m.st. Warszawa > Biuro Zamówień Publicznych > Karta zamówienia
ikona wyślijwyślij | ikona drukujdrukuj
Przetarg nieograniczony
- zamówienie sektorowe
Wartość zamówieniaPoniżej 428 000 EURO
Rodzaj zamówieniaUsługa
Data umieszczenia ogłoszenia na stronie Miasta 2020-11-13 , 14:31:21
I Zamawiający
ZamawiającyMetro Warszawskie Sp. z o.o.
- adresWilczy Dół 5, 02-798 Warszawa, woj. mazowieckie
- telefon(0-22) 655-46-78
- faks(0-22) 655-46-79
- e-mailinfo@metro.waw.pl
- adres internetowyhttp://www.metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach proceduralnych Piotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Osoba upoważniona do kontaktów w sprawach merytorycznychPiotr Siwek
- adresMetro Warszawskie Sp. z o.o., Wilczy Dół 5, 02-798 Warszawa
- lokal101C
- telefon(0-22) 655 46 77
- emailp.siwek@metro.waw.pl
Adres, pod którym można uzyskać specyfikację istotnych warunków zamówieniap. osoba upoważniona do kontaktów
Adres, na który należy przesyłać ofertyp. osoba upoważniona do kontaktów
II Przedmiot zamówienia
Nazwa zamówienia
Wykonanie naprawy rewizyjnej poziomu P4 lokomotywy manewrowej 797.8
Opis zamówienia
3.1 Przedmiotem Zamówienia jest wykonanie naprawy rewizyjnej poziomu P4 lokomotywy manewrowej 797.8 w obowiązkowym zakresie zgodnie z czynnościami opisanymi w DSU dla poziomu utrzymania P4.
3.2 Zakres Przedmiotu Zamówienia w szczególności obejmuje:
 demontaż urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów,
 oczyszczenie z brudu, smaru i korozji,
 weryfikację maszyn, urządzeń, zespołów podzespołów i elementów pod względem sprawności technicznej,
 naprawę lub wymianę maszyn, urządzeń, zespołów, podzespołów i elementów nie spełniających wymogów producenta;
 malowanie i montaż zespołów, podzespołów i elementów posiadających cechy korozji lub uszkodzonej powłoki malarskiej;
 próby techniczne.
3.3 Szczegółowy opis Przedmiotu Zamówienia został określony w Specyfikacji Technicznej wraz z załącznikami stanowiącymi łącznie załącznik nr 1 do SIWP i będący jej integralną częścią.
3.4 Zamawiający, w celu umożliwienia zainteresowanym Wykonawcom zapoznania się z lokomotywą będącą przedmiotem naprawy, zorganizuje w terminie wskazanym w SIWP spotkanie Wykonawców. Przedstawiciele zainteresowanych Wykonawców proszeni są o stawienie się w ww. terminie na STP Kabaty ul. Wilczy Dół 5 w Warszawie. Osoby te muszą posiadać przy sobie dokument potwierdzający tożsamość. Brak uczestnictwa w spotkaniu nie wyklucza udziału w postępowaniu.
3.5 Zamawiający zastrzega, że lokomotywa będąca przedmiotem naprawy będzie gotowa do odbioru przez Wykonawcę nie wcześniej niż w dniu 21.12.2020.
3.6 Przedmiot Zamówienia zostanie wykonany zgodnie z:
1) Specyfikacją Techniczną (zał. nr 1 do SIWP),
2) Wzorem Umowy (zał. nr 6 do SIWP),
Miejsce wykonania robót budowlanych, usług lub miejsce dostawUsługi wykonywane poza siedzibą Zamawiającego
Główny przedmiot (CPV)50.22.20.00-7
Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowejNie
Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowejNie
Czy Zamawiający zamierza zawrzeć umowę ramowąNie
Czy Zamawiający zamierza ustanowić Dynamiczny System ZakupówNie
Czy Zamawiający zamierza zastosować aukcję elektroniczną do wyboru najkorzystniejszej ofertyNie
Czas trwania zamówienia lub termin wykonania105 dni (licząc od daty udzielenia zamówienia)
III Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym, i technicznym
Wymagane wadium4000,00 zł.
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on minimalne wymogi ekonomiczne, finansowe i techniczne
IV Kryteria oceny ofert i informacje administracyjne
Kryteria oceny ofert
Cena100 %
Warunki uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz dodatkowych wyjaśnieńFormularz można odebrać do dnia 2020-11-30
Cena: 0,00 zł.

Adres internetowy, pod którym można pobrać siwz: https://postepowania.metro.waw.pl/servlet/HomeServlet
Termin i miejsce składania ofertOferty należy składać do dnia 2020-11-30 godzina 12:00
Miejsce: patrz wyżej (adres, na który należy przesyłać oferty)
Termin związania ofertą60 dni od ostatecznego terminu składania ofert
Data, godzina i miejsce otwarcia ofert2020-11-30, 12:00, Oferty zostaną otwarte w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy ulicy Wilczy Dół 5
V Inne informacje
Czy zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków UE?Nie
Data zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub przekazania do UOPWE2020-11-13


© Urząd m.st. Warszawa  |  Webmaster |  Biuro Zamówień Publicznych  |