m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
Wartość zamówieniaPowyżej 214 000 EURO
Rodzaj zamówieniaDostawa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-12 , 14:36:50
I Zamawiający
ZamawiającyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy
- adresModlińska 197, 03-122 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 510-31-25
- faks(0-22) 51-03-189
- adres internetowyhttp://www.bialoleka.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Małgorzata Lubbe
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
- telefon(0-22)4438405
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychKatarzyna Sikora
- adresDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, ul. Marywilska 44, 03-042 Warszawa
- lokal138
- telefon(0-22)3254188
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniaDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
Adres, na który należy przesyłać ofertyDzielnica Białołęka m.st. Warszawy, Modlińska 197, 03-122 Warszawa
- lokal233
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
Opis zamówienia
Dostawa wyposażenia elektronicznego do Szkół Podstawowych Dzielnicy Białołęka w podziale na części
Część 1- dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34
w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”,
Część 2 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 231”,
Część 3 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3
w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 314”,
Część 4 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a
w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”,
Część 5 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”,
Część 6 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66
w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”,
Część 7 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowa 21
w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”,
Część 8 - dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzka 21
w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368”
realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej cześci zamówienia, zawiera SIWZ w tym Opis przedmiotu zamówienia (zał nr 8 do SIWZ odpowiednio dla każdej części ) oraz wzór umowy (zał nr 7 do SIWZ).
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawDzielnica Białołęka m. st Warszawy
Główny przedmiot (CPV)30.20.00.00-1
Dodatkowe przedmioty (CPV) 38.65.21.00-1
32.34.24.12-3
32.32.20.00-6
32.00.00.00-3
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyTak
Adres strony internetowej, na której zostanie przeprowadzona aukcjahttps://zamowienia.um.warszawa.pl
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 112 przy ul. Zaułek 34 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na start w Szkole Podstawowej nr 112”,0,00
2Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 231 przy ul. Juranda ze Spychowa 10 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 231”0,00
3Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów 3 w Warszawie w ramach projektu pn. „Kompetencje na strat w Szkole Podstawowej nr 314”0,00
4Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 342 przy ul. Strumykowej 21 a w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 342”0,00
5Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 344 przy ul. Erazma z Zakroczymia 15 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 344”0,00
6Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 356 przy ul. Głębockiej 66 w Warszawie w ramach projektu pn. „Zostań Mistrzem Kompetencji w Szkole Podstawowej nr 356”,0,00
7Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 366 przy ul. Strumykowa 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 366”0,00
8Dostawa wyposażenia elektronicznego dla Szkoły Podstawowej nr 368 przy ul. Ostródzka 21 w Warszawie w ramach projektu pn. „Rozwój kompetencji i umiejętności gwarancją Twojej przyszłości! Wsparcie rozwoju edukacji w Szkole Podstawowej nr 368”0,00
Razem 0,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonania21 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium0,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. Wykonawca przed terminem zawarcia umowy musi wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy zwane dalej zabezpieczeniem w wysokości 5 % ceny całkowitej podanej w ofercie
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w umowie zgodnie zapisami wzóru umowy -załącznik nr 7 do SIWZ
3.1.1. Warunki dotyczące posiadania zdolności zawodowej lub technicznej:
a) w zakresie zdolności zawodowej (doświadczenia w realizacji) - Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich (3) trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał/wykonuje co najmniej:
 jedno (1) zamówienie o wartości brutto minimum 50 000,00 zł, polegające na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego.

UWAGA: Zamawiający uzna jako sprzęt elektroniczny: kserokopiarki sieciowe, laptopy, projektory multimedialne, tablice multimedialne, urządzenia laserowe wielofunkcyjne, drukarki laserowe, zestawy komputerowe.
W przypadku składania oferty na wykonanie jednej cześci zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie (1) jednego zamówienia polegającego na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego, o wartości brutto minimum 50 000,00 zł.
W przypadku składania oferty na wykonanie więcej niż jedną część zamówienia warunek będzie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie od (1) jednego do maksymalnie (8) ośmiu (w zależności od liczby części na, które wykonawca składa ofertę) zamówień polegających na dostawie, montażu, rozmieszczeniu i konfiguracji sprzętu elektronicznego, stanowiących krotność wartości minimalnej - brutto minimum 50 000,00 zł, dla każdej części, na którą zostanie złożona oferta.
Przykład:
W przypadku składania oferty na 3 części zamówienia, warunek o którym mowa powyżej zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował od 1 do 3 zamówień, na łączną wartość brutto minimum 150 000,00 zł, przy czym wartość każdego, pojedynczego wykazanego zamówienia nie może być niższa niż 50 000,00 zł brutto.
UWAGA: W przypadku zamówień, których realizacja rozpoczęła się wcześniej niż w okresie ostatnich
3 lat przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia tylko w okresie wymaganych ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, tj. Wykonawca winien wyłączyć wartości dostaw wykonanych wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert.
W przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, Wykonawca, winien wykazać wartość brutto dostaw zrealizowanych w ramach wykazanego zamówienia, do dnia upływu terminu składania ofert.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, wykonawcy muszą wykazać, że powyższy warunek spełniają wspólnie (łącznie) lub samodzielnie lub polegając na zasobach innych podmiotów.
Wykonawca składa dokumenty zgodnie z pkt 3 SIWZ
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Okres gwarancji40 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-21
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://zamowienia.um.warszawa.pl/
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-21 godzina 11:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-21, 11:30, zgodnie z pkt 8 SIWZ
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Tak
Projekt/program
Projekt realizowana przez Urząd Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy, współfinansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014- 2020, w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.01.02. Edukacja ogólna w ramach ZIT.
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-11


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |