMAWIAJĄCA

I.1) Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa:
Urząd Dzielnicy Bielany
Krajowy numer identyfikacyjny:
Adres pocztowy:
ul. S. Żeromskiego 29
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
01-882
Państwo:
pl
Osoba do kontaktów:
Eliza Krych-Palusińska
Tel.:
+48 224434816
E-mail:
bielany.zamowienia@um.warszawa.pl
Faks:
Kod NUTS
PL
Adresy internetowe:
Główny adres:
https://zamowienia.um.warszawa.pl
Adres profilu nabywcy:
I.2) Wspólne zamówienie – nie dotyczy
I.3) Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: -
Dostęp do dokumentów zamówienia jest ograniczony. Więcej informacji można uzyskać pod adresem:
https://zamowienia.um.warszawa.pl
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesłać:
na adres podany powyżej
I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5) Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II: PRZEDMIOT

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1) Nazwa:
„Pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2021-2023 – Rejon II”
Numer referencyjny:
UD-III-WZP.271.72.2020.EKR
II.1.2) Główny kod CPV
Główny kod CPV 77313000
II.1.3) Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie czystości oraz
konserwacja małej architektury na terenach zieleni w rejonie II o powierzchni 18,07 ha w Dzielnicy
Bielany m.st. Warszawy w latach 2021-2023 - rejon II.
UWAGA! Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Sekcja II, pkt 2.4) Ogłoszenia o zamówieniu.
II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
Wartość bez VAT: - Waluta: -
II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: NIE
II.2) Opis
II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
Główny kod CPV
90000000
90620000
90511300
90630000
90512000
77211400
77310000
77211500
77314100
II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji: Dzielnica Bielany m.st.Warszawy
II.2.4) Opis zamówienia
1. Przedmiotem zamówienia jest pielęgnacja zieleni niskiej i wysokiej, utrzymanie czystości oraz konserwacja małej architektury na terenach zieleni w rejonie II o powierzchni 18,07 ha w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy w latach 2021-2023 - rejon II, w tym:
•pielęgnacja trawników, pielęgnacja krzewów, pielęgnacja rabat kwiatowych (w ramach pielęgnacji zieleni niskiej);
•pielęgnacja drzew, usunięcie odrostów, przekopanie misek przy drzewach, rozłożenie zrąbek, podlewanie młodych drzew, ustawienie/usunięcie pala, nawożenie drzew nawozami mineralnymi, zapobiegawcze opryskiwanie drzew, zabezpieczanie ubytku powierzchniowego, zabezpieczanie ubytku
wgłębnego, zabezpieczenie otworu siatką, założenie wiązania sztywnego, założenie wiązania opasowego, założenie wiązania w trójkąt, wycinanie drzew, trzebież selekcyjna drzew, karczowanie pniaków drzew, opieka specjalisty od gatunków chronionych podczas prac prowadzonych w koronie drzew, formowanie
młodych drzew (w ramach pielęgnacji zieleni wysokiej);
•prace ogrodnicze, tj. zakładanie trawnika, zakładanie murawy kwietnej, sadzenie drzew form naturalnych na terenie płaskim, sadzenie krzewów form naturalnych na terenie płaskim, sadzenie krzewów żywopłotowych na terenie płaskim, obsadzanie rabat bylinami i roślinami wrzosowatymi, obsadzenie rabat roślinami cebulowymi lub kłączami, zakup drzew form naturalnych, zakup krzewów form naturalnych i roślin wrzosowatych, zakup bylin, zakup roślin cebulowych i kłączowych, zakup i
rozłożenie geowłókniny (w ramach modernizacji i urządzania terenów parkowych);
•zbieranie śmieci luzem i opróżnianie koszy, z wywozem na zwałkę, jednorazowe zebrania z terenów zieleni odpadów typu gruz, odpady komunalne, gabarytowe wraz z wywozem na zwałkę, jednorazowe zebranie z terenów zieleni odpadów typu gałęzie i inne organiczne wraz z wywozem na zwałkę, interwencyjne sprzątanie terenów zieleni parkowej wraz z opróżnianiem koszy z wywozem na zwałkę,
oczyszczenie chodnika z darni z wywozem na zwałkę, zamiatanie alejek parkowych, rozstawienie skrzyń z piaskiem, zimowe oczyszczanie alejek parkowych (w ramach sprzątania terenów zieleni);
•drobna naprawa ławek i koszy na śmieci, naprawa ławek i koszy na śmieci, renowacja ławek, renowacja koszy, naprawa zniszczeń po dewastacji, demontaż małej architektury, malowanie ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych/edukacyjnych, znaków drogowych preparatem antygrafiti, mycie ławek, koszy na śmieci, tablic informacyjnych/edukacyjnych, znaków drogowych, wymiana ławki parkowej z oparciem, wymiana kosza parkowego, wymiana wkładu kosza parkowego, konserwacja drogi ziemno żwirowej i krawężnika, gracowanie alejek ziemno-żwirowych, konserwacja drogi z kostki betonowej/chodnikowej i krawężnika, oczyszczenie zanieczyszczeń studzienek wodociągowych i hydrantowych, wymiana uszkodzonych zaworów w systemach do podlewania, wymiana uszkodzonych pokręteł do zaworów w systemach do podlewania, wiosenne włączanie systemu nawadniającego, obsługa systemu nawadniającego, jesienne zamknięcie systemu nawodniającego, montaż maty słomiano foliowej,
demontaż maty słomiano-foliowej, przechowanie mat słomiano-foliowych, czyszczenie i malowanie elementów metalowych w studzienkach, zabezpieczenie na okres zimowy studzienek wodociągowych i hydrantowych, wymiana uszkodzonych pokryw do studni i hydrantów, przegląd bieżący z drobnymi naprawami konserwatorskimi typu wymiana uszczelek, smarowanie części
ruchomych zaworów (w ramach konserwacji małej architektury).

2.Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określa:
2.1 Opis przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 6 do SIWZ)
2.2 Formularz cenowy (Załącznik nr 4 do SIWZ)
2.3 Wzór umowy (Załącznik 1 do SIWZ)

3.Klasyfikacja wg CPV
Główny przedmiot zamówienia CPV:
77313000-7 - Usługi utrzymania parków
Dodatkowe przedmioty zamówienia CPV:
77211400-6 - Usługi wycinania drzew
77211500-7 - Usługi pielęgnacji drzew
77310000-6 - Usługi sadzenia roślin oraz utrzymania terenów zieleni
77314100-5 - Usługi w zakresie trawników
90000000-7 – Usługi odbioru ścieków, usuwania odpadów, czyszczenia/sprzątania i usługi ekologiczne
90511300-5 – Usługi zbierania śmieci
90620000-9 – Usługi odśnieżania
90630000-2 – Usługi usuwania oblodzeni
90512000-9 – Usługi transportu odpadów

4.KLAUZULE SPOŁECZNE:
Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych – Zamawiający wymaga
w okresie wykonywania usługi skierowania przez Wykonawcę lub Podwykonawcę zatrudnionych (pod pojęciem „zatrudnionych” należy rozumieć nowo zatrudnionych jak również już zatrudnionych
pracowników) na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 r. – Kodeksu Pracy (Dz. U. 2020 poz. 1320 z późn. zm.) pracowników do wykonywania
poniżej wymienionych czynności:
1).Zbieranie śmieci luzem i opróżnianie koszy, z wywozem na zwałkę:
2).Zebranie z terenów zieleni odpadów typu gruz, odpady komunalne, gabarytowe wraz z wywozem na
zwałkę:
3).Zebranie z terenów zieleni odpadów typu gałęzie i inne organiczne wraz z wywozem na zwałkę:
4).Interwencyjne sprzątanie terenów zieleni parkowej wraz z opróżnianiem koszy, z wywozem na
zwałkę:
5).Oczyszczenie chodnika z darni z wywozem na zwałkę w ilości
6).Zamiatanie alejek parkowych
7).Rozstawienie skrzyń z piaskiem
8).Zimowe oczyszczanie alejek parkowych
9).Naprawa ławek i koszy na śmieci
10).Malowanie ławek i koszy na śmieci preparatem antygrafiti
11).Mycie ławek i koszy na śmieci
12).Wymiana ławki parkowej z oparciem
13).Wymiana kosza parkowego
14).Uzupełnienie ubytków w nawierzchni ziemno-żwirowej
15).Gracowanie alejek ziemno-żwirowych
16).Konserwacja drogi z kostki betonowej/chodnikowej o gr. 8 cm i krawężnika.
17).Oczyszczenie z zanieczyszczeń studzienek wodociągowych i hydrantowych
18).Wymiana uszkodzonych zaworów
19).Wymiana uszkodzonych pokręteł do zaworów 20, 25, 40, 50)mm w systemach do podlewania.
20).Czyszczenie i malowanie elementów metalowych w studzienkach
21).Zabezpieczenie na okres zimowy studzienek wodociągowych i hydrantowych
22).Pielęgnacja trawników – grabienie, aeracja, nawożenie, odcinanie i obcinanie brzegów, wykonanie analiz prób glebowych rozrzucanie kretowisk, porządkowanie terenu po buchtowaniu dzików, koszenie.
23).Pielęgnacja krzewów - przekopanie skupin krzewów i żywopłotów, pielenie, rozłożenie zrębek lub granulatu węgla brunatnego, odmładzanie, przycinanie krzewów i żywopłotów, nawożenie, podlewanie.
24).Pielęgnacja rabat kwiatowych – przykrycie i zdjęcie stroiszu, pielenie, nawożenie, podlewanie,
odcinanie brzegów rabat.
25).Pielęgnacja zieleni wysokiej – cięcia pielęgnacyjne, wycinki, usuwanie odrostów, przekopanie
misek, rozłożenie zrębek, podlewanie, ustawienie i usunięcie pali, nawożenie, opryskiwanie,
zabezpieczanie ubytków powierzchniowych i wgłębnych, zabezpieczanie otworów, zakładanie wiązań sztywnych i opasowych, trzebież selekcyjna.
26).Modernizacja terenów zieleni – zakładanie trawnika i łąki kwietnej, sadzenie roślin
Sposób dokumentowania zatrudnienia osób, o których mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez Wykonawcę wymagań, o których mowa powyżej oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań zostały określone we wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

5.Warunki realizacji zamówienia
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia, zawarte są we Wzorze umowy, stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ.

6. Termin realizacji zamówienia
od dnia zawarcia umowy do dnia 15 grudnia 2023 r. lub wcześniejszego wykorzystania środków
finansowych.

7.Zamówienia częściowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach przedmiotowej procedury o których mowa w art. 2 pkt 6) ustawy Pzp.

8.Zamówienia powtarzane
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.
Przewidywany zakres usług określony przez zamawiającego zawiera Formularz cenowy (Załącznik nr 4 do SIWZ), którego poszczególne pozycje będą realizowane w ramach potrzeb Zamawiającego.
Zamówienie zostanie udzielone w szczególności w celu podniesienia standardu świadczonych usług oraz w przypadku dysponowania przez Zamawiającego środkami finansowymi. Zamówienie polegało będzie na powtórzeniu podobnych usług, zwiększeniu krotności niektórych prac wymienionych w formularzu cenowym, wydłużeniu okresu realizacji umowy.
Warunkiem udzielenia zamówień polegających na powtórzeniu podobnych usług w wyżej przewidywanym zakresie jest:
-pozyskanie przez Zamawiającego środków finansowych w ciągu trzech lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego;
-w przypadku pozyskania przez Zamawiającego dodatkowych środków finansowych w trakcie trwania (realizacji) umowy, przewidywany zakres usług będzie realizowany po cenach jednostkowych brutto nie wyższych niż zawartych w formularzu cenowym (z uwzględnieniem waloryzacji ujętej w umowie podstawowej);
-wykonywanie/wykonanie umowy dla zamówienia podstawowego jest/było realizowane terminowo i z należytą starannością.
Powyższe będzie stanowiło o możliwości udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu
podobnych usług.

9.Oferty wariantowe
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryterium jakości
Kryterium kosztu Cena
Kryterium jakości
Nazwa/Waga
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na umowę o pracę : 20.00
Czas rozpoczęcia wykonywania pilnych prac sprzątających : 10.00
Czas rozpoczęcia wykonywania pilnych prac drzewiarskich : 10.00
Proszę uzupełnić wagę kryterium ceny 60.00

II.2.6) Szacunkowa wartość:
Wartość bez VAT: 2 815 444,10 Waluta: PLN

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Początek: Koniec 2023-12-15
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu Nie

II.2.9) Informacje o ograniczeniu liczby zaproszonych kandydatów - nie dotyczy
II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: Nie
II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: Nie
II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych – nie dotyczy
II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie
II.2.14) Informacje dodatkowe
1. Postępowanie prowadzone jest w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy zakupowej pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl.


UWAGA! Nastąpiła zmiana treści ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Szczegółowe informacje o zmianie zamieszczone są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem: http://www.bielany.waw.pl
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Bielany m.st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)77.31.30.00-7
Dodatkowe przedmioty (CPV) 77.21.14.00-6
77.21.15.00-7
77.31.00.00-6
77.31.41.00-5
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttp://zamowienia.um.warszawa.pl
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2023-12-15
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM i TECHNICZNYM

III.1) Warunki udziału
III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Zamawiający nie określa niniejszego warunku.
III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Kryteria kwalifikacji zgodnie z dokumentami zamówienia
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
1) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonali (zakończyli) - a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonują:
a) co najmniej 1 usługę (umowę z ewentualnym/mi zamówieniem/ami z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP) polegającą na utrzymaniu (konserwacji/pielęgnacji) zieleni niskiej - o wartości min. 400 000,00 zł brutto, obejmującą swym zakresem w szczególności: nasadzenia krzewów i rabat kwiatowych,
b) co najmniej 1 usługę (umowę z ewentualnym/mi zamówieniem/ami z art.67 ust.1 pkt 6 ustawy PZP) polegającą na utrzymaniu (konserwacji/pielęgnacji) zieleni wysokiej o wartości min. 80 000,00 zł brutto, obejmującą swym zakresem w szczególności: utrzymanie (konserwację/pielęgnację) min. 50 szt. drzew, nasadzenia min. 30 szt. drzew i wycinkę min. 30 szt. drzew.
Uwaga!
- Zamawiający uzna wykazane realizowane usługi w ramach umów niezakończonych przed terminem składania ofert, jeżeli wartość każdej należycie wykazanej usługi do tego terminu dla zakresu określonego w ppk a) była nie mniejsza niż 400 000,00 zł, dla zakresu określonego w ppk b) była nie mniejsza niż 80 000,00 zł.
- Możliwe jest łączenie doświadczenia w ramach jednej umowy, pod warunkiem wykazania co najmniej 1 usługi polegającej na utrzymaniu (konserwacji/pielęgnacji) zieleni niskiej, obejmującą swym zakresem w szczególności: nasadzenia krzewów i rabat kwiatowych oraz utrzymaniu (konserwacji/pielęgnacji) zieleni wysokiej, obejmującą swym zakresem w szczególności: utrzymanie (konserwację/pielęgnację) min. 50 szt. drzew, nasadzenia min. 30 szt. drzew i wycinkę min. 30 szt. drzew o łącznej wartości za utrzymanie (konserwację/pielęgnację) zieleni niskiej oraz utrzymanie (konserwację/pielęgnację) zieleni wysokiej minimum 480 000,00 zł. brutto, z zastrzeżeniem zachowania wymogu co do wartości określonych dla każdego z ppkt a) i b), tj. dla ppkt a) minimum 400 000,00 zł. brutto, a dla ppkt b) tj. minimum 80 000,00 zł. brutto
- Wykonawca składający ofertę może wykazać się nabytym doświadczeniem w ramach konsorcjum ale jedynie w zakresie, w którym sam je nabył, przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania usługi przez dany podmiot (choć za realizację zamówienia odpowiedzialni są wszyscy jego członkowie, to faktycznie każdy z nich wykonuje ściśle wskazany i ustalony wewnętrznie zakres prac i tylko w tym zakresie pozyskuje doświadczanie). Tak też w wyroku sygn. akt KIO 905/17, sygn. Akt KIO 925/17, syng. Akt KIO 933/17, wyrok Trybunału Sprawiedliwości UE w sprawie C-387/14 Esaprojekt „(…) Wykonawca udostępniający swoje zdolności oraz doświadczenie może zatem uczynić to jedynie w zakresie, w którym sam je nabył. Jeśli doświadczenie zostało nabyte w ramach konsorcjum to przekazaniu podlegają zasoby powstałe jedynie w granicach wykonania prac przez dany podmiot. Zasada równego traktowania wykonawców nie dopuszcza, by wykonawca biorący indywidualnie udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego polegał na doświadczeniu grupy wykonawców, której był członkiem przy innym zamówieniu publicznym, jeżeli faktycznie i konkretnie nie uczestniczył w jego realizacji (…)”;

2) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują następującym sprzętem:
a) Ciągniki rolnicze z osprzętem – co najmniej 3 szt.
b) Samochód o ładowności do 5 ton – co najmniej 2 szt.
c) Kosiarki mechaniczne – co najmniej 10 szt.
d) Kosiarki spalinowe – co najmniej 7 szt.
e) Rębak – co najmniej 1 szt.
f) Piły mechaniczne – co najmniej 4 szt.
g) Beczkowozy do podlewania roślin – co najmniej 2 szt.

3) Za spełniających warunek udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że dysponują co najmniej osobami:
a) kierownika robót do nadzorowania/kierowania pracami w zakresie zieleni niskiej, posiadający
wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) ogrodnicze lub pokrewne (np. inżynieria środowiska, leśnictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska), z co najmniej 5-letnim doświadczeniem przy kierowaniu robotami przy pielęgnacji zieleni niskiej,
b) kierownika robót do nadzorowania/kierowania pracami w zakresie zieleni wysokiej, posiadający
wykształcenie wyższe (magisterskie, inżynierskie, licencjackie) ogrodnicze lub pokrewne (np. inżynieria środowiska, leśnictwo, architektura krajobrazu, ochrona środowiska), z co najmniej 5-letnim doświadczeniem pielęgnacji drzew LUB/I zaświadczeniem kwalifikacyjnym „inspektora nadzoru terenów zieleni” LUB/I certyfikatem/ poświadczeniem/ ukończonym kursem chirurga drzew III stopnia lub równoważne,
c) 3 brygadzistami do prac w zakresie zieleni niskiej, posiadającymi minimum wykształcenie średnie o profilu: ogrodnicze lub pokrewne (np. inżynieria środowiska, leśne, architektura krajobrazu, ochrona środowiska), z co najmniej 3-letnim doświadczeniem przy pielęgnacji zieleni niskiej,
d) 2 brygadzistami do prac w zakresie zieleni wysokiej, posiadającymi wykształcenie min. średnie o
profilu: ogrodnicze lub pokrewne (np. inżynieria środowiskowa, leśne, architektura krajobrazu, ochrona środowiska) z co najmniej 3 -letnim doświadczeniem przy pielęgnacji drzew LUB/I
poświadczeniem/certyfikatem/ ukończonym kursem chirurga drzew II–go stopnia lub równoważne
LUB/I zaświadczeniem kwalifikacyjnym „inspektora nadzoru terenów zieleni”,
e) 15 pracownikami wykwalifikowanymi do prac przy zieleni niskiej, posiadającymi minimum
wykształcenie zawodowe o profilu: ogrodnicze lub pokrewne (np. ogrodnicze lub pokrewne: np.
inżynieria środowiska, leśnictwo/leśne, architektura krajobrazu, ochrona środowiska, rolnicze) lub
przyuczenie do zawodu, z co najmniej 2-letnim doświadczeniem przy pielęgnacji zieleni,
f) 3 pracownikami wykwalifikowanymi do prac przy zieleni wysokiej, posiadającymi ukończony kurs
pilarza drzew, z co najmniej 3-letnim doświadczeniem przy pielęgnacji drzew.

Wypełniając JEDZ odnośnie w/w pracowników należy wpisać ich imię, nazwisko, doświadczenie i
wykształcenie oraz kwalifikacje.
UWAGA!!! Osoby te nie mogą się powtarzać.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów
Nie dotyczy

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych – nie dotyczy
III.2) Warunki dotyczące zamówienia
III.2.1) Informacje dotyczące określonego zawodu – nie dotyczy
III.2.2) Warunki realizacji umowy:
Warunki realizacji umowy, zostały określone we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 1 do SIWZ. Wzór umowy dostępny jest na platformie zakupowej Zamawiającego pod adresem https://zamowienia.um.warszawa.pl.
III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia – nie dotyczy

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) Opis
IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów – nie dotyczy
IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna
Proszę podać dodatkowe informacje na temat aukcji elektronicznej
Aukcja odbędzie się na stronie internetowej pod adresem http://aukcje.um.warszawa.pl
Pozostałe warunki aukcji elektronicznej, zostały określone w pkt 25. SIWZ.
IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: Nie
IV.2) Informacje administracyjne
IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania – nie dotyczy
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 2020-12-09
Czas lokalny: 12:00
IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
PL polski
IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Oferta musi zachować ważność do:
Okres w miesiącach 2
IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 2020-12-09
Czas lokalny: 12:30
Miejsce:
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Wydziale Zamówień Publicznych dla Dzielnicy Bielany - w pokoju 275, poprzez odszyfrowanie i upublicznienie wczytanych na Platformie ofert.
Informacja o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:-

SEKCJA VI:INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: Tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń
Czerwiec 2023
VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych – nie dotyczy
VI.3) Informacje dodatkowe
1. Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (na podstawie przepisu prawa) opisana została w SIWZ.
2. Termin związania ofertą, o którym mowa w IV.2.6) Ogłoszenia - wynosi 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
3. Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu zostanie zastosowana procedura wynikająca z art.24aa ust.1 ustawy ("procedura odwrócona"). Tym samym, Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.
4. Wadium przetargowe: Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 30 000,00 PLN (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100 groszy). Szczegółowe informacje zawiera pkt 18 SIWZ.
4. Podstawy wykluczenia: Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art.24 ust.1 ustawy Pzp oraz w art.24 ust.5 pkt 2) i 4) ustawy Pzp.
5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania:
a)Dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.:
– referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert);
– oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać powyższych dokumentów. W takim przypadku należy uzasadnić brak możliwości uzyskania dokumentów.
W przypadku usług(i) wykonywanych(-ej) podać wartość tej części usługi, która już została wykonana, wraz z załączeniem dowodu(ów), czy została wykonana należycie, wydanym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu. W przypadku usług zakończonych, dowód potwierdzający ich należyte wykonanie powinien być wystawiony po ich ukończeniu.
Powyższe dokumenty muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:
– oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub
elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
b)Informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
Dokument musi zostać przekazany w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do złożenia dokumentów w jednej z poniższych form:
– oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania wystawcy dokumentu, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
c)Zgodnie z par. 9 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r.
w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. 13.3.2. lit. a) SIWZ. W przypadku, gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt. 13.1.2 lit. d) SIWZ;
d)W przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu
z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.
Dokumenty, o których mowa w lit. c), muszą zostać przekazane w sposób wskazany przez Zamawiającego w piśmie stanowiącym wezwanie do przedłożenia dokumentów w jednej z poniższych form:
– oryginału w postaci dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie, lub
– elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem, tj. podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy zgodnie z formą reprezentacji, określoną w dokumencie rejestrowym właściwym dla formy organizacyjnej lub innym dokumencie.
e)Oświadczenie o przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej.
6.Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak
Zmiany zostały określone w paragrafie 16 wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ:
"1. Zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej, w postaci aneksu do umowy i muszą być akceptowane przez obie umawiające się strony.
2. Zmiany istotne umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy poza określonymi w art. 144 P.z.p są zakazane, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 P.z.p. Zamawiający dopuszcza niżej wymienione zmiany:
1) zmiana osoby pełniącej funkcje nadzoru robót (określonej w § 9 ust. 1 umowy)
z przyczyn losowych z uzasadnieniem przyczyny tej zmiany, z zastrzeżeniem, że osoba,
o której mowa w § 9 ust. 1 pkt. 2 musi spełniać wymagania zawarte w ogłoszeniu
o zamówieniu i posiadać wykształcenie i doświadczenie określone w § 1 ust. 5 umowy;
2) zmiana podmiotu uczestniczącego w realizacji zamówienia (Podwykonawcy), na którego zasoby
Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy P.z.p. w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, pod warunkiem, iż Wykonawca wykaże, że proponowany inny podmiot (Podwykonawca) lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym, niż podmiot (Podwykonawca), na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia oraz, iż brak jest podstaw wykluczenia tego podmiotu (Podwykonawcy) (w tym celu Wykonawca przedstawi oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust.1 P.z.p.
3) zmiana rachunku bankowego Wykonawcy.
4) waloryzacja wynagrodzenia na zasadach określonych w § 3 umowy;
4. Zmiany, o których mowa w ust. 3 pkt. 1 - 4 nie powodują zmiany terminu realizacji umowy.
5. Formy aneksu nie wymagają zmiany danych adresowych Wykonawcy oraz zmiany osób
reprezentujących Wykonawcę. Zmiany te nastąpią na podstawie jednostronnego, pisemnego
powiadomienia.
6. Wykonawca jest zobowiązany w czasie trwania umowy oraz okresie rękojmi i gwarancji do
pisemnego zawiadomienia Zamawiającego o:
1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
2) ogłoszeniu upadłości Wykonawcy;
3) likwidacji firmy Wykonawcy.
7. W przypadku nie powiadomienia przez Wykonawcę Zamawiającego o zmianie danych adresowych zawartych w umowie, wszelką korespondencję wysyłaną przez Zamawiającego na adres wskazany w niniejszej umowie uznaje się za doręczoną."

VI.4) Procedury odwoławcze
VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Oficjalna nazwa:
Krajowa Izba Odwoławcza
Adres pocztowy:
ul. Postępu 17a
Miejscowość:
Warszawa
Kod pocztowy:
02-676
Państwo:
pl
Tel.:
+48 224587801
E-mail:
odwolania@uzp.gov.pl
Faks:
+48 224587803
Adres internetowy:
www.uzp.gov/kio
VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne
VI.4.3) Składanie odwołań
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
Środki ochrony prawnej są określone w dziale VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań
VI.5) DATA WYSŁANIA OGŁOSZENIA
Data wysłania niniejszego ogłoszenia do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej: 2020-11-02

IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Zatrudnienie osób niepełnosprawnych na umowę o pracę20 %
Czas rozpoczęcia wykonywania pilnych prac sprzątających10 %
Czas rozpoczęcia wykonywania pilnych prac drzewiarskich10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-11
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-11 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-11, 13:00, Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w WZP dla Dzielnicy Bielany-w pokoju 275, zgodnie z pkt IV.2.7) Ogłoszenia.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |