m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-10 , 12:23:43
I Zamawiający
ZamawiającyStołeczne Biuro Turystyki
- adresPlac Defilad 1, 00-901 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 891-01-83
- faks(0-22) 628-66-02
- e-mailsekretariat@warsawtour.pl
- adres internetowyhttp://www.warsawtour.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Tomasz Nowak
- adresStołeczne Biuro Turystyki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokalp.X, pok.1051 (sekretariat)
- telefon22 656 64 84
- emailzamowienia@warsawtour.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychTomasz Nowak
- adresStołeczne Biuro Turystyki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokalp.X, pok.1051 (sekretariat)
- telefon22 656 64 84
- emailzamowienia@warsawtour.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaStołeczne Biuro Turystyki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokalp.X, pok.1051 (sekretariat)
Adres, na który należy przesyłać ofertyStołeczne Biuro Turystyki, Plac Defilad 1, 00-901 Warszawa
- lokalp.X, pok.1051 (sekretariat)
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie i wdrożenie komponentu e-turystyka projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” w ramach Virtual WOF współfinansowanego ze środków EFRR RPOWWM 2014–2020
Opis zamówienia
Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa, pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, NIP 525-22-48-481 oraz 21 gmin – Partnerów projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”:
1) Gminy Czosnów, Czosnów (05-152), ul. Gminna 6,
2) Gminy Góra Kalwaria, Góra Kalwaria (05-530), ul. 3 Maja 10,
3) Gminy Halinów, Halinów (05-074), ul. Spółdzielcza 1,
4) Gminy Karczew, Karczew (05-480), ul. Warszawska 28,
5) Gminy Kobyłka, Kobyłka (05-230), ul. Wołomińska 1,
6) Miasta Konstancin-Jeziorna, Konstancin-Jeziorna (05-520), ul. Warszawska 32,
7) Miasta Legionowo, Legionowo (05-120), ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 41,
8) Gminy Lesznowola, Lesznowola (05-506), ul. Gminna 60,
9) Miasta Marki, Marki (05-270), Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95,
10) Miasta Milanówek, Milanówek (05-822), ul. Tadeusza Kościuszki 45,
11) Miasta Nowy Dwór Mazowiecki, Nowy Dwór Mazowiecki (05-100), ul. Zakroczymska 30,
12) Miasta Otwock, Otwock (05-400), ul. Armii Krajowej 5,
13) Miasta Podkowa Leśna, Podkowa Leśna (05-807), ul. Akacjowa 39/41,
14) Miasta Pruszków, Pruszków (05-800), ul. Józefa Ignacego Kraszewskiego 14/16,
15) Gminy Radzymin, Radzymin (05-250), plac Tadeusza Kościuszki 2,
16) Gminy Stare Babice, Stare Babice (05-082), ul. Rynek 32,
17) Gminy Sulejówek, Sulejówek (05-070), ul. Dworcowa 55,
18) Gminy Wołomin, Wołomin (05-200), ul. Ogrodowa 4,
19) Miasta Ząbki, Ząbki (05-091), ul. Wojska Polskiego 10,
20) Miasta Zielonka, Zielonka (05-220), ul. Lipowa 5,
21) Miasta Żyrardów, Żyrardów (96-300), plac Jana Pawła II 1.
Postępowanie prowadzi Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu własnym i z upoważnienia Partnerów wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843), dalej zwanej „ustawą Pzp”.

Wykonanie i wdrożenie komponentu e-turystyka projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” w projekcie „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego na lata 2014–2020.

Przedmiotem umowy jest w wykonanie aplikacji mobilnej na platformy Android oraz iOS, a w szczególności:
1. przeprowadzenie analizy przedwykonawczej;
2. opracowanie makiet UX;
3. opracowanie projektów graficznych;
4. realizacja materiałów graficznych na potrzeby funkcjonalności rozszerzonych (AR);
5. dostawa beaconów;
6. przygotowanie do pracy developerskiej;
7. wdrożenie modułu zarządzania treścią (CMS);
8. wdrożenie modułu komunikacji i zarządzania beaconami;
9. wdrożenie modułu statystycznego;
10. wdrożenie aplikacji mobilnej;
11. wprowadzanie zawartości informacyjnej;
12. przypisanie beaconów z obiektami;
13. wdrożenie platformy na produkcyjnym środowisku;
14. publikacja aplikacji mobilnych oraz przekazanie kodów źródłowych;
15. szkolenia;
16. wsparcie i utrzymanie.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest we wzorze umowy oraz jej załącznikach. Termin wykonania przedmiotu umowy (zakończenia fazy 6) nie może przekroczyć dnia 30 listopada 2022 r. Termin wykonania analizy przedwykonawczej nie może przekroczyć 8 tygodni od dnia zawarcia umowy. Termin wdrożenia platformy w środowisku produkcyjnym (zakończenia etapu 13) nie może przekroczyć dnia 30 czerwca 2022 r. Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zawarte są we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ oraz jej załącznikach (opis przedmiotu zamówienia, wymagania funkcjonalne, wymagania pozafunkcjonalne).

Zamawiający na realizację niniejszego zamówienia może przeznaczyć maksymalnie:
— 5 533 418,18 PLN brutto za wykonanie etapów od 1 do 15,
— 263 747,58 PLN brutto za wykonanie etapu 16.
Łącznie na realizację niniejszego zamówienia Zamawiający może przeznaczyć maksymalnie 5 797 165,76 PLN brutto.

Jest to II procedura. Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania: numer ogłoszenia w Dz.U. UE – OJ/S: 2020/S 157-383108.Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawWarszawa oraz obszar gmin i miast pozostałych Zamawiających.
Główny przedmiot (CPV)72.00.00.00-5
Dodatkowe przedmioty (CPV) 72.21.20.00-4


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData zakończenia: 2022-11-30
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium80000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe:
Za spełniających warunki udziału w postępowaniu Zamawiający uzna Wykonawców, którzy wykażą, że:
1. w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie zrealizowali co najmniej:
a) jedną usługę informatyczną o wartości co najmniej 370 000,00 PLN brutto (słownie złotych: trzysta siedemdziesiąt tysięcy 00/100), której przedmiotem było wykonanie i wdrożenie: aplikacji mobilnej lub aplikacji webowej lub strony www
i (inną niż wskazana powyżej)
b) jedną aplikację mobilną w wersjach dla systemów Android i iOS, która została opublikowana i jest dostępna dla nieograniczonej liczby użytkowników w systemach dystrybucji aplikacji mobilnych (sklep Google Play i Appstore) oraz która zawiera co najmniej 4 (cztery) spośród poniższych funkcjonalności (w tym obowiązkowo funkcjonalność moduł rozszerzonej rzeczywistości – AR), dostępne dla obu systemów (Android i iOS):
i. aplikację zawierającą moduł rozszerzonej rzeczywistości;
ii. aplikację pobierającą dane poprzez API z systemu zewnętrznego, np. CMS;
iii. aplikację zawierającą moduł mapy oparty na danych podkładowych dostępnych w jednym z wymienionych zasobów: OpenStreetMap, Google Maps, Apple Maps;
iv. aplikację zintegrowaną z beaconami;
v. aplikację wielojęzyczną;
vi. aplikację zawierającą player audio i/lub video.
W przypadku gdy Wykonawca nie posiada jednej wykonanej przez siebie aplikacji zawierającej co najmniej 4 spośród powyższych funkcjonalności (w tym obowiązkowo funkcjonalność moduł rozszerzonej rzeczywistości – AR), Zamawiający dopuszcza spełnienie niniejszego wymagania w ten sposób, że Wykonawca wykonał dwie lub więcej aplikacji mobilnych w wersjach dla ww. systemów, które zostały opublikowane i są dostępne dla nieograniczonej liczby użytkowników w ww. systemach dystrybucji aplikacji mobilnych, zawierających łącznie 4 (cztery) spośród wymienionych powyżej w pkt i–vi funkcjonalności (obowiązkowo moduł – AR musi pojawić się w co najmniej jednej aplikacji) dostępne dla systemów Android i iOS;
2. dysponują lub będą dysponować personelem kluczowym skierowanym do realizacji zamówienia, zgodnie z poniższymi wymaganiami:
a) project manager – szczegóły opisane w pkt 12.2.2 lit. a SIWZ;
b) grafik / UX designer – szczegóły opisane w pkt 12.2.2 lit. b SIWZ;
c) ilustrator – szczegóły opisane w pkt 12.2.2 lit. c SIWZ;
d) programista Android – szczegóły opisane w pkt 12.2.2 lit. d SIWZ;
e) programista iOS – szczegóły opisane w pkt 12.2.2 lit. e SIWZ;
f) programista Backend – szczegóły opisane w pkt 12.2.2 lit. f SIWZ;
g) programista Frontend – szczegóły opisane w pkt 12.2.2 lit. g SIWZ.
Uwaga! Zamawiający nie dopuszcza łączenia wymienionych w lit. a–g funkcji przez żadną z osób wymienionych powyżej. Wykonawca musi dysponować łącznie 7 osobami na potwierdzenie spełnienia warunku. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stosowanie w komunikacji z Zamawiającym języka polskiego w słowie i piśmie.

Warunki realizacji umowy:
Zamawiającym jest Miasto Stołeczne Warszawa oraz 21 gmin – partnerów projektu „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny”. Postępowanie prowadzi Miasto Stołeczne Warszawa w imieniu własnym i z upoważnienia partnerów wspólnie przeprowadzających postępowanie i udzielających zamówienia, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy Pzp. W imieniu i na rzecz Zamawiającego, na podstawie pełnomocnictwa wydanego w oparciu o art. 15 ust. 2 ustawy Pzp, działa Dyrektor Stołecznego Biura Turystyki (jednostka budżetowa m.st. Warszawy). Miasto Stołeczne Warszawa wybranemu Wykonawcy udzieli zamówienia w imieniu własnym, jak i w imieniu na rzecz ww. partnerów. Płatnikami będą m.st. Warszawa oraz wszyscy wymienieni partnerzy. Warunki realizacji umowy i zmiany umowy zostały opisane we wzorze umowy (załącznik nr 5 do SIWZ) oraz jej załącznikach.

Warunki otwarcia ofert:
Data: 14/12/2020, 10:00. Miejsce:
Stołeczne Biuro Turystyki, pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki), 00-901 Warszawa, POLSKA, X piętro, pokój 1050 (sala konferencyjna). W miarę możliwości technicznych Zamawiającego otwarcie ofert odbędzie się również w formie bezpośredniej transmisji internetowej o godzinie 10.00. Transmisja na żywo dostępna będzie na kanale YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/user/WarszawaEN
Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert nastąpi poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie oraz otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego. Otwarcie ofert jest jawne. Wykonawcy mogą uczestniczyć w sesji otwarcia ofert.

Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawców, w stosunku do których zachodzą przesłanki wykluczenia wskazane w art. 24 ust. 1 ustawy.
2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia:
a) jednolity europejski dokument zamówienia;
b) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp;
c) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej;
d) zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. z 2016 r., poz. 1126 ze zm.), zwanego dalej „Rozporządzeniem”, Zamawiający zażąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 13.3.2 lit. a SIWZ. W przypadku gdy osoba reprezentująca podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, działa na mocy udzielonego jej pełnomocnictwa, do dokumentów należy załączyć pełnomocnictwo w jednej z form określonych w pkt 13.1.1 lit. d SIWZ;
e) w przypadku oświadczenia przez Wykonawcę w formularzu JEDZ o wydaniu wobec niego prawomocnego wyroku sądu lud ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, Wykonawca jest zobowiązany przekazać dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności;
f) dowody, że wykazane w formularzu JEDZ usługi zostały wykonane należycie, tj.:
— referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi zostały wykonane. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
— oświadczenie Wykonawcy, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów;
g) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne, o którym mowa w pkt 14.2.1 lit. c SIWZ – załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Zamawiający przewiduje możliwość zastosowania do badania i oceny ofert „procedury odwróconej” opisanej w art. 24aa ustawy Pzp.
4. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej: zamowienia@warsawtour.pl . Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.
5. Zasady przygotowania oferty (jakie należy złożyć dokumenty) zostały opisane w części IV SIWZ.
6. Wykonawca zobowiązany jest, przed upływem terminu składania ofert, wnieść wadium w kwocie: 80 000,00 PLN.
7. Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zm.), w wymiarze czasu pracy pełnego etatu, osoby, zwanej dalej „pracownikiem”, która w trakcie realizacji zamówienia będzie wykonywać czynności project managera – szczegóły w SIWZ oraz umowie.
8. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Składanie odwołań:
Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:
1. Odwołanie wnosi się w terminie 10 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, jeżeli zostały one przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo w terminie 15 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.
2. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, wnosi się w terminie 10 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
3. Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1 i 2 wnosi się w terminie 10 dni od dnia, którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.
4. Szczegółowe informacje na temat składania odwołań określone są w dziale VI ustawy Pzp.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena30 %
Doświadczenie personelu kluczowego70 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-14
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://warsawtour.bip.um.warszawa.pl/default.htm
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-14 godzina 09:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-14, 10:00, Stołeczne Biuro Turystyki, pl. Defilad 1 (Pałac Kultury i Nauki), 00-901 Warszawa, POLSKA, X piętro, pokój 1050
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
RPMA.02.01.02-14-8835/17-00 – „Wirtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny” (Virtual WOF), współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa mazowieckiego 2014–2020
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-05


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |