m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-06 , 15:49:30
I Zamawiający
ZamawiającyMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.
- adresObozowa 43, 01-161 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 391 01 00
- faks(0-22) 391 02 96
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Łukasz Matejuk
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychŁukasz Matejuk
- adresMiejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., Obozowa 43, 01-161 Warszawa
- lokal11
- telefon(0-22) 391 01 00
- emailbzp@mpo.com.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów kontenerowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego

Numer referencyjny: DZA.ZOZ.27.38.2020.LK
Opis zamówienia
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis fabrycznie nowych samochodów kontenerowych oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, w podziale na zadania określone poniżej:

Zadanie 1: dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 7,5 t z napędem ON oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego;

Zadanie 2: dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego;

Zadanie 3: dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 19 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego;

Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
Maksymalna liczba części, które mogą zostać udzielone jednemu oferentowi: 3

Część nr 1
Dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 7,5 t z napędem ON oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 7,5 t z napędem ON oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ:

1. Pojazdy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku.

2. Ładowność kompletnego pojazdu (każdego odrębnie) min. 3,4 tony.

3. Gwarancja 36 miesięcy (na kompletny pojazd odrębnie) bez limitu kilometrów i motogodzin.

4. Pojazd (każdy odrębnie) musi spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).

5. Pojazdy (nadwozie i podwozie) muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie: BHP, ppoż., ergonomii oraz muszą posiadać oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 150

Informacje o opcjach
Opcje: nie

Część nr 2
Dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ:

1. Pojazdy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku.

2. Ładowność kompletnego pojazdu (każdego odrębnie) min. 8 ton.

3. Gwarancja 36 miesięcy (na kompletny pojazd odrębnie) bez limitu kilometrów i motogodzin.

4. Pojazd (każdy odrębnie) musi spełniać wymagania techniczne określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).

5. Podwozie pojazdu musi spełniać wymagania określone w ustawie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 stycznia 2018 r., o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1124).

6. Pojazdy (nadwozie i podwozie) muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie: BHP, ppoż., ergonomii oraz muszą posiadać oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180

Informacje o opcjach
Opcje: nie

Część nr 3
Dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 19 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 19 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ:

1. Pojazdy muszą być fabrycznie nowe, wyprodukowane nie wcześniej niż w 2020 roku.

2. Ładowność kompletnego pojazdu (każdego odrębnie) min. 10 ton.

3. Gwarancja 36 miesięcy (na kompletny pojazd odrębnie) bez limitu kilometrów i motogodzin.

4. Pojazd (każdy odrębnie) musi spełniać wymagania techniczne określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 31.12.2002 w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2022).

5. Podwozie pojazdu musi spełniać wymagania określone w ustawie Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 11 stycznia 2018 r., o elektromobilności i paliwach alternatywnych (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 1124).

6. Pojazdy (nadwozie i podwozie) muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności w zakresie: BHP, ppoż., ergonomii oraz muszą posiadać oświetlenie zgodne z obowiązującymi przepisami.

7. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkoleń zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi część II SIWZ.

Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w dniach: 180

Informacje o opcjach
Opcje: nie

UWAGA: Zmieniono treść ogłoszenia. Zmiany zamieszczono na stronie:
https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/19410/details
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawMiejsce wskazane przez Zamawiającego zlokalizowane na terenie m. st. Warszawy
Główny przedmiot (CPV)34.14.45.11-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
Data
wykonania
1Zadanie 1: dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 7,5 t z napędem ON oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego;7010,00Okres w dniach: 150
2Zadanie 2: Dostawa i serwis 3 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 14 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego14720,00Okres w dniach: 180
3Zadanie 3 - Dostawa i serwis 2 szt. fabrycznie nowych samochodów kontenerowych o DMC do 19 t z napędem gazowym oraz szkolenia w zakresie przewidzianym przez Zamawiającego11910,00Okres w dniach: 180
Razem 33640,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniainny dla każdej części (p.tabela powyżej)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium33640,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena70 %
Termin realizacji dostawy15 %
Zużycie energii7 %
Emisja dwutlenku węgla5 %
Emisja zanieczyszczeń łącznie3 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-17
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/pn/mpowarszawa/demand/notice/public/19410/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-17 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-17, 11:30, Siedziba Zamawiającego, ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa, POLSKA.
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Projekt/program
1. Ilekroć w niniejszym ogłoszeniu zastosowane jest pojęcie ustawy lub ustawa Pzp, bez bliższego określenia o jaką ustawę chodzi, dotyczy ono ustawy z 29.1.2004 – Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.).

2. Oświadczenia i dokumenty wymagane przez Zamawiającego do złożenia przez każdego Wykonawcę wraz z ofertą:

2.1. dokument zawierający dane aktualne na dzień składania ofert potwierdzający, że oferta została podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, w przypadku, gdy oferta została podpisana przez inną osobę niż umocowana w dokumencie rejestrowym Wykonawcy (np. pełnomocnictwo, umowa spółki cywilnej);

2.2. jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) o treści zgodnej z Załącznikiem nr 2 do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dn. 05 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz, wypełnionego zgodnie ze wskazówkami określonymi w pkt 9 SIWZ.

3. Oferta powinna składać się z:

3.1 wypełnionego formularza elektronicznego dostępnego i generowanego poprzez platformę;

3.2. wypełnionego formularza „A” dla danego zadania – wg wzoru określonego w części III SIWZ;

3.3. oryginału wadium – zgodnie z zapisami pkt 11.4 SIWZ;

3.4. w przypadku, gdy oferta zawiera tajemnicę przedsiębiorstwa – dowodów, o których mowa w pkt 12.9.3 SIWZ;

3.5. oświadczeń i dokumentów wymienionych w pkt 7.1 SIWZ.

4. W terminie 3 dni od dnia przekazania (zamieszczenia na platformie) informacji z otwarcia ofert, Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu (bez wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy – wg wzoru określonego w załączniku nr 1 do SIWZ. Wraz z przedstawieniem oświadczenia Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

5. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie na wezwanie Zamawiającego mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania:

5.1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Nie dotyczy.

5.2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego:

5.2.1. oświadczenie potwierdzające wymagania dotyczące przedmiotu zamówienia wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do SIWZ.

6. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia z postępowania:

6.1. informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

6.2. dokumenty i oświadczenia określone w § 5 pkt 2–6 i 9 oraz odpowiednio w § 7 ust. 1–3 i § 8 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju z 26.7.2016 w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.).

7. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 8 i 9 ustawy Pzp.

8. Zamawiający zgodnie z art. 24aa ust. 1 ustawy Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu.

Uwaga: w pkt. "Czas trwania zamówienia lub termin wykonania" (powyżej)
powinno być:

— w części nr 1 – okres w dniach: 150,

— w części nr 2 – okres w dniach: 180,

— w części nr 3 – okres w dniach: 180.

Oznacza maksymalny termin realizacji dostawy pojazdów dopuszczony przez Zamawiającego, liczony w pełnych dniach kalendarzowych od dnia podpisania umowy. Dostawa pojazdów nastąpi zgodnie z terminem zadeklarowanym przez Wykonawcę w formularzu oferty.

Warunki realizacji umowy:

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania wszelkich nieistotnych zmian umowy, zgodnie z art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagających ich przewidzenia w SIWZ, a także zmian których zakres, charakter i warunki wprowadzenia przewidziano we wzorze umowy – części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy. Zmiany w umowie mogą być dokonywane w przypadkach określonych we wzorze umowy – części V SIWZ – Istotne postanowienia umowy.

2. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany terminów przewidzianych na realizację zamówienia w przypadku przedłużania się procedury przetargowej z powodów formalnych. Wówczas terminy przewidziane w części II SIWZ tj. opisie przedmiotu zamówienia zostaną odpowiednio skorygowane w umowie zawieranej w wyniku udzielenia zamówienia.

Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://mpowarszawa.ezamawiajacy.pl/servlet/HomeServlet
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres podany powyżej

Rodzaj procedury
Procedura otwarta
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-02


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |