m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-10 , 08:51:59
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Mienia Skarbu Państwa
- adresProsta 69, 00-838 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 551-21-00
- faks(0-22) 551-21-01
- e-mailzmsp@warszawa.org.pl
- adres internetowyhttp://www.zmsp.warszawa.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Paweł Piekut
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal561
- telefon(0-22) 5512182
- emailpawel.piekut@zmsp.org.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPaweł Piekut
- adresZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokal561
- telefon(0-22) 5512182
- emailpawel.piekut@zmsp.org.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaZarząd Mienia Skarbu Państwa, Prosta 69, 00-838 Warszawa
- lokalhttp://zmsp.warszawa.pl/
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych
i niezabudowanych oraz wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz w siedzibie ZMSP.
Opis zamówienia
Wykonywanie usługi polegającej na utrzymaniu porządku i czystości na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych nieruchomości Skarbu Państwa zabudowanych
i niezabudowanych oraz wykonania usługi związanej z koszeniem trawy wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją na terenach gospodarowanych przez Zarząd Mienia Skarbu Państwa oraz w siedzibie ZMSP.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawm. st. Warszawa
Główny przedmiot (CPV)90.91.00.00-9
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2020-02-01, data zakończenia: 2023-01-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium30000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Warunki udziału w postępowaniu.

1.1 Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.
Brak wymagań
1.2 Sytuacja finansowa lub ekonomiczna.
Określenie warunków: o udzielenie zamówienia ubiegać się mogą wszyscy Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące: sytuacji ekonomicznej lub finansowej: wniosą wadium w kwocie 30.000,00 zł.
1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa.

Wykonawca musi wykazać, że wykonał co najmniej 3 usługi, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje usługi, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy — w tym okresie wraz z podaniem ich przedmiotu, wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł. za każdą z nich polegających na utrzymaniu porządku i czystości wewnętrznej i zewnętrznej na nieruchomościach zabudowanychi niezabudowanych oraz wykonaniu usługi związanej z koszeniem traw wraz z jej grabieniem wywozem i utylizacją.
W przypadku składania oferty przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, wymagany warunek musi spełniać przynajmniej jeden z nich.

1.4 Klauzule społeczne

1. Zamawiający wymaga udokumentowania zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników na umowę o pracę na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks Pracy (Dz.U. z 2018r. poz. 917 z późn. zm.), w tym:
- minimum 3 osoby niepełnosprawne w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r., poz. 551, z późn. zm.).
2. Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, uprawnia Zamawiającego z zakresu kontroli spełnienia przez Wykonawcę/Podwykonawcę w/w wymagań, sankcji z tytułu nie spełnienia wymagań określone zostały w § 2 Istotnych warunków umowy.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
zatrudnie osób niepełnosprawnych40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-13
Cena: 0.00 zł.
Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: http://zmsp.warszawa.pl
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-14 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-14, 12:05, ul. Prosta 69 00-838 Warszawa
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-04


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |