m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPowyżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-12 , 15:03:53
I Zamawiający
ZamawiającyZarząd Transportu Miejskiego
- adresUl. Żelazna 61, 00-848 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 826-82-11 w.224
- faks(0-22) 826-70-06
- e-mail
- adres internetowyhttp://www.ztm.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Jakub Trębarczyk
- adresZarząd Transportu Miejskiego, Ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa
- lokal216
- telefon(0-22) 45 94 286
- emailj.trebarczyk@ztm.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
świadczenie usługi przewozu regularnego łączącego obszar gminy Piaseczno
z Warszawą w podziale na dwie części:
Część nr 1: świadczenie usługi autobusami o dł. 9 m
Część nr 2: świadczenie usługi autobusami o dł. 12 m
Opis zamówienia
Część nr 1: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą, w liczbie 813 000 (słownie: osiemset trzynaście tysięcy) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”. Świadczenie przewozów realizowane będzie autobusami o długości 9 m.

Część nr 2: Przedmiot zamówienia obejmuje świadczenie usługi przewozu regularnego wykonywanej w ramach lokalnego transportu zbiorowego na liniach autobusowych funkcjonujących w ramach systemu komunikacji miejskiej łączącego obszar gminy Piaseczno z Warszawą, w liczbie 869 000 (słownie: osiemset sześćdziesiąt dziewięć tysięcy) +10%/-10% (plus dziesięć/ minus dziesięć) wozokilometrów, zwanych dalej także „wozokm”. Świadczenie przewozów realizowane będzie autobusami o długości 12 m.
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawwarszawa i okolice
Główny przedmiot (CPV)60.10.00.00-9
Dodatkowe przedmioty (CPV) 60.11.20.00-6


Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejTak
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Wartość lub zakres zamówienia (z uwzględnieniem wszystkich części i opcji, o ile dotyczy)

Nr
części
Nazwa częściWadium
części
1świadczenie usługi autobusami o dł. 9 m150000,00
2świadczenie usługi autobusami o dł. 12 m150000,00
Razem 300000,00

Czas trwania zamówienia lub termin wykonaniaData rozpoczęcia: 2021-01-18, data zakończenia: 2021-12-31
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium300000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:
1.1. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d ustawy Pzp, oraz w przypadku, o którym mowa w art. 24 ust. 1 pkt 14 ustawy Pzp, jeżeli osoba, o której mowa w tym przepisie została skazana za przestępstwo wymienione w art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) ustawy Pzp oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie
art. 24 ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp;
1.2. spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
1.2.1. kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że posiada licencję, o której mowa w art. 5 ustawy z dnia 06.09.2001 roku o transporcie drogowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 58 z późn. zm.) udzieloną na okres obejmujący co najmniej termin wykonania zamówienia.
1.2.2. zdolności technicznej lub zawodowej. Wykonawca spełni te warunki, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu regularnego w rozumieniu powołanej ustawy o transporcie drogowym świadczoną autobusami - w liczbie minimum 100.000 (sto tysięcy) wozokilometrów, przy czym powyższa liczba wozokilometrów musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi lub w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie lub wykonuje należycie przynajmniej 1 (jedną) usługę przewozu turystycznego świadczoną autobusami, o wartości usług co najmniej 100.000,00 PLN (sto tysięcy) złotych brutto, przy czym powyższa wartość musi być osiągnięta w ciągu maksymalnie 1 roku świadczenia usługi.
Zamawiający może uznać, na każdym etapie postępowania, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia, w szczególności, jeżeli Wykonawca wskaże w formularzu ofertowym autobusy, które stanowią podstawową flotę pojazdów już wykorzystywanych w ramach innej umowy z Zamawiającym, a które Wykonawca zamierza wykorzystać w okresie świadczenia usług będących przedmiotem niniejszego postępowania (np. w sytuacji, gdy termin wykonywania realizowanej umowy częściowo pokryje się z terminem wykonania przedmiotowego zamówienia).
2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
3. W przypadku polegania przez Wykonawcę na zasobach innego podmiotu:
3.1. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia,
3.2. Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp,
3.3. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.


Dodatkowo Zamawiający przewiduje wykluczenie Wykonawcy:
1. w stosunku do którego otwarto likwidację, w zatwierdzonym przez sąd układzie w postępowaniu restrukturyzacyjnym jest przewidziane zaspokojenie wierzycieli przez likwidację jego majątku lub sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 332 ust. 1 ustawy z dnia 15 maja 2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2019r. poz.243, 326, 912 i 1655) lub którego upadłość ogłoszono, z wyjątkiem Wykonawcy, który po ogłoszeniu upadłości zawarł układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidację majątku upadłego, chyba że sąd zarządził likwidację jego majątku w trybie art. 366 ust. 1 ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe (Dz.U. z 2019r. poz.498, 912, 1495 i 1655.),
2. który naruszył obowiązki dotyczące płatności podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, co Zamawiający jest w stanie wykazać za pomocą stosownych środków dowodowych, z wyjątkiem przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp, chyba że Wykonawca dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności.
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena60 %
Norma emisji spalin (E)30 %
Tabor Klimatyzowany(K)10 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-12-10
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://ztmwaw.ezamawiajacy.pl/pn/ztmwaw/demand/notice/public/19307/details
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-12-10 godzina 11:30
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-12-10, 12:00, Internet:https://www.youtube.com/channel/UC3C74EMiriCJVIMoMTK03dw
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-10-30


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |